TÉMA: aspekt

Ekonomika 20-01-2011

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Nová publikácia ASPEKTU študuje rodové dôsledky ekonomickej krízy na Slovensku.
Rovnosť šancí 26-07-2006

Kvety, alergie a samota v politike

V analýze zo série Voľby 2006: Rodové aspekty sa autorka zamýšľa nad katastrofálne nízkym zastúpením žien v novej slovenskej vláde a jeho príčinami.
Rovnosť šancí 12-07-2006

Ženy – teória a prax

Autorka skúma príčiny nedostatočného presadzovania sa žien vo verejnom živote - v práci, politike či kultúre. Jednu z príčin vidí v pasivite a váhavosti samotných žien.
Rovnosť šancí 26-06-2006

Zastúpenie žien v novozvolených parlamentoch

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty s podtitulom „Slovensko sa priblížilo k európskemu priemeru, Česko zaostáva" porovnáva volebné výsledky na Slovensku a v susedných Čechách z hľadiska zastúpenia žien v nových parlamentoch.
Rovnosť šancí 23-06-2006

24 žien v slovenskom parlamente

Autorka sa venuje analýze výsledkov slovenských parlamentných volieb 2006 z rodového hľadiska, z pohľadu zastúpenia žien v budúcom slovenskom parlamente.
Rovnosť šancí 14-06-2006

Billboardy plné mužov

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty sa v súvislosti s predvolebnou kampaňou na Slovensku venuje stereotypnému zobrazovaniu žien a ich verejného pôsobenia.
Kultúra a médiá 13-06-2006

Ženy bez médií – médiá bez žien

Ďalšia zo série analýz v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ sa zaoberá problematikou nedostatočnej prezentácie žien-političiek v slovenských médiách.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Krúžkovať, či nekrúžkovať?

Autorka sa v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ venuje otázke preferenčných hlasov a možnosti ovplyvniť rodové zloženie slovenského legislatívneho orgánu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.
Rovnosť šancí 01-06-2006

Kandidátne listiny politických strán do volieb NR SR 2006 z rodového hľadiska

Analýza je súčasťou pripravovanej širšej štúdie analyzujúcej kandidátne listiny politických subjektov do volieb do Národnej rady SR 17. júna 2006 z hľadiska mechanizmov, napomáhajúcich politickej participácii žien.
Sociálna politika 28-02-2006

Pracovné podmienky žien v odevných fabrikách v Poľsku

Analýza sa zaoberá porušovaním štandardov práce v odevnom priemysle a jeho dopadom na pracovné podmienky žien v poľských odevných fabrikách.
Sociálna politika 12-01-2006

Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

Štúdia je súčasťou správy o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike vo vzťahu k princípom, legislatíve a politikám Európskeho spoločenstva a Európskej únie „Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti“.
Sociálna politika 11-01-2006

Ženy na trhu práce na Slovensku

Analýza skúma vzdelanostnú úroveň na Slovensku, venuje sa problematike zamestnanosti a zamestnaneckej segregácie, nerovnakého odmeňovania a nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu rodovej rovnosti. Prináša konkrétne návrhy na dosiahnutie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu.
Sociálna politika 09-01-2006

Ženy na trhu práce

Analýza sa zaoberá skutočnosťou, že priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie, zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. Ako danú situáciu riešiť?
Rovnosť šancí 22-06-2005

Rodová dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

Záujmové združenie žien Aspekt v spolupráci s Gender Studies (Praha) a s podporou regionálneho zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla v Poľsku realizovalo v rokoch 2004 - 2005 rodový audit predvstupovej pomoci EÚ. Projekt bol zameraný aj na monitorovanie postojov a informácií o rovnosti príležitostí, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi.