Štáty EÚ sú na ceste splniť svoje Kjótske záväzky

Európska environmentálna agentúra vydala tento týždeň dve štúdie, v ktorých upresňuje odhady a pokrok európskych  krajín v rámci Kjótskeho protokolu.

„Európska únia ako celok nadmieru dodrží svoj Kjótsky cieľ,“ uviedla šéfka agentúry Jacqueline McGlade. „Už o dva mesiace budeme na konci prvého obdobia záväzkov Kjótskeho protokolu. Od roku 1997 došlo k značnému pokroku, ale všetky členské štáty potrebujú dodržať svoje plány. Pre tie členské štáty EÚ, ktoré svoje cieľ nedosiahli prostredníctvom domácich redukcií emisií, zostávajú flexibilné mechanizmy Kjótskeho protokolu k dispozícii do roku 2015.“

„EÚ napĺňa svoj Kjótsky záväzok. Zatiaľ čo od roku 1990 naše hospodárstvo narástlo o 48 %, emisie klesli o 18 %. Tieto údaje opäť dokazujú, že emisie je možné obmedziť bez obetovania ekonomiky. Teraz je dôležité udržať smer,“ uviedla komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard. „Prostredníctvom nových iniciatív a legislatívy, ako je smernica o energetickej efektívnosti, je EÚ na ceste k redukcii o viac ako 20 %.

Redukcie v 2011

Podľa odhadov EEA  sa relatívne najväčšie zníženie emisií CO2 medzi rokmi 2010 a 2011 zaznamenalo na Cypre (o 13%), v Belgicku, Fínsku a Dánsku (o 8 %). Tie pritom majú len malý alebo stredný podiel na celkovom objeme emisií vypúšťaných v Únii.

V absolútnych číslach dokázalo svoje emisie skleníkových plynov najviac znížiť Spojené kráľovstvo, a to o 36 miliónov ton ekvivalentných CO2 (MtCO2 eq.), t.j. o 6 %. Dve najväčšie ekonomiky znížili svoje emisie v minulom roku o 24 MtCO2 eq. ( 5 % ) v prípade Francúzska a o 17 MtCO2 eq. (2 %) v Nemecku.

V Bulharsku, Litve a Rumunsku ale došlo k medziročnému zvýšeniu emisií , v Bulharsku dokonca o 11 %. V porovnaní s referenčným rokom 1990 sa ale aj u nich celkové emisií výrazne znížili.

Už v septembri EEA uviedla, že k zníženiu emisií o 2,5 %  v celej EÚ pomohla menšia potreba vykurovať fosílnymi palivami počas miernejšej zimy. (EurActiv, 7.9.2012)

Trendy na Slovensku

Enviro-agentúra upozornila, že pre naplnenie Kjótskych záväzkov sú nevyhnutné zmeny  v hospodárskych odvetviach, ktoré nespadajú do systému obchodovania s emisiami (ETS). Emisie v sektoroch mimo ETS sa minulý rok znížili asi o 3 %, zatiaľ čo v rámci ETS o 1,8 %.

Zo správy venovanej trendom a projekciám skleníkových plynov v jednotlivých krajinách napríklad vyplýva, že emisie v sektoroch mimo ETS vyprodukovali v roku 2011 na Slovensku 23,7 MtCO2 eq., čo znamená medziročné zníženie o 2,4 %.

Celkové emisie skleníkových plynov na Slovensku sa v danom medzi období znížili len o 0,1 %, v porovnaní s rokom 1990 o 36 %.

Podiel jednotlivých sektorov na tvorbe emisií skleníkových plynov v roku 2010 na Slovensku bol nasledovný: 23 % vzniklo pri dodávkach energie; 32,2 % pri spotrebe energie; 14,5 % v doprave; 18,5 % v priemysle; 6,7 % v poľnohospodárstve a 4,8 % z odpadov.

Podiel emisií skleníkových plynov v roku 2010 v SR podľa hlavného zdroja (EEA)

Slovenské ukazovatele tiež hovoria o náraste emisií v období 2009-2010 o 4,1 %. „Ako výsledok hospodárskej obnovy sa najviac zvýšili emisie z rafinovania ropy a výroby železa a ocele. Produkcia ocele narástla o 22 % v porovnaní s rokom 2009. Okrem toho sa značne zvýšili emisie z cestnej dopravy,“ uviedla EEA.