WHO odporúča Únii sprísniť legislatívu o ovzduší

Nová správa WHO reviduje dôkazy o zdravotných aspektoch znečistenia ovzdušia rozhýbala politickými kruhmi EÚ v Bruseli. Viac ako 80 % Európanov je vystavených úrovniam prachových častíc, ktoré prekračujú smernice WHO o kvalite ovzdušia. To ukracuje každého občana v priemere o 8,6 mesiaca života.

Odborné závery potvrdzujú, že dlhodobé vystavenie jemným prachovým časticiam, známym ako PM2,5 môže spustiť aterosklerózu. Autori taktiež predkladajú možné spojenie medzi časticami a nervovým vývojom, kognitívnymi funkciami a cukrovkou, posilňujú kauzálne spojenie medzi PM2,5 a kardiovaskulárnymi a respiračnými úmrtiami.

Prachové častice s rozmermi pod 2,5 mikrometra sa dokážu dostať hlboko do pľúc.

Svetová zdravotná organizácia na Európsku úniu nalieha, aby prepracovala svoju legislatívu o znečistení ovzdušia časticami v súlade s oveľa prísnejšími štandardmi WHO.

Revízia do septembra

O vypracovanie štúdie požiadala Európska komisia, ktorá chce do septembra vydať novú stratégiu o kvalite ovzdušia.

Politika EÚ o ovzduší sa podľa eurokomisára pre životné prostredie „musí zakladať na najnovšej vede“.

„Spojenie, ktoré sa našli medzi znečistením ovzdušia a ľudským zdravím posilňujú argument hovoriace pre zväčšenie našej politiky: bude to kľúčový vstup pre revíziu politiky EÚ o kvalite ovzdušia v roku 2013,“ uviedol Janez Potočnik.

WHO upozornila, že súčasný limit EÚ pre hodnotu PM2,5 podľa smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (2008/50/ES) je dvojnásobný v porovnaní so smernicami WHO o kvalite ovzdušia aktualizovanej v roku 2005. Tiež odporučila úpravu ustanovení o oxide dusičitom, toxickom plyne, ktorý sa produkuje pri spaľovaní hlavne v motoroch áut a pre dlhodobé koncentrácie ozónu.

Európska komisia navyše začala konanie pre neplnenie požiadaviek smernice 2008/50/ES voči viac ako 20 členským krajinám vrátane Slovenska.

Náklady a dôsledky

Vláda SR sa na poslednom rokovaní v minulom roku mala zaoberať stratégiou na znižovanie prachových častíc v ovzduší, nakoniec však z rokovania tento bod pre výhrady ministerstva financií vypustili. Envirorezort v predloženom materiáli upozornil, že navrhované opatrenia majú v mnohých prípadoch značné finančné požiadavky, avšak za neplnenie smernice hrozia Slovensku sankcie zo strany EK mnohonásobne vyššie.

Európska environmentálna agentúra (EEA) nedávno tiež vydala správu, v ktorej upozornila, že takmer tretina obyvateľov európskych miest je vystavená nadmerným koncentráciám tuhých častíc v ovzduší. Ich limity sa prekročili aj na Slovensku. V roku 2010 bolo až 97 % obyvateľov miest v EÚ vystavených koncentráciám ozónu, ktoré presahovali referenčné hodnoty WHO. (EurActiv, 24.9.2012)

Európska komisia odhaduje, že až 460.000 Európanov predčasne zomrie každý rok z dôvodu zlej kvality ovzdušia. Podľa EEA by sa prechodom na elektromobily a prijatím ďalších opatrení mohol počet týchto obetí do roku 2020 znížiť na polovicu.

Eurokomisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard vo štvrtok (31.1.) v Európskom parlamente priznala, že pri presadzovaní novej legislatívy proti znečisťovaniu vzduchu „nejde o ľahkú vec v týchto náročných hospodárskych časoch“, ale organizácie občianskej spoločnosti by mali od politikov sprísnenie pravidiel vyžadovať.

Dodala, že znečistenie ovzdušia je globálnou výzvou. Peking sa už niekoľko týždňov bojuje so znečistením, ktoré prekročilo v meranom indexe „veľmi nezdravú“ a „hazardnú“ úroveň. V meste dočasne zatvorili viac ako 100 tovární a obmedzili pohyb vládnych vozidiel.

Rozdiely WHO/EÚ

Hranice znečistenia pre ľudské zdravie povolené WHO a EÚ v mikrogramoch na meter kubický sa líšia:

  • Ozón (O3): WHO za 8-hodinové obdobie 100; EÚ 120
  • Väčšie prachové častice (PM10): WHO ročne 20; EÚ 40
  • Jemné prachové častice (PM2,5): WHO ročne 10; EÚ (od roku 2015) 25
  • Oxid siričitý (SO2): WHO denne 20; EÚ 125
  • Oxid uhoľnatý (CO): WHO a EÚ 10 za 8-hodinové obdobie.

Nový zákon o IPKZ

31.1.2013 parlament schválil nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia týkajúci sa priemyselných podnikov, ktorým sa transponovala smernica 2010/75/EÚ.

Zákon určuje minimálne požiadavky – hraničné emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a pre výrobu oxidu titaničitého. Ďalej upravuje postup štátu pri povoľovaní a kontrole rozsiahlejších skládok, spaľovní, rafinérií, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, bitúnkov, kafilérií, chemických tovární, cementární, sklární, výroby buničiny, papiera, lepenky ako aj ďalších prevádzok.

Súčasťou zákona je aj sadzobník pokút, ktoré môže uložiť Slovenská inšpekcia životného prostredia za správne delikty. V opodstatnených prípadoch môžu predstavovať sumu len do 330 eur (ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky), ale v niektorých prípadoch sú prípustné aj pokuty od 10-tisíc eur do 331 940 eur (napríklad ak prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neobmedzil či nezastavil činnosť v prevádzke na základe rozhodnutia orgánu štátneho dozoru a podobne).