Znečistená voda – aj európsky problém

Zdroj: www.creativecommons.org

„Vhodné dodávky vody a kanalizácia znamenajú čisté životné prostredie, a zdravých ľudí“, tvrdí Ger Bergkamp z Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN). aj preto organizácia pri príležitosti Svetového dňa vody (20. marec) vyzvala vlády, firmy i mimovládne organizácie, aby sa zasadili za zastavenie nekontrolovaného znečisťovania riek odpadom.

Nevhodné nakladanie s odpadmi znečisťuje rieky na celom svete. „Mnohé rieky v rozvojových krajinách a rýchlo rastúcich ekonomikách sú znečistené až do bodu (environmentálneho) kolapsu“, tvrdí IUCN. Napríklad čínska Jang-c´-ťiang je znečistená odpadom z priemyslu a poľnohospodárstva do tej miery, že ju organizácia nazýva „rakovinovou“.

Znečistenie vody však nie je len problémom rozvojových krajín. Podľa štúdie OSN z 14. marca postihuje nedostatok bezpečnej pitnej vody až 100 miliónov Európanov. Vo východnej Európe nemá prístup k pitnej vode vo svojich domoch 16% ľudí, viac ako polovica obyvateľov vidieckych oblastí nemá prístup k bezpečnej pitnej vode a adekvátnej kanalizácii. Denne zomiera na hnačkové ochorenia zo škodlivej vody takmer 40 detí, opäť najmä vo východnej Európe. IUCN preto vyzýva na zastavenie nekontrolovaného skladovania odpadov a efektívne odstraňovanie znečisťujúcich látok.

Hlavnou globálnou platformou pre riešenie problémov s vodou je Svetové vodné fórum, ktorého piate stretnutie sa uskutoční v marci 2009. V príprave na fórum sa rozbehli tematické a regionálne iniciatív, ich koordináciu v Európe má na starosti Európske vodné partnerstvo (EWP).

Cieľom regionálneho procesu je zbierať názory, pozície aktérov. Program svetového fóra je rozdelený do niekoľkých tém zaoberajúcich sa klimatickými zmenami, odpadom, vodou a energetikou, miestnym financovaním, vodou a potravinárstvom a podobne. Fórum má pripraviť konkrétne odporúčania a politické záväzky.

Prvé stretnutie európskeho regionálneho fóra sa konalo koncom februára 2008. Identifikovalo hlavné európske problémy – od klimatických zmien, cez meranie vodnej a energetickej stopy, až po vývoj scenárov budúcnosti vodných dodávok. Za kľúčovú otázku je považované aj financovanie, pod ktoré patrí problematika privatizácie, efektívneho stanovovania cien a obchod. V súvislosti s využívaním nových vedeckých poznatkov a technológií sa bude diskutovať o efektívnosti využívania vody a jej recyklácii.