Obehová ekonomika Archives

 • Predchádzanie vzniku odpadov v roku 2013

  17-12-2014

  Prevencia odpadov je jednou z hlavných priorít odpadovej politiky EÚ s potenciálnym ekonomickým a environmentálnym prínosom. Nová štúdia Európskej environmentálnej agentúry hodnotí a sumarizuje aktuálny stav v členských štátoch EÚ, Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku.

 • Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

  06-11-2013

  Potreba nového moderného zákona o odpadoch je zrejmá takmer všetkým subjektom zainteresovaným v odpadovom hospodárstve. Nutnosť zmeny, nutnosť nového impulzu v oblasti triedeného zberu dokazujú aj výsledky triedeného zberu v 1638 mestách a obciach zapojených do systému ENVI-PAK v roku 2012.

 • Štatistiky o obaloch a odpade z obalov 1998-2010

  18-02-2013

  Manažment odpadov z obalov je nákladovo čoraz efektívnejší. Ukazuje to analýza oficiálnych údajov EÚ o odpade z obalov, podľa ktorej sa počas dvanástich rokov rapídne znížil objem použitých obalov odoslaných na konečnú likvidáciu.

 • Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

  14-11-2012

  Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového hospodárstva v Slovenskej republike už od svojho vzniku, t.j. od roku 2003. Hlavnou motiváciou bola nutnosť poznania reálneho stavu nakladania s komunálnymi odpadmi. Aby bolo možné rozvíjať systém separovaného zberu na úrovni samospráv, je nevyhnutné mať k dispozícii relevantné informácie.

 • Posilní štát moc Javysu na úkor jadrovej bezpečnosti a trhovej ekonomiky?

  Jadrová energia 25-09-2012

  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (Javys) spravuje strategický majetok štátu za stovky miliónov EUR. Jadrová bezpečnosť a rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku závisí od schopnosti štátu zabezpečiť financie najmä pre oblasť likvidácie a ukladania jadrového odpadu. Závisí aj od schopnosti zrealizovať a naplánovať trvalé uloženie takého odpadu, ktoré je z pohľadu bezpečnosti a financií kľúčovou záležitosťou pre obyvateľstvo a teda štát.

 • Ak nepríde k zásadnej zmene Slovensko nedokáže splniť ciele stanovené v Rámcovej smernici o odpadoch

  23-01-2012

  Na základe zozbieraných údajov v roku 2011 Roman Vandák z organizácie ENVI-PAK upozornil, že ani jeden kraj by nesplnil záväzky, ktoré do roku 2020 predpisuje smernica o odpade.

 • Novelizácia smernice nerieši problém malého elektroodpadu

  11-11-2011

  Povinnosť predajcov bezplatne prevziať od zákazníkov späť všetok odpad z elektronických zariadení môže znieť príťažlivo, avšak podľa Christiana Verschuerena zo združenia EuroCommerce takýto univerzálny prístup pre všetkých nemôže v skutočnosti fungovať.

 • Efektívne využívanie zdrojov: rôzne cesty pre rôzne sektory?

  28-10-2011

  Podľa tajomníka Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC) Jori Ringman-Becka by Európska komisia mala zvážiť sektorový prístup k svojmu plánu pre efektívne využívanie zdrojov, pretože rôzne prúdy odpadov ako papier alebo kov prechádzajú odlišnými dodávateľskými cestami.

 • Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

  12-10-2011

  Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zberu vyprodukovali v roku 2010 menej odpadu na obyvateľa ako je štatistický priemer v rámci SR a zároveň z neho vytriedili viac odpadu než bol priemer na obyvateľa.

 • Plán EK pre Európu efektívne využívajúcu zdroje: Únia môže byť globálnym príkladom

  10-10-2011

  Plán pre efektívne využívanie zdrojov v Európe, ktorý poukazuje na možnosti využitia odpadu ako jedného z kľúčových zdrojov EÚ, prináša podľa Bas de Leeuwa presvedčivé ciele, mechanizmy a zmysluplné návrhy pre transformáciu európskeho hospodárstva.

 • Nakladanie s obalovým odpadom

  05-11-2008

  Obalový priemysel je vystavený tlaku ekologických občianskych iniciatív a svetovej mienky, a preto výrobcovia obalov hľadajú kompromisné riešenia medzi požiadavkami spotrebiteľov na funkčnosť obalov a požiadavkami na životné prostredie.

 • Vízia rozvoja jadrovej energie v EÚ

  Jadrová energia 30-11-2007

  V Bratislave sa 26. - 27. novembra 2007 uskutočnilo 1. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF). S príspevkom vystúpil aj poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký.