Globálny rozmer európskej hospodárskej činnosti: outsourcing environmentálnych záťaží

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

S narastajúcou populáciou a životnými štandardmi rastie aj dopyt po prírodných zdrojoch. Tie sú však vyčerpateľné a preto je podľa Európskej komisie prechod na zelenú ekonomiku nevyhnutný.

V polovici roka 2013 preto EÚ schválila v poradí 7. Environmentálny program, ktorý obsahoval víziu novej ekonomiky, ktorú má EÚ dosiahnuť do roku 2050. Tá zahrňuje prechod na obehové hospodárstvo, v ktorom sa odpad opäť využíva, prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a ochranu biodiverzity.

Na rozdiel od predchádzajúcich správ, táto analyzuje aj globálny rozmer európskej hospodárskej činnosti.

Väčšina environmentálnych záťaží produktov, ktoré sa v EÚ využívajú, ovplyvňujú život občanov exportujúcich krajín. EÚ outsourcuje využívanie poľnohospodárskej pôdy, vody a aj niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie. Preto je skoro nemožné ovplyvniť znižovanie kvality životného prostredia v týchto krajinách práve európskymi politikami. EÚ dováža 8-krát viac surovín ako ich vyváža. Ťažba a doprava týchto surovín opäť prispieva k znečisteniu životného prostredia exportujúcich krajín.

Správa Európskej environmentálnej agentúry identifikuje kolobehy výroby-spotreby v Európe a ich vplyv na životné prostredie. Špecificky sa venuje tým produktom, ktoré majú najväčší podiel na európskom importe, a to konkrétne potravinám, elektronike a oblečeniu.

Na záver správa vymenováva aktuálne politicky EÚ, ktoré môžu zmierniť environmentálne dopady. Správa sa zameriava aj na viacero spoločenských trendov a nových biznis modelov, ktoré sú z pohľadu ochrany životného prostredia udržateľnejšie.