Hluk z cestnej dopravy spôsobuje ťažkosti každému štvrtému Európanovi

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry „Hluk v Európe 2014“ analyzuje zdravotné a environmentálne dôsledky nadmerného vystavenia hluku.

Z výsledkov vyplýva, že jeden zo štyroch Európanov je vystavený hladine hluku nad hornou hranicou stanovenou v európskych smerniciach. Dôsledkom sú priame a nepriame účinky na zdravie občanov.

Hluk z dopravy trápi približne 20 miliónov Európanov, približne 8 miliónom narušuje zdravý spánok. Hluk je taktiež spojený s približne 43 000 hospitalizáciami, 900 000 prípadov hypertenzie a 10 000 predčasných úmrtí ročne.

Najväčším zdrojom hluku je cestná doprava, nasledovaná železničnou dopravou, letiskami a priemyslom. Čím je mesto väčšie tým je podľa zistení EEA aj hlučnejšie. Mestá, ktoré majú viac ako 250 000 obyvateľov majú väčšinou aj vyšší podiel obyvateľstva vystavených úrovniam nad zákonnými limitmi.

Svetová zdravotnícka organizácia kategorizovala hluk, ako druhú najzávažnejšiu environmentálnu príčinu ohrozujúcu zdravie obyvateľstva. Prvou je znečistenie ovzdušia, a to najmä drobnými prachovými časticami.