Dosiahnutie 30% domáceho cieľa redukcií emisií skleníkových plynov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Mimovládne environmentálne organizácie (CAN-Europe, Greenpeace a WWF) zadali Eko-inštitútuInštitútu pre európsku environmentálnu politiku (IEEP) úlohu do hĺbky preskúmať rôzne možnosti členských štátov EÚ podieľať sa na 30-percentnom cieli pre zníženie emisií. Výsledkom je správa, v ktorej takisto posúdili využitie rôznych finančných mechanizmov na ďalšie investície v členských štátoch EÚ a možnosti prerozdeliť náklady a výhody vyšších ambícií.

Časť dôvodu prečo sa posúvajú rozhodnutia o prechode na vyšší redukčný cieľ je, že sa jedná o politicky senzitívnu debatu medzi členskými štátmi EÚ ako rozdeliť potenciálne náklady a benefity väčších klimatických ambícií. Tento prechod vyžaduje technicky a ekonomicky rozsiahle opatrenia.

Štúdia sa zameriava primárne na emisie v EÚ, ktoré pokrývajú Effort Sharing Decision (Rozhodnutie o spoločnom úsilí – legislatíva pokrývajúca emisie mimo systému obchodovania s emisiami ETS t.j. emisie z dopravy, domácností a poľnohospodárstva), avšak súvisí aj so sektormi v rámci schémy ETS.

Autori spočítali, že na dosiahnutie 30-percentného zníženia emisií v sektoroch mimo ETS do roku 2020 oproti úrovni z roku 1990 je potrebných o 6 percentuálnych bodov väčšie zníženie emisií. V členských štátoch EÚ by to znamenalo napríklad ďalšie investície do energeticky úsporných domov a kancelárií, efektívnejších áut a udržateľnej produkcie potravín.

Načrtli niekoľko scenárov vývoja ako dosiahnuť 30-percentný cieľ zníženia emisií.

V scenári, kde sa vyšší redukčný cieľ distribuuje na základe HDP na obyvateľa, podobne ako je tomu v súčasnej dobe pri 20-percentnom cieli, Luxembursko a Írsko dostanú najprísnejšie redukčné ciele emisií mimo ETS sektorov a to 10 percentuálnych bodov. Na druhej strane, Bulharsku, Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku by boli pridelené najnižšie ďalšie ciele zníženia emisií v sektoroch mimo ETS, iba 3 ďalšie percentuálne body (pre Slovensko  4 %), čo im pri 30-percentnom cieli umožní do roku 2020 zvýšiť ich emisie v týchto sektoroch o 10 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005.

Ak by sa naopak dohodlo na rozdelení na základe najnižších nákladov zníženia emisií v členských štátoch EÚ, redukčný potenciál sa presunie skôr na novšie členské štáty. Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Malta by dostali najambicióznejšie ďalšie ciele zníženia emisií v sektoroch mimo ETS a to o 9-10 percent. Podľa tohto distribučného scenára by sa tiež prínosy opatrení proti zmene klímy, ako je znížený dovoz palív a zvýšené investície, tiež prejavili prevažne v strednej a východnej Európe.

Avšak v strednej a východnej Európe má súkromný i verejný sektor obmedzenejší prístup ku kapitálu než v bohatších členských štátoch. EÚ by preto mala podporiť investície v tomto regióne a vytvoriť adekvátne finančné mechanizmy.

Autori správy odporučili preskúmať niekoľko možností ako zmobilizovať finančné zdroje EÚ pre podporu vyššieho cieľa redukcie emisií, a to:

  • umožniť obchodovanie s ročnými alokáciami emisií (AEAs), ktoré by členské štáty pri 30-percentnom redukčnom cieli získali na základe HDP na obyvateľa;

  • prerozdeliť povolenky v rámci EÚ ETS, tak aby sa zvýhodnili krajiny, ktoré budú musieť vynaložiť vyššie úsilie;

  • vykúpiť a zrušiť nadbytok povoleniek AAUs podľa Kjótskeho protokolu, za čo by sa najmä krajiny v strednej a východnej Európe na oplátku zaviazali investovať výnosy z predaja do zelených a energeticky efektívnych technológií;

  • preskúmať možnosti v rámci diskutovaného viacročného finančného rámca EÚ (2013-2020) – napríklad väčší dôraz na klimatické otázky v rámci existujúcich fondov, dodatočné kritérium klimatickej investície pri projektoch, vytvorenie špecializovaného fondu či zameranie na zelené investície v rámci navrhovanej iniciatívy projektových bondov.

Viac informácií nájdete priamo v štúdii, ktorú si môžete stiahnuť na tomto odkaze.