Životné prostredie v Európe sa zlepšuje, ale…

Koncom minulého roku vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) komplexnú správu o stave a perspektívach životného prostredia v Európe (SOER 2010). Minister životného prostredia József Nagy sa pri príležitosti propagácie správy na Slovensku vyjadril: „Každý má právo na priaznivé životné prostredie a objektívne informácie o jeho stave.“

Zo správy vyplýva, že „Európska únia dosiahla pokrok v znižovaní emisií a väčšom využívaní energie z obnoviteľných zdrojov. Emisie EÚ-27 v roku 2009 boli o 17 % nižšie ako v roku 1990, sme na dosah spoločného cieľa znížiť emisie o 20 % do roku 2020,” uviedol zástupca Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Thomas Henrichs.

Tieto čísla podporujú názor stúpencov záväznosti posledného energetického do roku 2020 – zvýšenia energetickej efektívnosti o 20%. Zo zozbieraných dát vyplýva, že problémom ostáva aj účinné využívanie zdrojov a kvalita vody a ovzdušia v mestách.

Pri nedávnom predstavení správy v Európskom parlamente Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA povedala, že ide o „najkomplexnejšiu správu, ktorú v súčasnosti o európskom životnom prostredí máme.“ Analýzy s podobným obsahom sú publikované v päťročných intervaloch.

V SOER 2010 sa úmyselne neuvádza poradie úspechu zúčastnených krajín v ochrane životného prostredia. Thomas Henrichs z EEA to vysvetlil nasledovne: „Jednak to vysiela zmiešaný signál […] Ako by pomohlo zvýrazniť zlé výsledky v jednej veci a veľmi dobré v inej? Vzájomne sa nijako nezrušia.“

Pokrok je, ale nedostatočný a nerovnomerný

„Hlavný odkaz tejto správy, rovnako ako tých predchádzajúcich, ktorý sa v environmentálnych analýzach neustále opakuje, je ten, že environmentálna politika funguje. Dosahujeme určitý pokrok, ale – a to nemôžem zdôrazniť dostatočne, že ide naozaj o veľké ale – musíme urobiť oveľa viac, pretože podstatné príčiny klimatických zmien zostávajú,“ uviedol Thomas Henrichs na workshope organizovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia.

V súlade so šiestym environmentálnym akčným plánom EÚ rozdelila EEA otázky do štyroch prioritných oblastí.

Čo sa týka prvej z nich, klimatických zmien, podľa Henrichsa „Európska únia jasne smeruje k splneniu svojich klimatických cieľov, rovnako ako k splneniu emisných cieľov do roku 2020,“ t.j. v porovnaní so stavom v roku 1990 znížiť celkové emisie EÚ o 20%.

„Sme 34% pod úrovňou roku 1990…Náš redukčný cieľ [pre záväzné obdobie 2008-2012 Kjótskeho protokolu] v roku 2012 vidíme veľmi nádejne, že ho splníme,“ potvrdila Jana Szemesová zo SHMÚ dobrý vývoj v znižovaní emisií na Slovensku.

Avšak nie je to vďaka cielenému dlhodobému environmentálnemu prístupu, ale najmä vďaka zmene palivovej základne a reštrukturalizácii priemyslu po roku 1990, rovnako ako v dôsledku prijatia veľmi prísnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia v 90. rokoch.

Thomas Henrichs zároveň upozornil, že vývoj redukcie emisií skleníkových plynov nie je rovnako pozitívny vo všetkých sektoroch.

„Znepokojenie vyvoláva predovšetkým sektor dopravy,“ uviedol.

Henrichs dodal: „Ešte znepokojujúcejšie je, že medzinárodné snahy znížiť emisie skleníkových plynov sú zďaleka nedostatočné na to, aby sa zvýšenie globálnej teploty udržalo pod 2°C“ oproti pred-industriálnej úrovni, ku ktorému sa zaviazala Únia aj celé medzinárodné spoločenstvo.

Milan Chrenko, taktiež z EEA, pripomenul, že agentúra vytvorila internetovú platformu Eye on Earth, vďaka ktorej môže ktokoľvek sledovať kvalitu ovzdušia a vody na kúpenie a interaktívne zdieľať informácie. V budúcnosti by sa mala rozšíriť aj o ďalšie oblasti záujmu. Mapky pokrývajú aj niekoľko oblastí Slovenska.

Životné prostredie na Slovensku

Na stav životného prostredia v SR mala v posledných dvoch rokoch vplyv aj hospodárska kríza. Zatiaľčo spotreba domácnosti postupne rastie, v roku 2009 sme v porovnaní s rokom 2008 zaznamenali medziročný pokles odpadov umiestnených na trh o cca. 26 %. Zlepšenie situácie nastalo aj v oblasti vypúšťania odpadových vôd do povrchových tokov, kde pokles predstavuje oproti roku 1999 približne 56 %.

Ministerstvo v súčasnosti pracuje na príprave Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 a novom zákone o odpadoch. Slovensko stále väčšinu odpadu nerecykluje, ale vyváža na skládky.

„Musíme sa sústrediť aj na dobudovanie chýbajúcich kapacít na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Je nevyhnutné zlepšiť technickú vybavenosť miest a obcí pre separovaný zber odpadov,“ zdôraznil minister József Nagy.

O Európskej environmentálnej agentúre

Európska environmentálna agentúra (EEA) bola zriadená nariadením č. 1210/1990 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti. Činnosť tejto špecializovanej agentúry sa začala v roku 1994, jej sídlo je v Kodani.

Cieľom EEA je sprístupniť európskym i národným tvorcom politík, rovnako ako laickej a odbornej verejnosti včasné a relevantné informácie, položiť pevné základy environmentálnych politík a začleniť environmentálne myslenie a vzdelávanie do hlavného prúdu rozhodovania.

Do činnosti EEA je priamo zapojených 32 európskych krajín a spolupracuje s ňou ďalších 6 krajín západného Balkánu.

Slovensko je oficiálnych členom EEA od 1.8.2001. Priamym partnerom EEA a zároveň národným ohniskovým bodom (NFP) sa stala SAŽP, ktorá je zodpovedná za vytvorenie a udržiavanie národnej siete expertov v rámci siete EIONET. Tú v súčasnosti tvorí 58 odborníkov z rozličných inštitúcií.

Workshopu SAŽP sa zúčastnila takmer stovka záujemcov predovšetkým z obvodných a krajských úradov životného prostredia, viacerých ministerstiev, univerzít i mimovládnych organizácií.