Ako skladovať horľaviny v skladových halách bezpečne a podľa predpisov?

Komerčný obsah

Skladovanie horľavín v skladových halách logistických parkov [Denios]

Správne skladovanie horľavín a iných nebezpečných látok dľa platných predpisov je veľmi dôležitý faktor, ktorého podcenenie by mohlo mať ďalekosiahle následky. Spoločnosti zaoberajúce sa skladovaním a manipuláciou s takýmito látkami by rozhodne mali mať túto problematiku v malíčku. Je potrebné si uvedomiť, že vhodné skladovanie horľavín môže v budúcnosti zachrániť nielen Vašu prevádzku, pracovné stroje a zariadenia, ale aj ľudské životy. Správny spôsob skladovania prispieva tiež k minimalizácii nežiaducich dopadov a škôd na životné prostredie.

V tomto článku si priblížime úskalia vyplývajúce zo skladovania horľavín v skladovacích halách logistických parkov. Mnoho nájomcov a používateľov priemyselných skladových hál manipuluje v rámci svojej podnikateľskej činnosti s horľavinami. Problém pri skladovaní horľavín v týchto skladových halách logistických parkov býva už v ich stavebnom riešení, pretože tieto haly často nie sú skolaudované pre skladovanie väčšieho množstva horľavín. S týmto problémom sa predovšetkým stretávajú logistické firmy, ktoré vykonávajú distribúciu napr. drogistického tovaru pre iné firmy. Taký sortiment v sebe totiž zahŕňa veľké množstvo horľavín v podobe parfémov, sprejov, farieb, rozpúšťadiel atď.

Kľúčovým aspektom pre bezpečné skladovanie horľavín je rozčlenený skladovací priestor do tzv. požiarnych úsekov. Všeobecne platí, že je možné každý stavebne a požiarne oddelený priestor v objekte chápať ako jeden samostatný požiarny úsek. Za účelom minimalizácie rozsahu škôd pri prípadnom požiari je povolené v bežnom požiarnom úseku bez ďalších opatrení umiestniť max. 250 l horľavých kvapalín, z toho max. 50 l horľavín I. triedy nebezpečenstva. Uvedomme si teda, že bežná skladovacia hala s regálmi tvorí len jeden samostatný požiarny úsek a preto je uskladnenie väčšieho množstva horľavín bez nutnosti stavebných úprav takejto haly z hľadiska predpisov a bezpečnosti absolútne nevhodné. Vykonávanie stavebných úprav v už skolaudovanej skladovacej hale naviac neprichádza do úvahy, pretože mnoho firiem je v skladových halách iba v prenájme a prenajímateľ na takéto úpravy často neudelí súhlas, príp. na realizáciu vhodných stavebných riešení nie je dostatok času.

Z vyššie uvedeného by sa teda na prvý pohľad mohlo zdať, že sa mnoho spoločností, ktoré nemajú vlastné skladovacie priestory, dostáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti do patovej situácie. I tu však existuje jednoduché a veľmi praktické riešenie! Spoločnosť DENIOS, výrobca skladovacej a manipulačnej techniky s dlhoročnou praxou, prináša na trh premyslené riešenie, ktoré spočíva v integrácii skladovacích kontajnerov s certifikovanou požiarnou odolnosťou do jestvujúcej infraštruktúry podnikovej haly. Jednotlivé skladovacie kontajnery sú koncipované pre uloženie väčšieho množstva horľavín a tvoria tak plnohodnotné požiarne úseky. Špeciálne skladovacie kontajnery teda predstavujú skvelé riešenie tejto situácie a to bez nutnosti stavebných úprav či sťahovania sa na inú adresu. „Uskladnenie väčšieho množstva nebezpečných látok v skladovacích kontajneroch s požiarnou odolnosťou predstavuje často najrýchlejšiu a najekonomickejšiu cestu, ako tento problém vyriešiť“, dodáva obchodný riaditeľ firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožiarne kontajnery od DENIOSu úplne vyhovujú zákonným i bezpečnostným požiadavkám, nakoľko sú vybavené integrovanou záchytnou vaňou, odvetrávaním dľa STN 65 0201 a disponujú požiarnou odolnosťou. Sú schválené pre skladovanie horľavín a ďalších nebezpečných látok.

DENIOS protipožiarne kontajnery sú k dispozícii v rôznych veľkostiach skladovacej plochy a to od malých protipožiarnych skladov so skladovacou plochou cca 2 m² až po rozmerovo väčšie požiarno odolné sklady s rozlohou až 22m². V závislosti na type skladu ponúka DENIOS protipožiarne sklady s požiarnu odolnosť REI až 120 minút zvnútra i zvonka dľa EN 13501-2. Vďaka mobilným skladom s požiarnou odolnosťou od DENIOSu môžete získať v krátkom čase samostatné požiarne úseky zodpovedajúce predpisom bez nutnosti stavebných úprav jestvujúceho objektu a jednotlivé kontajnery je možné naviac umiestniť v rámci jednej skladovacej haly v neobmedzenom počte.

Viac informácií ohľadom skladovania v skladoch s požiarnou odolnosťou nájdete na https://www.denios.sk/.