EU by sa nemala vyhýbať stanoveniu cieľov CO2 pre dopravu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nasledujúce zhrnutie je úryvkom z analýzy Christiana Egenhofera, ktorá bola publikovaná 5. januára 2011. Celý dokument v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

„Doprava je jediným sektorom v EÚ, v ktorom sa naďalej zvyšujú emisie skleníkových plynov. Pokiaľ sa tento trend nezvráti, EÚ bude mať len malú šancu dosiahnuť svoje ciele v kontexte globálnych záväzkov industrializovaných krajín zredukovať do roku 2050 emisie o 80 – 90% v porovnaní s rokom 1990.

Existujú viaceré rôzne riešenia, napríklad nové technológie, ako elektrifikácia cestnej dopravy, modálne zmeny, optimalizácia existujúcich technológii, politické opatrenia a radikálnejšie opatrenia ako sú záväzné ciele pre emisie skleníkových plynov.

Aj keď každý z týchto prístupov má určité výhody, táto správa argumentuje, že súčasné politické myslenie EÚ (ešte) nie je dostatočne odvážne na to, aby vierohodne riešilo otázky emisií skleníkových plynov v doprave. Tvrdí, že:

  • EÚ musí brať emisie skleníkových plynov zo sektoru dopravy serióznejšie.

  • Jasná cenotvorba v doprave je dôležitá, ale pre prechod k nízko-uhlíkovému systému dopravy má svoje obmedzenia.

  • Infraštruktúrna politika na úrovni EÚ je výrazne neadekvátna, najmä, ale nie výlučne, z pohľadu transformácie dopravného systému Únie.

  • Existuje prílišná (slepá) viera v technologické riešenia, čím sa obchádzajú zložité otázky o tom, ako udržať rast dopravy na uzde.

  • Napokon, správne navrhnuté technologické rozmiestnenie cieľov je dobrým začiatkom prechodu k nízko-uhlíkovému systému dopravy.“