Ľudia chcú viac Európy v životnom prostredí. Ako sa to dá dosiahnuť?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

životné prostredie Európa veterné turbíny

EÚ: Menej uhlíka aj biodiverzita. ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR/AP (Charlie Riedel)

Politiky Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia sú rozsiahle a pomerne komplexné. Podľa nedávneho prieskumu Európskeho parlamentu si však dve tretiny občanov EÚ myslia, že sa Brusel mohol v oblasti ochrany prírody angažovať viac, a polovica opýtaných považuje súčasné pôsobenie Únie v tejto otázke za nedostačujúce.

Najvyššia podpora pre zintenzívnenie pôsobenia Únie v oblasti environmentálnych politík prichádza zo Švédska, kde dosahuje až 83 percent, a najnižšia z Estónska, kde si len 45 percent respondentov myslí, že sa EÚ mala angažovať viac.

Aký je doterajší rámec environmentálnej legislatívy Únie a je v nej vôbec priestor na zmenu?

Cieľ: vysoká úroveň ochrany

Politiky EÚ v oblasti životného prostredia sú prioritne zamerané na vysokú úroveň ochrany. Sú založené na štyroch základných pilieroch: prevencia, obozretnosť, napráva škôd priamo pri ich zdroji a pravidlo „znečisťovateľ platí“.

Únia môže zasahovať do takmer všetkých oblastí environmentálnej politiky, ale je obmedzená princípom subsidiarity. V prípade niektorých tém sa vyžaduje jednomyseľnosť v Rade EÚ.

Siedmy úniový Akčný plán pre životné prostredie pokrýva obdobie medzi rokmi 2014 a 2020. Je zameraný na otázky účinnejšieho využívania zdrojov, zachovania biologickej diverzity, ochrany ľudského zdravia a zníženia produkcie uhlíku. Tento rámec dopĺňa stratégia Európa 2020 pre inteligentný a udržateľný rast.

Zodpovednosť členských štátov

Za dodržiavanie, implementáciu a financovanie opatrení pre ochranu životného prostredia sú zodpovedné členské štáty, ktorým EÚ poskytuje finančnú a technickú podporu.

Ochrana životného prostredia je oblasťou, v ktorej sa musí Európska komisia viac sústrediť na vyriešenie problémov s implementáciou v členských štátoch. Neúspešná implementácia je podľa odborníkov zapríčinená slabou administratívnou kapacitou pre vynútiteľnosť, nedostatkom informácií, alebo chýbajúcimi schopnosťami na miestnej úrovni.

Riešením by mala byť väčšia podpora členským štátom zo strany Komisie pre dodržiavanie stanovených opatrení zo strany štátu aj ostatných subjektov.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.