Stratégia efektívneho využívania pesticídov s dôrazom na životné prostredie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vo vystúpení okrem iného navrhuje niekoľko riešení:

 • na Slovensku straty každoročne asi 1,5 – 2,0 mld. Sk,  prítomnosťou a mnohostrannou škodlivosťou burín,
 • využiť všetky dostupné možnosti nechemickej regulácie škodlivosti a výskytu  škodlivých činiteľov,
 • viac využívať preventívne opatrenia najmä v oblasti systémov obrábania pôdy, využívať efekt striedania plodín,
 • pestovať viac medziplodín a tak biologickým spôsobom regulovať škodlivé činitele, najmä buriny,
 • nepestovať monokultúry,
 • poznať „silu nepriateľa“ t.j. početnosť a druhové spektrum burín skôr, ako bude prijaté rozhodnutie o aplikácii prípravku(-ov),
 • zásadne používať tank – mix prípravky so širokým spektrom účinnosti, vrátane adjuvantov,
 • využívať viac úsporné (cielené) možnosti aplikácie a tak chrániť pôdu, rastliny, vodu, biotu…,
 • napr. pásová, ohnisková aplikácia, knôtová aplikácia, TWIN systém ( s podporou vzduchu…) a i.
 •  podporiť „zdravotný stav  pôdy“ a tým mikrobiálnu a chemickú degradáciu pesticídov v pôde t.j. vyšší obsah organickej hmoty v pôde = vyššia sorpčná schopnosť = nižšia pravdepodobnosť premiestňovania pesticídu do podzemných vôd a ich kontaminácia,
 • úplne vylúčiť leteckú aplikáciu,(je nákladná a je reálny vysoký úlet častíc aj nad obývané územia…),
 • rigorózne vyžadovať kontrolu práce aplikátorov (skutočnú mernú dávku, priemerný prietok dýzami, priečnu nerovnomernosť rozptylu, homogenitu a stálosť koncentrácie prípravku) a i.,
 • možnosť výsadby biologických koridorov (trvalá zeleň) v blízkosti vodných tokov, ako prirodzených prekážok, so súčasným využitím fytomasy ako zdrojov energie…,
 • do riešenia viac zainteresovať inštitúcie životného prostredia,
 • tak ako sa evidujú napr. dávky hnojív, evidovať aj dávky pesticídov,
 • ale nie v litroch tekutiny, ale prepočítať na dávku účinnej dávky na plochu (ha) pretože to je rozhodujúce,
 •  sledovať a evidovať spektrum burín, početnosť, rastové fázy burín a kultúrnych plodín, termín, názov prípravku, účinná látka, dávka, tank – mix, adjuvant, množstvo vody, podmienky aplikácie,
 • po 14 – 21 dňoch zistiť účinnosť, zistiť fytotoxicitu a pod.  ( podľa EWRS )
 • manažér rastlinnej výroby v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, proti čomu použije pesticíd…, koľko…, ako…, v ktorej rastovej fáze…, za akých klimatických a pôdnych podmienok…,  s akým rizikom…, on musí buriny poznať!!!
 • záväzne uplatňovať permanentné vzdelávanie užívateľov pesticídov!

Príspevok mal zaznieť na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI). Vystúpenie však z organizačných dôvodov nezaznelo.


Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.