TÉMA: cepa

Ekonomika 16-03-2020

Juraj Zamkovský: Regionálna energetika na Slovensku neexistuje, bez nej klimatické záväzky nesplníme

„Nikto nemôže očakávať, že obce a regióny budú schopné systematicky plánovať regionálnu energetiku bez energetikov," hovorí odborník na udržateľnú energetiku JURAJ ZAMKOVSKÝ. Živelná energetická politika je podľa neho obrovskou „drenážou peňazí" z regiónov.
Regionálny rozvoj 29-02-2008

Europrojekty: Kohézia alebo kolízia?

Autori analýzy zverejnili v Bruseli mapu 50 environmentálne škodlivých a ekonomicky pochybných infraštruktúrnych projektov v Strednej a Východnej Európe.
Regionálny rozvoj 15-10-2007

Rozumne na eurofondy na vidieku

Podpora pre zaostávajúci vidiek je zo strany štátu nedostatočná. Obce často zbytočne plytvajú značnými prostriedkami na prípravu dokumentácie k projektom, ktorých priorita a efektivita je sporná a príprava rozvojových aj investičných projektov na úrovni regiónov nie je koordinovaná, prípadne koordinovaná nedostatočne.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

Sporný princíp partnerstva pri príprave eurofondov

Podľa hodnotenie partnerstva v súvislosti s prípravou nového obdobia na čerpanie eurofondov išlo podľa MVO o zle začaté programovanie, a preto ho bolo ťažké ukončiť s pozitívnymi výsledkami. Proces, ktorým boli návrhy dokumentov menené, však iba ťažko možno označiť inak ako chaotický, najmä pre nejasný postup a termíny pripomienkovania dokumentov.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

MVO: problém slabého účinku eurofondov je v nekoordinácii

Dobre koordionované fondy EÚ pomáhajú výraznejšie aj v malom regióne, ako vyplýva zo skúseností Západného Walesu. O nich sa diskutovalo spolu s britskými kolegami na seminári Mikroregiónu Podpoľania v Banskej Bystrici. Potrebu servisného centra pre obce pociťujú starostovia i kraj.
Regionálny rozvoj 17-09-2007

Finále programovania eurofondov

Autori analýzy sa pozreli bližšie na konečnú verziu národného rámca i nových programov pre roky 2007-2013. Z hľadiska MVO je schválený NSRR o čosi lepší ako jeho verzia z mája 2006, a to hlavne vďaka EK.
Sociálna politika 16-08-2007

Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

Dokument je výsledkom dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

Regionálna koordinácia štrukturálnej pomoci

V Západnom Walese vo Veľkej Británii využívajú koneční prijímatelia pomoci zo štrukturálnych fondov servisný systém, ktorý vytvára vynikajúce podmienky pre tvorbu zmysluplných a udržateľných projektov a tým aj efektívne využívanie verejných financií.
Ekonomika 12-01-2005

Lisabonská stratégia pre Slovensko – pohľad CEPA

Materiál vypracovaný organizáciou CEPA zhŕňa pripomienky k Lisabonskej stratégii pre Slovensko, predloženej na verejnú diskusiu ministerstvom financií.
Regionálny rozvoj 15-07-2004

Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy po roku 2006

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) vydalo novú publikáciu o budúcom smerovaní štrukturálnych fondov a regionálnej politiky Európskej únie (EÚ). Publikácia je určená samosprávam, mikroregiónom, mimovládnym organizáciám (MVO) a všetkým, čo sa zaujímajú o rozvoj regiónov a verejné fondy určené na tento účel.
Ekonomika 13-07-2004

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) vydalo novú publikáciu o programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Publikácia stručne vysvetľuje význam a štruktúru tohto typu dokumentu a načrtáva základné metodické tézy týkajúce sa jeho prípravy.
Regionálny rozvoj 19-10-2003

Hra na partnerstvo

Autor sumarizuje svoje skúsenosti z tvorby programových dokumentov pre štrukturálne fondy a štátne orgány kritizuje predovšetkým kvôli nedostatočnému dodržiavaniu princípu partnerstva.
Ekonomika 09-07-2003

Kanál Dunaj-Odra-Labe v európskom kontexte

Analýza sa zaoberá projektom vytvorenia transeurópskych sietí, predovšetkým z hľadiska ich skutočnej nákladovosti a dopadu na životné prostredie.
Ekonomika 09-07-2003

Transformácia vodární a kanalizácií – Skúsenosti so súkromnými vodárenskými firmami v EÚ

Analýza hodnotí dopady privatizácie v sektore vodárenstva v EÚ. Všíma si vplyv privatizácie na spotrebiteľov i postavenie samospráv.
Ekonomika 09-06-2003

Mýty o priamych zahraničných investíciách

Autor v analýze búra niektoré všeobecne zaužívané a často opakované predstavy, ktoré sú používané ako argument výhodnosti priamych zahraničných investícií pre cieľovú krajinu.