TÉMA: belohorská

Slovensko v EP 18-09-2008

Budúcnosť liečby rakoviny – politické perspektívy

Europoslankyňa Irena Belohorská hovorí v príspevku na onkologickom seminári v Štokholme, že problém rakoviny je potrebné riešiť spoluprácou v rámci trojuholníka: pacient – lekár – politik.
Slovensko v EP 16-07-2007

Čo môžu dosiahnuť združenia pacientov?

Autorka hovorí o dôležitosti združení pacientov v kontexte tvorby európskej legislatívy.
Slovensko v EP 15-07-2007

Starostlivosť o pacientov chorých na rakovinu v Európe

Autorka v príspevku okrem iného zdôrazňuje potrebu organizovaného skríningu, ktorý je „základným nástrojom pre členské štáty ak chcú byť úspešné pri znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu“.
Slovensko v EP 15-05-2007

Belohorská upozorňuje na rozdiely v úspešnosti liečby rakoviny

Onkologické balticko -škandinávske sympózium v Rige (10.–12. máj 2007) poskytlo priestor pre popredných onkológov, politikov, ale aj zástupcov priemyslu na otvorenú diskusiu a výmenu poznatkov o najdôležitejších onkologických otázkach.
Slovensko v EP 25-04-2007

Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa hovoril o pohľade jeho rezortu na tematickú stratégiu.
Slovensko v EP 01-04-2007

Pesticídy a genetické riziká

Doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., z FAPZ SPU v Nitre, hovorí o rizikách genetických mutácií v súvislosti s používaním pesticídov.
Slovensko v EP 28-03-2007

Trvalo udržateľné používanie pesticídov? – výzva pre 21. storočie

Ing. Daniel Lešinský, PhD. z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) sa pýta na otázku, či je „trvalo udržateľné používanie pesticídov“ vôbec možné.
Slovensko v EP 27-03-2007

Pesticídy – pohľad onkológa

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, hovorí o súvislosti používania pesticídov s hrozbou vzniku nádorov.
Slovensko v EP 26-03-2007

Očakávané vplyvy stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov na životné prostredie

Autor, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia , hovorí o očakávaniach dopadov stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov na životné prostredie.
Slovensko v EP 26-03-2007

Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov

Europoslankyňa predstavila tematickú stratégiu o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov, a diskusiu v EP.
Slovensko v EP 27-09-2006

Kvalita ovzdušia

Irena Belohorská vystúpila 25. septembra 2005 vo všeobecnej rozprave v EP s príspevkom na tému kvality životného prostredia.
Budúcnosť EÚ 26-09-2006

Inštitucionálna pripravenosť EÚ na úlohu globálneho hráča v kontexte Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu

Autorka hovorí o zmenách, ktoré by schválenie Ústavnej zmluvy prinieslo pre EÚ snažiacu sa zohrávať úlohu globálneho hráča.