Slovensko zlyháva v oblasti odpadového hospodárstva

Správu, ktorú pre EK vypracovala nemecká konzultačná spoločnosť BiPRO, obsahuje hodnotenie 27 členských štátov podľa 18 kritérií v oblastiach, ako sú celkový recyklovaný odpad, cena zneškodňovania odpadu či porušovanie európskych právnych predpisov. Výsledná tabuľka tvorí súčasť prebiehajúcej štúdie, ktorá pomôže členským štátom zlepšiť účinnosť ich odpadového hospodárstva.

Popredné miesta v tabuľke obsadili Rakúsko, Holandsko, Dánsko, Nemecko a Švédsko s celkovým skóre od 39 do 35 bodov. Na konci tabuľky skončilo Grécko len s 3 bodmi. Bulharsko získalo 8 bodov, Malta a Litva skončili s 9 bodmi.

Slovensko rovnako ako Estónsko získali skóre 17 bodov.

Potočnik: Neobhájiteľný prístup

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Obraz, ktorý vzniká na základe tohto porovnania, potvrdzuje moje vážne obavy. Napriek existencii lepších alternatív a napriek tomu, že sú k dispozícii štrukturálne fondy na financovanie lepších možností, mnohé členské štáty ešte stále ukladajú obrovské množstvá komunálneho odpadu na skládky,  čo je najhoršia možnosť v rámci odpadového hospodárstva.“

Upozornil na to, že neefektívnym prístupom k odpadovému hospodárstvu sa strácajú hodnotné zdroje pre európske hospodárstvo. „V sektore odpadového hospodárstva sa nevytvárajú nové pracovné miesta a trpí aj naše zdravie a životné prostredie. Takýto prístup sa dá v súčasnej ekonomickej situácii len ťažko obhájiť,“ dodal Potočnik.

Podľa autorov správy vykazujú najväčšie nedostatky Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko. Identifikovali u nich neúčinné alebo chýbajúce politiky predchádzania vzniku odpadu, nedostatok stimulov na presmerovanie odpadu zo skládok a nedostatočná infraštruktúra na nakladanie s odpadom. V prípade Slovenska sa v správe uvádza aj deficit v budúcom plánovaní.

Zákon o odpadoch

Vo februárovom rozhovore pre EurActiv uviedol Potočnik nedostatky v odpadovom hospodárstve medzi hlavné environmentálne problémy našej krajiny.

To súvisí aj so stále neschváleným novým zákonom o odpadoch, ktorý vychádza z povinnosti Slovenska transponovať rámcovú smernicu o odpade.V apríli 2012 podal komisár na Slovensko žalobu na Súdny dvor EÚ z dôvodu neprevzatia smernice a navrhol pokutu za každý deň omeškania vo výške viac ako 17 tisíc eur. (EurActiv, 26.4.2012)

Prijatie zákona si len pár dní pred podaním žaloby stanovil minister životného prostredie ako jednu zo svojich primárnych priorít pri nástupe do funkcie. (EurActiv, 20.4.2012)

Dňa 2. augusta skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, podľa ktorého sa má odpad stať cennou surovinou, ktorá šetrí primárne zdroje a rovnako môže byť významným zdrojom energie. V snahe podporiť energetické zhodnocovanie odpadu, návrh zákona zavádza napríklad poplatok za zneškodnenie odpadu spaľovaním a spoluspaľovaním.

Semináre a eurofondy

Zistenia zo hodnotiacej správy, ktoré EK zverejnila v utorok 7. júla, chce využiť pri príprave plánov konkrétneho postupu pre desať členských štátov s najhoršími výsledkami. Tieto plány prediskutuje s vnútroštátnymi orgánmi na dvojstranných seminároch na jeseň tohto roku.

Podľa EK semináre pomôžu rozšíriť najlepšie postupy, ktoré sa napríklad aplikujú v krajinách na čele rebríčka. Tiež budú obsahovať individuálne upravené odporúčania ako zlepšiť odpadové hospodárstvo použitím ekonomických, právnych a administratívnych nástrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Navrhovaný viacročný finančný rámec (2014 – 2020) má podľa Komisie  zabezpečiť, aby sa peniaze EÚ investovali do projektov z oblasti odpadového hospodárstva len po splnení určitých podmienok vrátane prípravy plánov nakladania s odpadom, v súlade so smernicami EÚ a hierarchiou odpadov uprednostňujúcou predchádzanie vzniku, opätovné využívanie a recyklovanie odpadu pred jeho spaľovaním s energetickým zhodnocovaním, ukladaním na skládky alebo spaľovaním bez energetického zhodnocovania ako krajnou možnosťou.

Znenie celej hodnotiacej správy nájdete na tejto linke. Prehľadná farebne odlíšená tabuľka je na stranách 6 a 41.