Správa OSN: Hospodársky rast a dekarbonizácia sú „dve strany tej istej mince“

Najväčšie svetové ekonomiky, medzi ktoré patrí Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo, môžu podľa Organizácie Spojených národov aj po prechode k "zelenej ekonomike" naďalej pokračovať v raste, alebo zvrátiť recesiu.

Podobné je posolstvo Európskej komisie, ktoré nedávno komunikovala vo svojom oznámení k "hospodárstvu využívajúcemu odpad". Členské krajiny EÚ by podľa Komisie mali vo väčšej miere opätovne využívať a recyklovať materiály a podporiť taký druh zamestnanosti, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

V správe, "Pathways to deep decarbonisation", sa píše, že rozvinuté krajiny by nemali v znížení emisií skleníkových plynov hľadať prekážku k prosperite, pretože sú to "dve strany tej istej mince" a "rast aj dekarbonizácia sú súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, preto sa musia presadzovať spoločne".

Najväčšie ekonomiky sveta sa zaviazali prijať opatrenia na udržanie globálneho otepľovania pod 2 °C, čo je záväzok, ktorý si vyžaduje dosiahnuť v druhej polovici tohto storočia takmer úplnú dekarbonizáciu. Ťažký priemysel a vozidlá spaľujúce fosílne palivá vypúšťajú značné množstvá emisií CO2, ktoré tvoria až 76% z celkového objemu emisií skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry.

Správa "Pathways to deep decarbonisation“ sa snaží ukázať, ako môžu jednotlivé krajiny prispieť k dosiahnutiu cieľa v udržaní nárastu globálnej teploty pod 2 °C, ktorý bol dohodnutý na globálnej úrovni, povedal generálny tajomník OSN Pan Ki-Mun.

"Ambiciózny národný akčný plán je pre odvrátenie nebezpečnej klimatickej zmeny rozhodujúci," dodal.

Piliere rozsiahlej dekarbonizácie

Správa odkazuje aj na štúdiu Potsupimského inštitútu pre výskum dôsledkov zmeny klímy (PIK), ktorá poukazuje na to, že o 4 °C teplejšie podnebie môže so sebou priniesť extrémne výkyvy klímy a počasia, ktorých dôsledkom by bola devastácia a utrpenie ľudí.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vydal správu, v ktorej sa píše, že takéto zvýšenie teploty by mohlo mať vplyv na úrodu, zvyšovanie hladín morí a prinieslo by chorobami vyvolanú migráciu, ktorá by smerovala aj do Európy.

Zatiaľ čo mnoho veľkých ekonomík začalo s dekarbonizáciou, ostatný svet sa drží cesty, ktorá vedie v porovnaní s úrovňou pred priemyselnou revolúciou k nárastu priemernej globálnej teploty o 3,7 °C až 4,8 °C . Keď do toho zahrnieme nepredvídateľnosť klímy, môže byť do konca storočia tento rozsah ešte výraznejší a to od 2,5 °C do 7,8 °C, píše sa v správe.

Správa, ktorú spolu vypracovali Záujmová skupina pre riešenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a Univerzitný vedný inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy v Paríži, uvádza tri "piliere" rozsiahlej dekarbonizácie:

  • Energetická efektívnosť a úspory energie najmä v oblasti dopravy, stavieb a priemyslu
  • Nízkouhlíková elektrické energia, nahradenie fosílnych palív jadrom alebo obnoviteľnými zdrojmi energie, ako je solárna, vodná, veterná a geotermálna energia. Alebo napojenie spaľovania fosílnych palív na systém zachytávania a ukladania oxidu uhličitého(CCS )
  • Prechod v rámci konečnej spotreby energie od fosílnych palív k palivám s nižším obsahom uhlíka v oblasti dopravy, stavieb a priemyslu

William Neale, člen kabinetu európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika povedal, že cieľom balíka pre hospodárstvo využívajúce odpad bolo "vytvorenie rámcových podmienok pre plynulý prechod" k zelenej ekonomike. Pokúša sa "vyhnúť dislokácii", ktorá by mohla byť zapríčinená súčasným priemyselným modelom.

Budúci rok prebehne pod záštitou OSN v Paríži stretnutie krajín, ktoré sa pokúsia vyjednať dohodu o znižovaní celosvetových emisií uhlíka.

Obchodníci: "Prenajímať si každodenný tovar sa nedá"

Spoločný názor s Európskou komisiou zdieľajú aj európski obchodníci. Súhlasia, že napredovanie založené na „hospodárstve využívajúcom odpad“ prestavuje spôsob, ako sa vysporiadať s obmedzenými zdrojmi. Odvetvie už uviedlo do praxe celý rad opatrení k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a rozsiahlejšej recyklácii.

Christian Verschueren, generálny riaditeľ EuroCommerce v reakcii na oznámenie Komisie "Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe" zdôraznil, že odvetvie obchodu prihliadalo na odpad ako na zdroj už v dávnej minulosti.

"V skutočnosti, maloobchodný aj veľkoobchodný sektor zavádzajú a dodržiavajú mnohé z princípov hospodárstva zameraného na opätovné využitie odpadu. Napríklad, niektoré popredné spoločnosti vyzývajú svojich zákazníkov, aby priniesli späť staré predmety, ako textílie alebo elektrické a elektronické zariadenia, ktoré môžu byť následne recyklované. Radi však diskutujeme o nových nápadoch a iniciatívach."

K návrhu rozšírenia nových obchodných modelov, ktoré majú prispieť k posilneniu hospodárstva využívajúceho odpad, ako sú napríklad prenájom a lízing, Christian Verschueren poznamenal, že z pohľadu maloobchodného a veľkoobchodného sektora má tento prístup svoje medze.

"Luxusný tovar alebo tovar s vysokou pridanou hodnotou, ako napríklad spoločenské šaty, nie je problém prenajať. Avšak, rozšírenie tohto opatrenia na produkty každodennej spotreby nie je ani uskutočniteľné, ani komerčne životaschopné."

Ďalšie kroky:

2015: COP21 stretnutie v Paríži, na ktorom sa vlády pokúsia dosiahnuť dohodu o znižovaní celosvetových emisií uhlíka