Zahrnutie aerolínií do ETS je podľa generálnej advokátky legálne

foto: TASR

Od 1. januára 2012 budú emisie CO2 všetkých aerolínií, ktoré pristávajú alebo odlietajú z členských krajín EÚ, podobne ako u priemyselných podnikov podliehať pravidlám európskej schémy pre obchodovanie s emisiami (ETS).

„Legislatíva EÚ nenarušuje suverenitu iných štátov alebo slobodu šíreho mora, ktoré garantuje medzinárodné právo a je kompatibilná s relevantnými medzinárodnými dohodami,“ uviedla generálna advokátka Juliane Kokott.

Hoci jej názor nie je záväzný a sudcovia Súdneho dvora EÚ ho nemusia nevyhnutne zohľadniť, málokedy rozhodujú v rozpore s takýmto odborným názorom. Konečné rozhodnutie by mali vydať začiatkom budúceho roku.

Následne sa očakáva, že Najvyšší súd v Londýne, ktorý v súvislosti so žalobou podanou Americkou asociáciou pre leteckú dopravu (ATA) a spoločnosťami American Airlines a United Continental podal na súd v Luxemburgu predbežnú otázku, rozhodne v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ.

Letecké spoločnosti podali žalobu po tom, čo Británia zaviedla zákony, ktorými implementovala európsku smernicu.

Po oznámení názoru generálnej advokátky stúpli ceny povoleniek v ETS o 2 %. Pritom dva dni predtým dosiahli najnižšiu úroveň za 31 mesiacov, a to 9,82 eur.

Koncom septembra Európska komisia rozhodla, že letecké spoločnosti získajú v prvom roku 85 % emisných povoleniek bezodplatne.

Podľa odhadov EK sa cena leteniek pre pasažierov môže zvýšiť o 2-12 eur. Miera presunu zvýšených nákladov na cestujúcich však bude závisieť od samotných aerolínií. Tie, v prípade, že sa novým pravidlám nepodrobia, môžu čeliť pokute 100 eur na emitovanú tonu CO2.

Komisia pripustila, že je ochotná udeliť výnimku aerolíniám z krajín, ktoré prijmú ekvivalentné opatrenia na zníženie emisií z letectva. Tie však zatiaľ neupresnila. Čínsky regulačný úrad pre letectvo už napríklad svojich prepravcov požiadal, aby do roku 2050 znížili spotrebu energie a emisie o 22 %.

Riešenie sporu cez medzinárodné organizácie

Ani čínski a indickí prepravcovia sa nechcú podriadiť tejto legislatíve EÚ. Počas minulo týždňového stretnutia v hlavnom meste Indie delegáti 26 krajín, vrátane USA a Číny, podpísali spoločnú deklaráciu, podľa ktorej je jednostranné začlenenie ich spoločností do európskej schémy „diskriminačné“ a „odporuje medzinárodnému právnemu režimu“. Podľa nich odporuje Chicagskej konvencii o medzinárodnom civilnom letectve i niektorým ustanoveniam Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Týmto problémom sa bude zaoberať Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) na svojom novembrovom zasadnutí, kde protestujúce krajiny predložia deklaráciu i vlastný pracovný dokument.

V Kjótskom protokole z roku 1997 sa uvádzalo, že krajiny by sa v boji s klimatickou zmenou mali snažiť regulovať emisie z letectva prostredníctvom ICAO. Avšak rokovania na jej pôde zatiaľ nepriniesli žiaden pokrok.

Európska únia sa preto rozhodla začleniť sektor leteckej prepravy, rovnako ako doteraz továrne, elektrárne a iné priemyselné podniky, do schémy ETS, v rámci ktorej im stanovila strop pre vypúšťanie emisií.

Podľa niektorých analytikov sa môžu letecké spoločnosti pokúsiť riešiť spor súdnou cestou ešte prostredníctvom ďalších medzinárodných organizácií, napr. WTO. Takúto žalobu však môžu podať len krajiny, takže spoločnosti budú najprv musieť presvedčiť vlastné vlády.

(EurActiv/Reuters)

Pozície

„Rada vidím, že podľa názoru generálnej advokátky je smernica EÚ plne kompatibilná s medzinárodným právom. EÚ znovu potvrdzuje svoje želanie konštruktívne zapojiť tretie krajiny počas implementácie tejto legislatívy,“ uviedla komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard.

Krishna R. Urs, tajomník pre dopravu na ministerstve zahraničných vecí USA, pre EurActiv uviedol: „Vláda USA nie je účastníkom v tomto spore. Avšak naďalej máme silné právne a politické námietky voči začleneniu letov prepravcov z krajín mimo EÚ do schémy EÚ ETS a nemyslíme si, že proces na Európskom súdnom dvore tieto námietky rieši. Spojené štáty silne podporujú cieľ boja s klimatickou zmenou a znižovanie emisií skleníkových plynov z letectva. Spolu s niekoľkými ďalšími štátmi máme v úmysle pokračovať v naliehaní na našich európskych partnerov, aby z EÚ ETS vyňali leteckých prepravcov z krajín mimo EÚ a namiesto toho spolu s nami pracovali v rámci Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo na dodatočných pozitívnych krokoch pri dosahovaní tohto cieľa.“