Fotovoltika na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovak Renewable Energy Agency

Výroba energie na Slovensku v súčasnosti z viac ako 70% závisí od dovozu fosílnych palív. Slovensko je preto silno závislé od ich fluktuujúcich cien na svetových trhoch. Nedávny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ukázal, že to môže viesť k nepríjemným situáciám. Keďže Slovensko má len veľmi obmedzené vlastné zdroje fosílnej energie, prechod k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie je dôležitý pre garantovanie dlhodobej energetickej, a tým aj politickej, nezávislosti.

Okrem toho, smernica EÚ o podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (Smernica RES-E) stanovuje cieľ, že do roku 2010 majú elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje pokývať 31% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovensku. Na to je nevyhnutný rýchly a rozsiahly prechod od fosílnych k obnoviteľným energetickým zdrojom. Vzhľadom na geografickú a geologickú situáciu sú pre Slovensko najvhodnejšie štyri technológie výroby elektrickej energie: 1) vodná energia, 2) fotovoltaická slnečná energia, 3) vietor, 4) biomasa. Správa sa zameriava na možnosti a hrozby rozsiahlej implementácie fotovoltaickej slnečnej energie.

Štúdia bola spracovaná konzultačnou firmou J-OB pre organizáciu Slovak RE Agency (SkREA). Popisuje stav fotovoltiky vo svete, stav a potenciál na Slovensku, politické kroky potrebné pre využitie tohto potenciálu a návrh schémy podpory pre rozšírenie využívania fotovoltiky.


Celú štúdiu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.