Znečistiť more bude trestný čin

Poslanci EP počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu schválili v utorok (5.5.) návrh smernice, ktorá stanovuje, že morské znečistenie je trestným činom. Za návrh hlasovalo 588 poslancov, 42 bolo proti a traja sa zdržali.

Smernica stanovuje povinnosť pre členské krajiny uvaľovať kriminálne sankcie fyzickým a právnickým osobám, ktoré zámerne alebo z vážnej nedbalosti spôsobili znečistenie mora alebo oceánu. Tiež by mali byť potrestaní tí, ktorí opakovane v malej miere porušia princípy ochrany vody pred znečistením.

Európske právo ponecháva členským krajinám právomoc, aby rozhodli o výške sankcií. Na druhej strane však požaduje, aby boli tresty „efektívne a mali preventívny účinok“. Trestať by sa nemali len konkrétni vlastníci lodí, ktoré sa plavia na morských vodách, ale aj „ostatní sprostredkovatelia“ ako napríklad vlastníci prepravovaného nákladu.

„Opakované malé priestupky učinené zámerne, z nedbanlivosti alebo pre vážnu nedbanlivosť sa musia považovať za kriminálne činy a musia sa potrestať efektívnymi, primeranými a preventívnymi sankciami,“ konštatuje Európsky parlament vo svojom stanovisku, ktoré vydal po hlasovaní poslancov.

Europoslanci a 27 členských krajín EÚ dosiahli kompromis v tejto otázke minulý týždeň, keď sa návrh nachádzal v prvom čítaní. Kompromis vydláždil cestu pre promptné prijatie legislatívy.

Luis de Grandes Pascual (EPP-ED, ES), spravodajca k návrhu smernice, konštatoval, že Európa „spravila veľký krok smerom k zastaveniu znečisťovania morí“. Doplnil: „Prvýkrát budeme mať záväzné kriminálne sankcie pre všetky zodpovedné strany v námornom sektore.“

Doteraz bolo pre majiteľov nákladných lodí ekonomickejšie platiť poplatky za znečisťovanie vôd, než prijať opatrenia, ktoré by mu zamedzili. Pascual vysvetľuje: „Táto smernica pomôže odstrániť nemilý postoj námorného priemyslu k zákonom o znečistení v štýle voľného trhu.“

Smernica je revidovaná verzia textu, ktorý položila Komisia na rokovací stôl po prvý raz vo februári 2007. Pôvodný návrh musel byť po rozsudku Európskeho súdneho dvora z toho istého roku modifikovaný. ESD 23. októbra 2007 konštatoval, že EÚ má právo požadovať kriminálne sankcie, ale nie je v právomoci inštitúcií Spoločenstva, aby rozhodovali o podobe a rozsahu trestov, čo je v kompetenciách členských krajín.