Vzdelávanie

Digitalizácia 18-10-2018

Kyberbezpečnosť na Slovensku, v Európe a za Atlantikom: Nastavenie a výzvy

Do sietí ukladáme stále viac dát, no obavy o to, čo sa s nimi môže stať, nás zatiaľ nepresvedčili. Hrozby ich zneužitia sú pritom obrovské. Ako sa nám darí kybernetický priestor chrániť na Slovensku, v Únii a naprieč Atlantikom?
Viac sekcií 28-12-2017

Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku a v Európe

Podnikanie ako kľúčová kompetencia nemusí byť nevyhnutne osobitným školským predmetom. Vyžaduje si skôr spôsob výučby.
biohospodarstvo biopaliva
Poľnohospodárstvo 24-10-2016

Biohospodárstvo: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Čo je biohospodárstvo? Aká je stratégia EÚ pre prechod na udržateľné biohospodárstvo? Ako je na tom Slovensko?
Budúcnosť EÚ 25-05-2016

Predsedníctvo EÚ: Čo chcú dosiahnuť a čoho sa boja slovenskí ministri?

Pýtali sme sa ministrov, ktorí budú čoskoro predsedať Radám EÚ, čo sú ich osobné priority, obavy a očkávania.
Veda a inovácie 18-02-2016

Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.
04-11-2012

Výskum a vývoj liekov

Zdravie má svoju cenu. Výrobcovia originálnych - inovatívnych liekov nesú riziká a náklady spojené s výskumom a vývojom. Bez nich by nebolo ani generík, ktoré sú podstatne lacnejšie.
19-03-2012

Zdravotníctvo počas krízy

Rozpočty na zdravotníctvo predstavujú najväčšiu časť verejných výdavkov v rámci celej EÚ. Priemysel, ktorý s ním súvisí sa považuje za jeden z najväčších úspechov Európy. Európania vnímajú zdravotnú starostlivosť ako jedno z kritérií, ktoré odlišuje životnú úroveň v Európe od životnej úrovne v iných štátoch. Starnutie európskej populácie a šok z finančnej krízy priniesli tvrdý stret očakávaní Európanov s realitou.
Budúcnosť EÚ 20-10-2011

Rozpočtový výhľad EÚ 2014 – 2020

Európska komisia koncom júna 2011 zverejnila návrh rozpočtového rámca na obdobie 2014 – 2020. Európska rada vo februári 2013 schválila rozpočet nižší o viac ako 87 miliárd eur. Odborníci finančné vyjednávania považujú za najväčšiu hru a najväčší boj z pohľadu čísel v celej Európskej únii.
Európa 2020 19-10-2011

Mládež v pohybe

Mládež v pohybe je jednou zo siedmich vlajkových iniciatív, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Zameriava sa na boj proti nezamestnanosti mladých, zlepšenie kvality celoživotného a vyššieho vzdelávania a propagovanie vzdelávacej i pracovnej mobility.
Veda a inovácie 05-11-2010

Liečivá: Predbehnú rozvojové krajiny EÚ?

Rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India predstavujú pre európsky farmaceutický priemysel lukratívne nové trhy. Rozvojové krajiny však vo veľkom investujú do svojho vlastného odvetvia na výrobu liečiv a zdá sa, že sú v tejto oblasti pripravené konkurovať dominancii Západu.
13-07-2010

Falšovanie liekov: rastúca hrozba v zdravotníctve

Európska únia v súčasnosti pracuje na legislatívne, ktorá sa bude zaoberať otázkou nebezpečenstva falšovaných liekov. Na vyriešenie tohto problému však bude treba vyvinúť celosvetovú iniciatívu.
Ekonomika 25-01-2010

Európa 2020

Členské štáty po intezívnych vyjednávaniach stanovili päť hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorá nahradila Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Medzi hlavné priority patrí „zelený rast“, inovácie, vzdelávanie, obmedzovanie chudoby a zamestnanosť.
Veda a inovácie 29-04-2009

Európsky rok tvorivosti a inovácie 2009

Rozhodnutie Európskej komisie položiť v roku 2009 do centra pozornosti inovácie a kreativitu sa stretlo vo všeobecnosti s pozitívnymi ohlasmi. V čase hospodárskej krízy, ktorá zachvátila i Európu, nezodpovedanou otázkou zostáva, či Európsky rok inovácií a kreativity prinesie konkrétne výsledky, alebo jeho posolstvá ostanú len v symbolickej rovine.
Regionálny rozvoj 08-09-2007

Operačný program Výskum a vývoj 2007 – 2013

Program poskytne podpora výskumu a vývoju, ale aj skvalitňovanie infraštruktúry univerzít na Slovensku. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.

Európsky inštitút technológie

Európsky inštitút technológie (EIT) bol založený Komisiou po vzore renomovaného amerického MIT. Cieľom inštitútu je spojiť tri aspekty „trojuholníka poznatkov“ - výskum, vzdelávanie a inovácie. Počas roka 2009 prebieha predkladanie návrhov na vytváranie poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Správna rada prvé z nich vyberie na začiatku roka 2010.
26-03-2007

Viacjazyčnosť – cudzie jazyky v EÚ

Politika „viacjazyčnosti“ Európskej komisie vychádza z podpory fungujúcej multilinguálnej ekonomiky, sprístupňovania legislatívnych dokumentov a procedúr všetkým občanom EÚ v ich vlastnom jazyku a z podpory jazykového vzdelávania a rôznorodosti.
Regionálny rozvoj 10-01-2007

Operačný program Vzdelávanie 2007 – 2013

Na základe tohto operačného programu bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.
21-06-2006

Európske programy

Každý rok sa vyše milióna Európanov každého veku zúčastňuje na niektorom z európskych vzdelávacích alebo odborných programov. Vzdelávanie a tréning posilňuje naše pochopenie hodnôt, ako sú solidarita, rovnosť príležitostí a spoločenská participácia.
07-05-2006

Digitálna gramotnosť

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezetované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Hoci jej zvyšovanie je jednou z absolútnych priorít EÚ, Slovensko vo viacerých parametroch viac či menej výrazne zaostáva.
10-11-2004

Veda a spoločnosť

V decembri 2001 prijala Komisia „Akčný plán veda a spoločnosť“. Jeho cieľom je vybudovať „harmonickejší vzťah medzi vedeckým bádaním a širokou európskou spoločnosťou“.