Obehová ekonomika Archives

 • Nevymýšľame nové koleso, keď už existuje a funguje

  05-12-2013

  Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri odpadoch funguje v 90 % krajín EÚ, pri jeho zavádzaní na Slovensku sa nevymýšľa nič nové, uviedla generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK. Obavy zo zániku domácich recyklátorov považuje za šírenie paniky, keďže na trhu platí zásada efektívnosti a blízkosti.

 • Spaľovanie odpadu je záloha pre recyklujúcu spoločnosť

  Energetika 08-11-2013

  Recyklovaním toho, čo sa zrecyklovať dá a energetickým zhodnotením toho, čo sa nedá , existuje priestor pre využitie spaľovania odpadu, tvrdí Ella Stengler zo združenia európskych spaľovní odpadu (CEWEP).

 • Pri baterkách je princíp zodpovednosti výrobcov nezastupiteľný

  Obnoviteľné zdroje 21-10-2013

  Slovensko bolo čiernou ovcou, pokiaľ šlo o transpozíciu baterkovej smernice. Aktuálne prerokovávaná novela zákona podľa Petra Kratochvíla z európskeho združenia EPBA odstraňuje všetky identifikované nedostatky.

 • Príjmy zo zelených daní sa využívajú na rôzne účely

  Daňová politika 16-11-2012

  Environmentálny ekonóm Stefan Speck tvrdí, že pre úspech v oblasti odpadového hospodárstva je potrebná dobrá kombinácia rôznych politických i ekonomických nástrojov. V rozhovore pre EurActiv hovorí o efektívnosti skládkových daní, ale tiež o potrebe zberu a separácie odpadu priamo u zdroja.

 • Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

  12-11-2012

  Pre účinné nastavenie systému separovaného zberu odpadu je dôležité nasmerovať finančné prostriedky najmä na cielenú osvetu obyvateľov, uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI-PAK. Bez uskutočnenia zmien Slovensko nesplní prijaté európske ciele a záväzky.

 • Je neskoro začať s prípravou projektu po zverejnení výzvy

  09-11-2012

  Kancelárie REPIS radia záujemcom o získanie prostriedkov z fondov EÚ na environmentálne projekty. Vedúca REPIS Elena Kaločová vysvetľuje na aké aktivity je možné získať príspevok z OP ŽP a na čo dbať pri príprave žiadosti. Ako hlavný problém realizácie projektov vidí zložitý proces verejného obstarávania.

 • Podporujeme rozšírenú zodpovednosť výrobcov tak, ako navrhuje smernica

  14-02-2012

  Podľa riaditeľky oprávnenej organizácie ENVI-PAK je dôležité uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov za odpady v obaloch v plnom rozsahu. Poukázala na potrebu stabilnej odpadovej legislatívy, výhody priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach a tiež získavanie skúseností v rámci partnerskej siete PRO EUROPE.

 • V portfóliu životného prostredia sú veľké legislatívne právomoci a menej peňazí

  02-02-2012

  Z pohľadu komisára pre životné prostredie je najväčším problémom Slovenska vysoká miera skládkovania odpadu, kvalita ovzdušia a implementácia predpisov o ochrane prírody. V tomto exkluzívnom rozhovore tiež hovoril o tom, ako sa snaží v rozpočte EÚ dôslednejšie zohľadňovať problematiku životného prostredia a o svojich pracovných plánoch na rok 2012.

 • Podpora separovaného zberu odpadov od občanov musí mať absolútnu prioritu

  13-10-2011

  Výkonný riaditeľ priemyselného združenia SLICPEN Miroslav Jurkovič navrhol možnosti pre zlepšenie systému financovania triedeného zberu odpadov na Slovensku, objasnil čo prinesie ďalšie rozšírenie zodpovednosti výrobcov a ako zvýšiť separovanie odpadu u občanov.

 • So spoločnou schémou by obce mohli byť v triedenom zbere úspešnejšie

  10-10-2011

  Slovensko sa po termíne snaží transponovať smernicu o odpade formou pripravovaného nového zákona o odpadoch. Aké ďalšie opatrenia pripravuje MŽP, aké nedostatky je potrebné v systéme separovania u nás odstrániť a v čom sa môžeme poučiť zo zahraničia vysvetlila Viera Šimkovicová zo SAŽP, ktorá bola 29. septembra 2011 hosťom konferencie Samospráva a separovaný zber, organizovanou oprávnenou organizáciou ENVI-PAK.

 • Prestaňme zväčšovať neporiadok, ktorý sme už narobili

  Fosílne palivá 22-09-2011

  Dlhoročný dobrovoľník a kampanier organizácie Greenpeace Rien Achterberg hovorí o posune v prístupe verejnosti, vlád i korporácií k environmentálnym aktivitám organizácie, o riešeniach pre znečistené oceány, pokroku i neochote krajín zbaviť sa zastaralých energetických zdrojov ako je uhlie a jadro.

 • Murko: Odpad môže byť zdrojom bohatstva

  28-05-2008

  Liberálna poslankyňa EP, Mojca Drčar Murko, si myslí, že najlepší systém správy odpadov vyvinulo Holandsko. Paradoxne za špecifický problém rodného Slovinska v oblasti recyklácie považuje malú rozlohu krajiny. Podľa nej odpad dokáže byť zdrojom bohatstva. Drčar Murko pôsobí ako členka Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.