Vláda schválila nový zákon o odpadoch

Slovenská vláda včera (17.december) na poslednom tohtoročnom zasadnutí schválila návrh zákona o odpadoch. Slovensko by sa tak od roku 2016 malo zaradiť medzi Európske krajiny s aktívnou recyklačnou politikou.

Slovenskej republike sa v minulosti nepodarilo správne transponovať rámcovú smernicu o odpadoch (2008/98/EC) a čelila viacerým žalobám zo strany Únie. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) tak začiatkom roku 2013 rýchlo pripravilo tzv. technickú novelu, vďaka čomu Komisia konanie voči Slovensku zastavila.

Neprehľadný zákon, ktorý bol približne 30- krát novelizovaný, podľa viacerých odborníkov „obsahoval navzájom si odporujúce znenia.“ Preto sa Ministerstvo životného prostredia rozhodlo vypracovať úplne nový zákon o odpadoch.

Svoj zámer oznámilo v máji 2013. Do finálnej podoby ho dotiahol až súčasný minister Peter Žiga. Zákon by po schválení Národnou radou mal vstúpiť do platnosti až o rok. „Dohodli sme sa, že bude platný od 1. januára 2016, aby všetci mali dostatok času na prípravu, aby si pripravili zmluvy, aby nastavili celé prostredie," vysvetlil minister Žiga.

Zákon zavedie tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Platí to pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla.

O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré budú uzatvárať zmluvy s obcami. Občania by tak mali platiť iba za odpad, ktorý nevytriedia a nevyseparujú.

Zákon taktiež zruší Recyklačný fond, sprísni podmienky na výkup kovov od fyzických osôb nepodnikateľov a zavedie nový jednotný informačný systém.

Rozpory ostávajú

Niektoré ustanovenia zákona boli problematické pre viaceré zainteresované skupiny. V rámci medzirezortného pripomienkového konania prišlo MŽP približne 2665 pripomienok.

Rozpor nastal so Združením miest a obcí (ZMOS), ktoré nesúhlasí s tým, aby boli mestá a obce aj naďalej zodpovedné za čierne skládky na ich území. ZMOS žiada prenesenie zodpovednosti na majiteľov alebo užívateľov pozemkov.

Podľa údajov ministerstva je oficiálne na Slovensku približne okolo 2 500, neoficiálne však až 7 000. Boj proti čiernym skládkam ostane podľa návrhu zákona v kompetencii obcí, keďže sú podľa ministerstva na túto úlohu najpovolanejšie. Zároveň zákon v boji proti čiernym skládkam posilní kompetencie polície, ktorá v prípade, že výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur, začne konať v zmysle trestného zákona.

So znením zákona majú problém aj niektoré oprávnené organizácie, ktoré tvrdia, že hrozí vytvorenie monopolu jednej organizácie zodpovednosti výrobcov, keďže „zákon nevytvorí rovnaké štartovacie podmienky pre všetkých účastníkov na trhu.“

Výhrady mala aj Komisia. Slovensko zaslalo návrh zákona na tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie. Komisia začiatkom decembra zaslala 5 pripomienok technického charakteru, ktoré MŽP vyhodnotilo.

Minister Žiga v pondelok priznal, že pochybnosti o monopolizácii trhu vyjadrila aj Komisia.  „V tejto chvíli sme s komisiou vykomunikovali, že nejde o monopol. Pôjdeme si to ešte dovysvetľovať,“ uviedol na tlačovej konferencii Žiga.

TASR/EurActiv.sk