Slovensko rozšíri ETS aj o leteckú dopravu

Foto: Flickr.com / lrargerich (Licencia Creative Commons)

Poslanci NRSR včera schválili v skrátenom konaní novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Vláda odobrila novelu 26. januára. Účinnosť nadobudne 1. marca 2011.

Exekutíva a parlament reagovali na výhrady Európskej komisie, ktorá v novembri 2010 pohrozila siedmim členským štátom, vrátane Slovenska, súdnym konaním pred Európskym súdnym dvorom za to, že netransponovali predpisy týkajúce sa zahrnutia leteckej dopravy do ETS.

Ďalšími krajinami, ktoré Komisia formou odôvodneného stanoviska upozornila boli Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko a Poľsko.

Podľa smernice 2008/101/ES mali členské štáty tieto predpisy transponovať do 2. februára 2010. Vzhľadom na to, že sedem krajín Komisiu neinformovalo o prijatí potrebných opatrení, zaslala im Komisia 25. marca formálnu výzvu. Štáty reagovali oznámením, že legislatíva je v štádiu prípravy.

Novela zákona bola predložená na rokovanie vlády a následne stiahnutá, údajne z technicko-administratívnych dôvodov, už v januári 2010.

Schvaľovanie v urýchlenom režime obhajoval predkladateľ novely, minister životného prostredia József Nagy, tým, že ide o záchranu peňazí podnikov: „Pokiaľ by nebol teraz ten zákon prijatý, tak by sa nemuseli stihnúť prihlásiť do ďalšieho konania od roku 2013, čo by pre nich znamenalo ročne výdavok 570 miliónov eur na nákup emisných kvót.“

Po včerajšom schválení v NRSR minister uviedol: „Efektívne fungovanie schémy obchodovania v podmienkach Slovenska, to je jeden z hlavných cieľov tejto novely. Rieši predovšetkým tých prevádzkovateľov, ktorí majú určujúci vplyv na celkové emisie skleníkových plynov.“

Slovensko teraz musí do 30. septembra poslať Komisii kompletný zoznam zariadení na svojom území, na ktoré sa daná smernica vzťahuje a tiež oznámiť každé bezodplatné pridelenie kvót. Aerolinky musia do konca marca požiadať MŽP o bezplatné pridelenie emisných kvót.

„Ak nebudú mať vydané povolenia do 31. marca, je pravdepodobné, že rezerva nebude dostačujúca a kvóty si budú kupovať na burze a dostanú sa do konkurenčne nevýhodnej situácie,“ upozornil rezort.

Ako to bude u aeroliniek fungovať?

Od začiatku roku 2012 budú emisie zo všetkých domácich a medzinárodných letov, z alebo na európske letiská, súčasťou EÚ ETS.

Podobne ako priemyselné podniky dostanú letecké spoločnosti povolenky na určité množstvo emisií CO2 podľa počtu letov ročne. Ak budú ich emisie nižšie než mali povolené, môžu nadbytok predať alebo použiť v budúcnosti. Ak budú predpokladať, že povolené množstvo prekročia, musia investovať do efektívnejších technológií alebo služieb, alebo nakúpiť dodatočné povolenky, a to od akejkoľvek spoločnosti v rámci EÚ ETS, prípadne v rámci celosvetového Mechanizmu čistého rozvoja (CDM).

Čo ďalšie prináša novela zákona?

Kvóty z druhého obchodovateľného obdobia (2008-2012) budú môcť firmy použiť v treťom obchodovateľnom období, čím sa zabezpečí plné zosúladenie s európskou smernicou. Zároveň sa zruší národná schéma ETS pre malé prevádzky od 15 MW do 20 MW tepelného príkonu.

Zavedie sa povinnosť účastníkov zaslať MŽP údaje, potrebné pre určenie množstva kvót na roky 2013 až 2020 a údaje pre výpočet bezodplatne prideleného množstva kvót. Emisné kvóty pre leteckú dopravu pridelí ministerstvo už v roku 2012, pre chemický a hliníkový priemysel v roku 2013.

Podľa novely nemôžu byť kvóty pre skleníkové plyny alebo znečisťujúce látky predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom kapitálovej spoločnosti.

Kvóty pre leteckú dopravu pridelí ministerstvo už v roku 2012, pre chemický a hliníkový priemysel v nasledujúcom obchodovateľnom období v roku 2013.

MŽP sa tiež v spolupráci s ministerstvom financií musí dohodnúť na ustanovení aukcionára, ktorý bude zastupovať krajinu na jednotnej európskej dražbe a zverejniť ho do začiatku aukčného obdobia, ktoré začína v roku 2012.