TÉMA: dane

Cayman
Ekonomika 27-03-2017

Ako banky využívajú daňové raje?

20 najväčších európskych bánk vytvára viac než štvrtinu svojich ziskov v daňových rajoch. Ich reálna aktivita v týchto krajinách je však minimálna.
Daňová politika 16-03-2017

Umenie (ne)platiť dane

Zavedenie daňových licencií na Slovensku nakreslilo obraz o „flexibilite“ firiem plniť si daňové povinnosti.

Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu publikovalo štúdiu hodnotiacu príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku v rámci rôznych regulačných scenárov.
Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

Hybridné schémy: Daňová politika a otázka rešpektovania pravidiel

Správa OECD sa venuje praktikám agresívneho daňového plánovania, predovšetkým schémam využívajúcim rozdiely v prístupoch k zdaňovaniu nástrojov, entít alebo transferom, medzi dvoma či viacerými krajinami.
Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

Zatajovanie elektronických platieb: hrozba daňovým príjmom

Správa OECD sa venuje rizikám, ktoré pre daňové príjmy prináša elektronický obchod a elektronické platby.
Daňová politika 06-02-2013

Reformovanie environmentálnych daní a škodlivých dotácií: výzvy a príležitosti

Inštitút pre európsku environmentálnu politiku vydal prehľad otázok reformy environmentálnych daní a dotácií škodlivých pre prostredie a načrtol nedávny vývoj v EÚ. Poukazuje aj na potenciálnu rolu 7. EAP, ktorý by v týchto agendách mohol pomôcť.
Budúcnosť EÚ 02-04-2012

Voľby na Slovensku

Napriek bezprecedentnému volebnému zisku sa od vlády Roberta Fica neočakávajú radikálne zmeny vo fungovaní štátu a ekonomiky. Na druhej strane bude zrejme najviac eurooptimistickou vládou od vzniku Slovenskej republiky. Tvrdí to Robin Shepherd z Inštitútu pre stredoeurópske politiky (CEPI).
Daňová politika 24-02-2009

Fiškálna politika v čase krízy

Dôsledky súčasnej krízy môžu byť najvážnejšie spomedzi všetkých kríz od tridsiatych rokov. Ak chcú byť vlády úspešné vo svojich odpovediach musia myslieť súčasne na finančnú krízu aj prepad agregátneho dopytu aj napriek tomu, že ich makroekonomické možnosti sú obmedzené, píšu vo svojej analýze Antonio Spilimbergo, Steven Symansky, Olivier Blanchard a Carlo Cottarelli z Centra pre výskum hospodárskej politiky (CEPR).
Daňová politika 05-09-2008

Európsky parlament žiada účinnejší boj proti daňovým únikom

Európsky parlament dňa 2. septembra 2008 schválil Správu o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom. Vo svojom uznesení sa kriticky vyjadril k súčasnému stavu v oblasti daňových podvodov a únikov. Naliehavo vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene prijala efektívne opatrenia na odhaľovanie, predchádzanie a zníženie počtu daňových podvodov, s ťažiskom na daň z pridanej hodnoty.
Ekonomika 31-05-2006

Verejné financie, zamestnanosť a rast v EÚ-8

Analýza si všíma vzťah medzi verejnými výdavkami a vývojom ekonomickej a sociálnej situácie v ôsmych nových členských krajinách EÚ.
Ekonomika 01-07-2005

Vyváženosť priamych a nepriamych daní

Otázka daňovej politiky sa stala po jej rozšírení Európskej únie búrlivo diskutovanou. Aké sú súčasné trendy v oblasti dani z pridanej hodnoty?
Daňová politika 09-07-2004

Demontáž sociálneho modelu Európy?

Autor hodnotí vývoj sociálneho systému v krajinách Európskej únie. Témou sa zaoberá hlavne z perspektívy nových členských krajín, ktorých hospodárska politika stojí na lákaní zahraničných investorov.
Budúcnosť EÚ 24-03-2004

Členstvo v EÚ: Náklady, využitie, aspekty

V analýze sa autor pýta, akú hospodársku politiku by malo Slovensko po vstupe do EÚ prijať. Všíma si špecifické problémy vyrovnávacieho rastu, daňovej harmonizácie a zavedenia eura.