Predchádzanie vzniku odpadov v roku 2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spáva ukazuje, že do konca roka 2013 iba 18 z 31 krajín prijalo opatrenia a programy na predchádzanie vzniku odpadu, tak ako je to stanovené v smernici EÚ o odpadoch.

Jedným zo zistení novej štúdie je, že pri porovnaní, programy vykazujú značné rozdiely v prístupoch, cieľoch, pokrytí či časových horizontoch. Väčšina programov má za cieľ oddelenie tvorby odpadu a hospodárskeho rastu. Chýbajú však kvantitatívne ciele a vhodné nástroje na monitorovanie. Až 60% programov sa zameriavajú na zvyšovanie povedomia a disemináciu  informácií, ale len 17% zavádza konkrétne ekonomické alebo politické opatrenia.

Predchádzanie vzniku odpadov je na najvyššom stupni odpadovej hierarchie EÚ, ktorá ciele radí v poradí dôležitosti. Ak nemožno zabrániť vzniku odpadu, mal by byť znovu použitý alebo byť pripravený na opätovné využitie. Až po týchto cieľoch nasleduje recyklácia, spaľovanie s energetickým využitím. Poslednou možnosťou je využívanie skládky odpadu.

EÚ si v Cestovnej mape k efektívnemu využívaniu zdrojov  uložila za cieľ do roku 2020 radikálne znížiť množstvo odpadu. Dáta, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii však naznačujú, že mnoho národných iniciatív má určité medzery a priestor na zlepšenie.