Z LIFE+ získali slovenské projekty 4,4 milióna eur

Program LIFE+ podporí v rámci poslednej výzvy celkovo 202 projektov ochrany prírody, environmentálnej politiky, zmeny klímy a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia. Celkové investičné náklady na tieto projekty predstavujú približne 516,5 milióna eur, z ktorých EÚ poskytne 268,4 milióna eur.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Najnovšie projekty LIFE+ nadväzujú na tendenciu, ktorá začala pred dvoma desaťročiami a ktorej zámerom sú inovatívne opatrenia založené na osvedčených postupoch s cieľom zlepšovania ochrany prírody, životného prostredia a riešenia zmeny klímy.“

V rámci najnovšej výzvy, ktorá bola uzatvorená v júli 2011, Komisia dostala celkovo 1.078 žiadostí zo všetkých členských krajín. Spolufinancovanie prebieha prostredníctvom troch zložiek programu:

  • LIFE+ príroda a biodiverzita – EK vybrala na spolufinancovanie 76 projektov, na ktoré EÚ poskytne 136 miliónov eur;
  • LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia – EK vybrala na financovanie 113 projektov, na ktoré poskytne približne 124,4 milióna eur. Okrem toho v rámci tejto zložky ďalších 31,4 milióna eur poskytne na 23 projektov, ktoré sa priamo zaoberajú zmenou klímy.
  • LIFE+ informovanosť a komunikácia – EK vybrala 13 projekto, na ktoré poskytne približne 7,2 milióna.

Najväčší počet schválených projektov pochádza zo Španielska  – 47 (so schváleným spolufinancovaním 95,2 miliónov eur) a z Talianska – 41 (spolufinancovanie vo výške 78,1 miliónov eur).

Prostriedky vo výške 4,4 milióna eur pridelila Komisia aj trom slovenským projektom:

Hydro-klimatické zhodnocovanie  – mimovládna organizácia Ľudia a voda:

Zámerom projektu je vytvoriť hydrologické podmienky udržateľné z hľadiska životného prostredia prostredníctvom zásahov akými sú rekultivácia ciest používaných pri ťažbe dreva a iných prístupových ciest, výstavby hrádzí na riadenie prietoku, umelých nádrží na zachytávanie vody, ako aj prostredníctvom dažďových záhrad a iných opatrení na predchádzanie nadmernému odtoku dažďovej vody z pôdy. Tým by sa malo predísť záplavám, nadmernému suchu, erózii pôdy a zmierniť sa  negatívne účinky zmeny klímy.

Krasová jaskyňaŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava:

Cieľom projektu je znížiť riziko kontaminácie veľmi významného zdroja pitnej vody v ekosystéme Krásnohorskej jaskyne. V rámci projektu sa budú odoberať vzorky z vody, vyvinutia a otestuje sa modelové zariadenie zabezpečujúceho zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a vypracuje súbor pravidiel riadenia pre jednotlivé environmentálne citlivé lokality, aby sa napomohlo zníženie rizík pre tento krehký krasový ekosystém.

Sternask – mimovládna organizácia Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko:

Projekt sa zameriava na ochranu populácií rybára riečneho (Sterna hirundo) v piatich osobitne chránených územiach sústavy Natura 2000 v západnej a severnej časti Slovenska, aby sa zastavil úbytok týchto populácií. Cieľom je zvýšiť počet jedincov o 15 % v porovnaní s údajmi z roku 2010 a zvýšiť úspešnosť ich rozmnožovania o 20 %.