Kvalita ovzdušia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Znečistené ovzdušie znižuje dĺžku priemerného veku ľudí až o 9 mesiacov. Európania si každoročne musia brať pol dňa dovolenky kvôli chorobám spôsobeným znečisteným ovzduším. Viac ako polovica Európanov žije v podmienkach, kde denný limit koncentrácií až 35-krát prevyšuje prípustnú normu. V Európskej únii je situácia najhoršia v Beneluxe, Severnom Taliansku, ale aj v nových členských štátoch. Znečistené ovzdušie je pôvodcom mnohých respiračných a iných ochorení. Keďže zdravie občanov podľa článku 152 Zmluvy o Európskom spoločenstve spadá do kompetencie členských štátov a teda EU má len veľmi obmedzené právomoci, treba hľadať nástroje, ako EU môže nepriamo, inými politikami zasiahnuť a dosiahnuť zlepšenie zdravia. Zlepšenie kvality ovzdušia je nepochybne jednou z týchto politik.

Pre nové členské štáty, pre ktoré je právo EU novým odvetvím práva a čelia značným ekonomickým problémom. Ak majú implementovať do svojich právnych poriadkov rámcovú smernicu a ďalšie 4 legislatívne texty, 3 dcérske smernice a rozhodnutie Rady, je jasné, že implementácia bude ťažkopádna, s chybami a možno aj nekompletná. Teda pre spoločnosti a občanov bude veľmi ťažké posúdiť, aké sú záväzné normy ochrany ovzdušia v Európskej únii. navrhovaná úprava má zjednodušiť existujúcu legislatívu až o 50%. Európska únia potrebuje dlhodobé ciele a tvrdú kontrolu a monitoring, či členské štáty správne implementujú smernice EU.

Na druhej strane aj EU musí prijímať normy, ktoré sú prehľadné a obrátiť pozornosť na limitovanie emisií znečisťovateľmi. Ciele, ktoré si v legislatíve stanovíme, či už pre PM10 alebo PM 2.5, alebo dátum kedy bude smernica účinná, musia byť ambiciózne, avšak keď budú príliš nerealistické, čelíme opäť riziku neimplementácie zo strany členských štátov.

Lenže v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že aj tá najprecíznejšia činnosť Európskej únie v tejto oblasti bude neúčinná, ak Európska únia nebude spolupracovať s okolitými krajinami. Ovzdušie nie je len Európskou tematikou, ale celosvetovou, a aj keď sa kvalita Európskeho ovzdušia postupne zlepšuje, ak nebudeme spolupracovať v tejto oblasti s vonkajším svetom, znečistené ovzdušie k nám bude „importovane“ a nebudeme tomu vedieť nijako zabrániť.