Unikol návrh nových pravidiel trhu s plynom. Pre priemysel bude zrejme sklamaním

„Komisia návrhom podporuje záujmy plynárenskej lobby namiesto toho, aby sa konečne zaviazala k jasnej ceste opustiť fosílne palivá,“ povedal pre portál EURACTIV poslanec Európskeho parlamentu za Zelených Michael Bloss. [EPA-EFE/Robert Ghement]

Návrh Komisie na reformu trhu s plynom otvára nové možnosti pre spotrebiteľov. Nenapĺňa však očakávania priemyslu, ktorý žiada naštartovanie trhu s obnoviteľnými a nízkouhlíkovými plynmi.

Uniknutý balík dokumentov, ktorý získal portál EURACTIV, obsahuje smernicu určujúcu pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom a reguláciu prístupu do plynárenských prepravných sietí. Všetky návrhy nájdete na konci tohto článku.

Cieľom návrhu, ktorý sa ešte pred jeho oficiálnym predstavením 14. decembra môže zmeniť, je nasmerovať trh k nízkouhlíkovým a obnoviteľným alternatívam fosílneho plynu. Aby Európa to dosiahla do roku 2050, musí využívanie zemného plynu postupne ukončiť.

„Európska zelená dohoda privádza EÚ na cestu ku klimatickej neutralite do roku 2050, čo si vyžaduje výrazne vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v integrovanom energetickom systéme,“ uvádza sa v analýze nákladov a prínosov v uniknutom návrhu z dielne Komisie.

„Zatiaľ čo podiel zemného plynu bude postupne klesať, očakáva sa, že biometán, syntetický metán a vodík budú čoraz dôležitejšie,“ dodáva dokument.

Komisia však tvrdí, že tieto alternatívy ešte nie sú dostupné vo veľkom rozsahu a čelia regulačným prekážkam, ktoré bránia ich uplatneniu na trhu a obchodovaniu cez hranice Únie. Podľa dokumentu tiež spotrebitelia nemajú „potrebné práva a nástroje na výber nákladovo najefektívnejších možností dekarbonizácie na trhu“.

Cieľom balíka o plyne je tento problém vyriešiť zavedením nových práv pre spotrebiteľov a „vytvorením nového rámca pre vnútorný trh s vodíkom na dosiahnutie nákladovo efektívneho hospodárstva založenom na čistom vodíku“.

Komisia chce podporiť zelený vodík certifikátmi udržateľnosti

Európska komisia pripravuje celoeurópsku databázu, ktorá bude sledovať uhlíkovú stopu rôznych typov vodíka a iných nízkouhlíkových palív. Cieľom je podporiť ich využívanie v rôznych hospodárskych sektoroch.

Trh s vodíkom

Potreba dekarbonizácie dodávok plynu je v Európe čoraz naliehavejšia. Aj keď Komisia predpokladá, že podiel elektriny na celkovej spotrebe energie by sa mal zdvojnásobiť a v roku 2050 dosiahnuť 53 percent, „plynné palivá budú naďalej zohrávať dôležitú úlohu v energetickom systéme,“ uvádza sa v dokumente.

Preto je kľúčovým cieľom návrhu „uľahčiť vznik otvoreného a konkurencieschopného európskeho trhu s vodíkom“ a „zabezpečiť prístup k obnoviteľným plynom“ na základe celoeurópskeho certifikačného systému, ktorý bude mapovať uhlíkovú stopu jednotlivých typov vodíka.

Napríklad „nízkouhlíkový vodík“ musí podľa navrhovanej smernice spĺňať prah zníženia emisií skleníkových plynov aspoň o 70 percent.

„Prevádzkovatelia prenosových sústav musia rátať s cezhraničnými tokmi plynov, ktoré budú obsahovať vodík do 5 percent svojho objemu,“ uvádza Eurokomisia v návrhu. Vyplýva z neho, že táto povinnosť by mala začať platiť od 1. októbra 2025.

Okrem toho balík navrhuje zriadenie nového orgánu, takzvanú Európsku sieť prevádzkovateľov vodíkovej siete (European Network of Network Operators of Hydrogen – ENNOH), ktorá bude spájať spoločnosti prepravujúce vodík.

Zelení aktivisti sú v tejto súvislosti skeptickí a varujú, že vodíkové siete budú v blízkej budúcnosti prepravovať najmä fosílny plyn. Povinnosť prevádzkovateľov sietí prijímať do zemného plynu až 5 percent zmesového vodíka podľa nich podporuje aj fosílne palivá.

„Tento balík je v úplnom v rozpore s tým, čo je potrebné urobiť pre postupný ústup využívania fosílnych plynov v Európe. Komisia by mala chrániť európskych spotrebiteľov pred pochybnými greenwashingovými dohodami, aby nemuseli znášať náklady na nepotrebné vodíkové potrubia,“ hovorí vedúca kampane proti plynu z mimovládnej organizácie Global Witness Tara Connolly,.

„Úprimne dúfame, že úradníci Komisie uznajú, aké slabé sú tieto návrhy, a vrátia sa späť za pracovný stôl, kým ich v decembri oficiálne zverejnia,“ dodala.

Eustream chce pridávať vodík do zemného plynu. Klíme to prospieť nemusí

Slovenský plynárenský prepravca Eustream chce v roku 2023 prepravovať spolu so zemným plynom päť percent vodíka. Primiešavanie vodíka do plynu môže spôsobiť uviaznutie investícií a rozdrobenie trhu, vystríha časť členských štátov aj Európska komisia.

Aktívni zákazníci

Podľa návrhu Komisie budú mať spotrebitelia plynu nové práva. Po novom by mali mať možnosť vybrať si aspoň z dvoch dodávateľov a tiež nárok mať súčasne samostatné zmluvy na zemný plyn alebo vodík.

Návrh povzbudzuje spotrebiteľov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi na trhu a spojili svoje sily v „občianskych energetických komunitách pre zemný plyn“, čo im umožní „kupovať alebo prenajímať distribučné siete a autonómne ich riadiť“ vďaka inteligentným meracím systémom.

Keďže ceny plynu sú v súčasnosti na historicky najvyššej úrovni, členské štáty  stanovia ceny plynu pre zraniteľných spotrebiteľov na základe spoločnej celoeurópskej definície energetickej chudoby.

Komisia tiež povzbudzuje vlády, aby užšie spolupracovali pri vytváraní nových regionálnych trhov cez hranice Únie.

Žiadne ciele pre priemysel

Zástupcovia priemyslu budú sklamaní, lebo návrh nezavádza ciele pre výrobu alebo spotrebu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Tento krok je podľa nich  potrebný na urýchlenie zmien v sektore a zabezpečenie dostatočného množstva dekarbonizovaných plynov pre spotrebiteľov.

Generálny tajomník asociácie Eurogas, združujúcej prepravcov plynu, James Watson hovorí, že potrebu dekarbonizovať plynárenský sektor nemá len samotný plynárenský priemysel, ale  „uznávajú ju aj užívatelia energie v sektoroch dopravy výroby energie a budov“.

„S ďalšími 15 združeniami žiadame, aby EÚ stanovila záväzné ciele na zníženie intenzity skleníkových plynov spotrebovaného plynu o 20 percent a zvýšenie dodávok plynu z obnoviteľných zdrojov na 11 percent do roku 2030,“ povedal Watson.

Tieto ciele „treba podporiť aj opatreniami pre obchodovateľný trh, vrátane záruk pôvodu aj pre plyny s nízkym obsahom uhlíka,“ povedal.

Mať jasnú víziu a stabilné podmienky pre rozvoj trhu s obnoviteľnými plynmi považuje za kľúčové aj slovenské SPP. Pre dodávateľov a výrobcov obnoviteľnej energie je kľúčové, aby bol nastolený stabilný regulačný rámec, ktorý umožní realizáciu projektov na lokálnej úrovni, povedal na diskusii EURACTIV Slovensko manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP Juraj Adamica. „Pomohol by signál investorom zo strany štátu, či a ako plánuje podporiť obnoviteľné plyny. Podobne by bolo prínosné určiť jasné limity pre zvyšovanie podielu obnoviteľných plynov pri ich primiešavaní do zemného plynu,“ dodáva Adamica.

Sklamaní sú aj zelení europoslanci

„Tento návrh pravidiel pre trh s plynom je pokračovaním doterajšej energetickej politiky. Komisia návrhom podporuje záujmy plynárenskej lobby namiesto toho, aby sa konečne zaviazala k jasnej ceste opustiť fosílne palivá,“ povedal pre portál EURACTIV poslanec Európskeho parlamentu za Zelených Michael Bloss.

„Návrh chráni obchodný model plynárenských gigantov, ale porazenou v tejto hre zostane klíma. V konečnom dôsledku nás všetkých vyjde naša závislosť od plynu draho, pretože v súčasnosti na vlastnej koži pociťujeme riziko nedostatku plynu v súvislosti s explozívnymi nákladmi na energiu,“ dodal.

Jednotlivé časti návrhu pravidiel pre trh s plynom si môžete stiahnuť tu: Návrh smernice, súvisiace hodnotenie vplyvu, zhrnutie a prílohy | Návrh nariadenia pre pripájanie do siete, súvisiace hodnotenie vplyvu a prílohy | Stanovisko GR pre energetiku

Člen predstavenstva SPP: Budúcnosť vidíme v zelených plynoch, odpadoch a vodíku

Zemný plyn nás vie v krátkodobom horizonte posunúť bližšie k splneniu klimatických cieľov. Európska komisia by si mala zachovať technologickú neutralitu a umožniť využívanie plynu, hovorí člen predstavenstva SPP Henrich Krejčí.

 

Partner