Extrémne počasie núti vlády prijímať dôraznejšie opatrenia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska environmentálna agentúra vypracovala správu „Národné politiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien v roku 2014,“ ktorá zahŕňa až 30 európskych krajín. Cieľom správy je poskytnúť politickým lídrom spoľahlivé informácie a podporiť tak tvorbu a prípravu politík zameraných na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.

Takmer všetky opýtané krajiny uviedli, že extrémne výkyvy počasia prispeli k tvorbe politík na prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Druhým najčastejším dôvodom boli pravidlá Európskej únie, ktorá od svojich členských štátov vyžaduje vypracovanie nezáväzných plánov.

Medzi najčastejšie bariéry identifikované európskymi krajinami boli nedostatok finančných prostriedkov, technológií a času. Veľká časť krajín vnímala negatívne aj nejasné pravidlá boja proti zmene klímy.

Zmenou klímy sú krajiny vystavené aj častejším záplavám alebo naopak suchám a teplotným rekordom. Ubúda množstvo zvierat a živočíchov,  zhoršuje sa úroda a stúpa hladina morí.

Okrem boju proti zmene klímy, a to najmä znižovaním emisií skleníkových plynov, sa krajiny začali pripravovať aj na postupné prispôsobenie sa týmto trendom.  Celkovo až 21 krajín z 30 opýtaných, vrátane Slovenska, už má k dispozícii národnú stratégiu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.