Verejná správa

Web 2.0: Nové príležitosti, nové riziká

Nové internetové technológie spravili z miliónov čitateľov webových stránok tvorcov ich obsahu. Súčasne umožnili poskytovať širokú paletu služieb elektronickým spôsobom. Takéto a iné trendy možno zhrnúť pod pojem "web 2.0" - internet novej generácie.
Regionálny rozvoj 07-02-2007

Európska územná spolupráca

Dlhodobo v Únii fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom zázemí členských krajín. V rokoch 2007-2013 bude Slovensko mať pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce, nadnárodnú spoluprácu budú pokrývať dva programy (Central Europe a Southeast Europe) a medziregionálnu program INTERREG IVC. Asistovať im v tomto bude program INTERACT II.

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013

OPIS je referenčným dokumentom, na základe ktorého sa poskytuje podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti, digitalizácie fondových inštitúcii a podpory širokopásmového internetu v období rokov 2007-2013. Bol prvým schváleným operačným programom SR a hlavne bude riešiť eGovernment.
Regionálny rozvoj 02-10-2006

Vidiek a EÚ

Od februára 2005 prijíma EÚ dôležité právne dokumenty ohľadne rozvoja vidieka. V septembri 2006 schválila Komisia financie pre jednotlivé členské krajiny. Slovensko tak získa takmer 2 mld. eur v programovom období 2007-2013, čo je spolu so štrukturálnymi a Kohéznym fondom viac ako 13,5 mld. eur.
Regionálny rozvoj 23-08-2006

Programové obdobie 2007 – 2013

Slovensko prvýkrát čerpalo eurofondy v oblasti kohéznej politiky v rokoch 2004 – 2006 v tzv. skrátenom programovom období. Roky 2007 – 2013 sú pre SR prvým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať viac ako 11,3 mld. eur z fondov EÚ počas celého jeho trvania. Ide pravdepodobne o historicky najvyššiu sumu, ktorú získame.
02-06-2006

Korupcia

EÚ urobila z boja proti korupcii jednu zo svojich najvyšších politických priorít – ako vo vzťahu k iným krajinám, tak aj smerom dovnútra.
07-05-2006

Transparentnosť politiky a verejnej správy

Pozadie Komisia prišla s návrhom Európskej iniciatívy transparentnosti s cieľom upevniť etické pravidlá pre európskych politikov a zhruba 15 000 lobistov, nátlakových skupín a mimovládnych organizácií, ktorých členovia sa snažia rozhodovanie politikov v Bruseli ovplyvňovať. Publikovaná „Zelená kniha transparentnosti” by mala naštartovať verejnú debatu. Podľa...
07-05-2006

Informatizácia samospráv

Informatizácia verejnej správy je považovaná za kľúčový faktor pre informatizáciu celej spoločnosti. Štát a samosprávy sú väčšinou ťahúňom, prinášajú riešenia, ktoré motivujú aj občanov, aj podnikateľské subjekty k ďalšej informatizácii svojej práce. Na Slovensku je informatizácia samospráv ešte len na začiatku. Združenie miest a obcí Slovenska ešte len začalo realizovať pilotné projekty digitalizácie miestnej samosprávy.