Digitalizácia Archives

 • Informatizácia v neziskovom sektore

  Informačná spoločnosť 07-10-2008

  Prípadová štúdia Informatizácia v neziskovom sektore je súčasťou rozsiahleho projektu pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control, ktorý podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

 • Citizens Online

  Informačná spoločnosť 01-10-2008

  Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu názorov a postojov obyvateľstva Občania online je jednýmz kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku.

 • e-Government očami aktérov a expertov

  Informačná spoločnosť 01-08-2008

  Štúdia mapuje názory vybraných kľúčových aktérov na problematiku e-Governmentu a legislatívne aspekty jeho zavádzaniana Slovensku.

 • e-Demokracia na Slovensku

  Informačná spoločnosť 03-07-2008

  Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu postojov obyvateľstva e-Demokracia na Slovensku je ďalším príspevkom Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o otázkach informatizácie spoločnosti, tentoraz v jej spoločensko-politickej rovine.

 • OP IS: Ako sa dobre pripraviť?

  Informačná spoločnosť 05-03-2008

  Prezentácia odznela na seminári Financovanie prijektov z OP IS, Seminár IIR vo februári 2008.

 • Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013

  Informačná spoločnosť 28-02-2008

  Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou
  a informatizáciou. Zámerom je vybudovanie modernej verejnej správy, s ktorou budú občania spokojní, ktorá bude plniť svoje
  úlohy efektívne, bude transparentná a minimálne zaťaží občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť.
  Dosiahnutie týchto zámerov je východiskom pre tento strategický dokument. Verejná správa definuje svoju víziu e-Governmentu
  do roku 2013 a definuje jej hlavné ciele.

 • Digitálne mesto

  Regionálny rozvoj 18-02-2008

  Informačné technológie čoraz viac prenikajú do každodenného života a to v každej sociálnej alebo vekovej kategórii. Tento fakt spolu s možnosťou čerpania financií z fondov EÚ poskytuje jedinečnú príležitosť na modernizáciu fungovania samosprávy – či už obcí, miest alebo VÚC. Modernizáciou - informatizáciou fungovania mestských úradov a rozširovaním online služieb sa môže radikálnym spôsobom zefektívniť fungovanie mesta a zmeniť vzťah úradov s občanom.

 • Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

  Regionálny rozvoj 22-01-2008

  Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS, najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v miestnej samospráve obce alebo mesta, je zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta, vrátane informácií o nakladaní s majetkom a financiami mesta/obce. Tento názor zastáva 45 percent respondentov prieskumu.

 • Poplatky za poskytovanie informácii

  Kultúra a médiá 22-01-2008

  Zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v § 21 stanovuje, že výška
  poplatku za poskytnutú informáciu nesmie prekrociť výšku materiálnych nákladov
  spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Práve výška poplatkov za poskytnutie informácií je často nástrojom samospráv ako sťažiť občanom prístup k informáciám, resp. žiadajúceho občana za jeho „zvedavosť“ potrestať. Preto nás zaujímalo, ako sa samosprávy s touto otázkou vysporiadali.

 • Občania online

  Informačná spoločnosť 21-01-2008

  Výskumná správa Občania online je jedným z kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku. Výskum identifikuje potreby a očakávania občanov v oblasti verejných online služieb či informovanosť o elektronických službách verejnej správy a preferované spôsoby komunikácie s úradmi.

 • Vplyv IT priemyslu na životné prostredie

  Energetická účinnosť 21-12-2007

  Vedecká a výskumná činnosť v oblasti informatiky a komunikačných technológií (IKT) má značný vplyv na životné prostredie. Pozitívny vplyv badať napríklad v Európe. Dôkazom je napríklad častejšie nahrádzanie cestovania na rokovania videokonferenciami. Problémom však zostáva, že vplyv IKT nie je merateľný tradičnými metódami.

 • Telekomunikácie: nezmyselný európsky regulátor

  Informačná spoločnosť 10-12-2007

  Nový návrh európskej komisárky Vivien Redingovej na zriadenie európskeho telekomunikačného úradu je podľa Dalibora Veřmiřovského zo združenia eStat.cz úsilím posilniť vplyv Európskej komisie na telekomunikačný trh.

 • Širokopásmový internet v EÚ

  Informačná spoločnosť 02-11-2007

  V Únii sa darí vysokorýchlostnému internetu, podiel ľudí, ktorí k nemu majú prístup, vzrástol za posledný rok o 3,3% - z vlaňajších 14,9% na dnešných 18,2%. Najnovšia štúdia Európskej komisie však poukazuje aj na čoraz intenzívnejšie zaostávanie slabších krajín, vrátane Slovenska.

 • Štúdia o interaktívnom internete

  Vonkajšie vzťahy 28-09-2007

  Internet sa v posledných rokoch radikálne mení. Už to nie je len nástroj na komunikáciu na rozširovanie informácií zo strany používateľov. Používatelia internetu sa stále viac stávajú nielen pasívnymi prijímateľmi, ale aj spolutvorcami obsahu na internete. Je to veľká výzva pre vlády, podnikateľov a ďalšie oblasti spoločnosti.

 • Miliardy na informatizáciu

  Veda a inovácie 05-09-2007

  Slovensko dnes vynakladá približne 70 % výdavkov verejného rozpočtu na zabezpečenie základných funkcií verejnej správy. Náklady na verejnú správu ustavične narastajú, ale z hľadiska efektívnosti, bezpečnosti, vzájomného prepojenia a poskytovania digitálnych služieb nedosahuje informatizácia verejnej správy ani zďaleka požadovanú úroveň. Za meradlo úspechu budem považovať aj to, ak sa nám čo najskôr podarí sprístupniť internet doslova pre každú obec i občana na Slovensku, píše vicepremiér Dušan Čaplovič.

 • Skúsenosti detí na Slovensku s počítačmi, mobilmi a internetom

  Vzdelávanie 27-08-2007

  Európska komisia uskutočnila aj na Slovensku prieskum zameraný na deti od 9 do 14 rokov. Diskusie s vybranými deťmi sa však uskutočnili iba v Bratislave.

 • Informatická a komunikačná infraštruktúra na školách

  Vzdelávanie 26-07-2007

  Európska komisia uskutočnila minulý rok celoeurópsky projekt Využívanie počítačov a internetu v európskych školách. Prináša cenné európske porovnania o informačno-komunikačnej infraštruktúre na základných, stredných a vyšších odborných školách.

 • Vývoj broadband vo svete

  Informačná spoločnosť 15-06-2007

  Podľa predpovedi analytikov zo spoločnosti Insight Research majú príjmy z telekomunikačných služieb na konci tohto roka dosiahnuť 1,3 bilióna dolárov. Ešte zaujímavejšia je však skladba týchto služieb. Najrýchlejší rast zaznamenávajú bezdrôtové služby, samozrejme, širokopásmové. Do konca tohto desaťročia im odborníci predpovedajú každoročný nárast o takmer dve tretiny.

 • Elektronický obchod vo farmaceutickom priemysle

  Informačná spoločnosť 24-05-2007

  Európsky farmaceutický priemysel má významné postavenie v Európskej únii nielen z hľadiska ekonomického prínosu, ale aj pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest s vysokou kvalifikáciou, investície do vedy a výskumu a verejného zdravia. Tento sektor má priam ideálne charakteristiky pre používanie nástrojov elektronického obchodu s prínosom aj pre predávajúcich, aj pre ich zákazníkov.

 • Európska komisia hodnotí vývoj „e-Business“ pravidelne každý rok

  Informačná spoločnosť 14-05-2007

  Od roku 2003 vydáva Riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel každý rok správu, ktorá podrobne monitoruje vývoj v oblasti priemyslu informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci celej Európskej únie.

 • e-Business W@tch: Správa o rozvoji elektronického priemyslu

  Informačná spoločnosť 24-04-2007

  Riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel vydáva každý rok správu, ktorej cieľom je mapovať rastúci potenciál elektronického priemyslu (informatizácie) v rôznych oblastiach ekonomiky v rozšírenej Európskej únii a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.

 • Vplyv investícií do informatizácie na ekonomický rast

  Informačná spoločnosť 12-03-2007

  Štúdie o vzťahoch medzi informačno-komunikačnými technológiami (IKT) a ekonomickým rastom poukazujú na tri spôsoby vzájomného pôsobenia: investície do IKT, produkcia IKT a používanie IKT. Investície do IKT vedú k zvýšeniu produktivity práce a pozitívne ovplyvňujú hospodársky rast. Taktiež podporujú zavádzanie nových technológií do výrobného procesu.

 • DSL je stále hnacím motorom broadbandu

  Informačná spoločnosť 02-03-2007

  Každý týždeň pribúda vo svete 1,25 milióna širokopásmových prípojok Štatistiky však ukazujú aj priepastné regionálne rozdiely. Kde sa nachádza Slovensko?

 • Slovensko sa stáva magnetom pre servisné centrá firiem v oblasti IT

  Informačná spoločnosť 24-11-2006

  Stredná a východná Európa je populárnym regiónom pre otváranie nových servisných, kontaktných či zákazníckych centier pre viac krajín naraz. Investorov sem lákajú nízke náklady, kvalifikovaní pracovníci a relatívna blízkosť od viac rozvinutých západoeurópskych štátov, kde býva väčšina ich zákazníkov. Medzi najviac preferovanými krajinami, ktoré ponúkajú všetky tieto výhody, je Slovensko.