TÉMA: 3.2

04-09-2008

OP ŽP 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (OPŽP-PO3-08-4)

Znižovaniu emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla a štúdiu dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 15. 01. 2009 uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Vyčlenený rozpočet výzvy je 23 294 118 EUR.
14-07-2008

PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, prijíma do 30. 9. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na podpru činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.