Švajčiarsko sa pripojí k európskemu uhlíkovému trhu

Tento krok ešte bude musieť schváliť Európsky parlament aj Rada ministrov, v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty Únie.

Systém obchodovania s emisiami EÚ (ETS) je najväčším trhom s emisiami skleníkových plynov na svete, ktoré mali v roku 2007 celkovú hodnotu 28 miliárd eur. V roku 2008 sa rozšíril o ďalšie krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórsko , Lichtenštajnsko a Island.

Pripojením Švajčiarska sa ekonomické stimuly znížiť škodlivé emisie uhlíka rozšíria do jedného z najekologickejších regiónov Európy.

V súčasnosti v krajine funguje vlastný systém obchodovania s emisiami. Ide o dobrovoľnú alternatívu, ktorá dopĺňa daň z palív. Do systému je zapojených asi 40 podnikov, ktoré pokrývajú približne 6,9% z celkových 52 miliónov ton emisií CO2 vypustených ročne vo Švajčiarsku.

Do EÚ ETS je dnes zapojených asi 12000 podnikov s čistým tepelným nadbytkom vo výške 20MW v energeticky-intenzívnych sektoroch, ako sú výroba elektriny a tepla, spracovávanie kovov a chemický priemysel.

Spolu tvoria takmer polovicu emisií CO2 v Európskej únii a 40% jej celkových emisií skleníkových plynov.

ETS funguje na princípe „cap-and-trade,“ t.j. limity (cap) celkového množstva emisií, ktoré môžu podniky vypustiť do ovzdušia, a obchodovanie (trade) s pridelenými emisnými povolenkami podľa potrieb podnikov. Povolenky sú v rámci ETS „menou“ uhlíkového trhu. Každá z nich dáva vlastníkovi právo emitovať jednu tonu CO2.

Kontroverznou otázkou sa však stalo jednak prideľovanie povolenie niektorým sektorom priemyslu bezodplatne, s cieľom zabrániť premiestneniu tovární mimo Európy, jednak využívanie lacnejších medzinárodných emisných kreditov investíciami v rozvojových krajinách.

Od roku 2012 sa ETS rozšíri o emisie z leteckej dopravy.