TÉMA: diskriminácia

Rovnosť šancí 07-03-2008

Na ceste k rovnosti

Cieľom projektu "Na ceste k rovnosti" je prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Projekt využíva viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň...) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/kyne komunít a MVO, tvorcovia/kyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami...), ktoré sa budú vzájomne dopĺňať.
Rovnosť šancí 13-06-2006

Slobodní a rovní?

Analýza sa zaoberá rozporuplnou témou registrovaného partnerstva, ktorá sa v pravidelných intervaloch objavuje ako horúca téma verejnej diskusie len preto, aby po čase opäť „zapadla“ ako „príliš liberálna“ pre konzervatívne Slovensko. Krátko pred parlamentnými voľbami prináša aktuálne postoje jednotlivých politických strán k tejto otázke.
Kultúra a médiá 13-06-2006

Ženy bez médií – médiá bez žien

Ďalšia zo série analýz v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ sa zaoberá problematikou nedostatočnej prezentácie žien-političiek v slovenských médiách.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Tradícia a zdravie Rómov

Analýza sa venuje zdravotným a stravovacím návykom Rómov v kontexte ich tradícií a existencie ako marginalizovanej časti populácie.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Krúžkovať, či nekrúžkovať?

Autorka sa v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ venuje otázke preferenčných hlasov a možnosti ovplyvniť rodové zloženie slovenského legislatívneho orgánu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.
Rovnosť šancí 31-05-2006

Skvelé plány

Vstup do EÚ mal za cieľ zlepšiť život najmarginalizovanejšej menšiny v Českej republike. Nestalo sa. Analýza sa venuje situácii Rómov v EÚ so zameraním na Českú republiku a identifikuje hlavné problémy menšiny v krajine.
Sociálna politika 16-01-2006

Diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie na Slovensku

Analýza vychádza z prieskumu skúseností lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti.
Sociálna politika 11-01-2006

Ženy na trhu práce na Slovensku

Analýza skúma vzdelanostnú úroveň na Slovensku, venuje sa problematike zamestnanosti a zamestnaneckej segregácie, nerovnakého odmeňovania a nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu rodovej rovnosti. Prináša konkrétne návrhy na dosiahnutie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu.
Sociálna politika 09-01-2006

Ženy na trhu práce

Analýza sa zaoberá skutočnosťou, že priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie, zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. Ako danú situáciu riešiť?
Sociálna politika 02-11-2005

Pracovné mýty a Rómovia

Autorka konfrontuje súčasný život Rómov na Slovensku so situáciou v minulosti. Chcú Rómovia vôbec pracovať? Majú projekty EÚ na zlepšenie kvality života Rómov význam?
Sociálna politika 06-09-2005

Boj Evropské unie proti diskriminaci

Diskriminácia občanov nie je iba prekážkou ekonomického rozvoja Európskej únie, ale ohrozuje aj jej sociálnu súdržnosť. Poškodzuje tiež ciele Európskej stratégie zamestnanosti, medzi ktoré patrí rozvoj "trhu práce priaznivého pre sociálnu integráciu" a podpora "starších pracujúcich s cieľom zvýšiť ich podiel na počtu pracovných síl".
Rovnosť šancí 01-08-2005

Základná faktografia o holocauste Rómov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

Široká verejnosť iba okrajovo pozná faktografiu druhej svetovej vojny. Výraz holocaust nie je neznámy, ale iba málokto ho spája s rómskou populáciou. Množstvo zločinov, spáchaných na Rómoch, však dodnes nebolo vyriešených.
Rovnosť šancí 28-07-2005

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?
Rovnosť šancí 08-04-2005

Čo je Dekáda rómskeho začleňovania

Iniciatívu pod názvom "Dekáda rómskeho začleňovania” prijali vlády deviatich európskych štátov a podporuje ju Inštitút otvorenej spoločnosti, Svetová banka, Európska komisia a ďalší partneri. Predstavuje prvú medzinárodnú kampaň za zmenu postavenia Rómov v Európe a poskytuje rámec pre vlády v strednej a východnej Európe pri ich činnostiach zameraných na integráciu Rómov.
Rovnosť šancí 25-01-2005

Slovenskí Rómovia: mýty odhalené

Nová štúdia ukazuje, že rómska komunita na Slovensku je menšia a integrovanejšia, než by sa čakalo.
Rovnosť šancí 25-11-2004

Chudoba a životné prostredie – prípad marginalizovaných rómskych osád

Autor sa v analýze zaoberá teoretickými otázkami distribúcie environmentálnych pozitív a negatív, opisuje situáciu v marginalizovaných rómskych osadách ktorú označuje ako príklad environmentálnej diskriminácie a zameriava sa na problematiku zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie zo strany samotných Rómov. Venuje sa aj možnostiam, ako pristupovať k problematike vzťahu chudoby a životného prostredia.
Rovnosť šancí 24-11-2004

Diskriminácia Rómov v prístupe k vzdelávaniu

Analýza hodnotí situáciu prístupu rómskeho obyvateľstva na Slovensku k vzdelávaniu, na základe konkrétnych príkladov upozorňuje na najpalčivejšie problémy a navrhuje možné riešenia.
Rovnosť šancí 23-11-2004

Aspekty porušovania práv Rómov na bývanie

Analýza je založená na výskume Nadácie Milana Šimečku (NMŠ) v rámci projektu „Obhajoba práv Rómov na bývanie na Slovensku“, s cieľom zmapovať najvážnejšie praktické a právne problémy, dotýkajúce sa Rómov v oblasti prístupu k právu na bývanie; iniciovať strategické súdne konania, vytvoriť tréningový manuál na obhajobu práv Rómov na bývanie a uskutočniť tréningy pre rómskych aktivistov, zamerané na obhajovanie svojich práv na bývanie.
Rovnosť šancí 19-11-2004

Diskriminácia Rómov na trhu práce

Autorka sa v analýze venuje problematike diskriminácie rómskeho obyvateľstva na slovenskom trhu práce a porovnáva ju so situáciou uplatňovania sa národnostných a etnických menšín na celoeurópskom pracovnom trhu.
Rovnosť šancí 10-08-2004

Antidiskriminačná legislatíva v Európskej únii a v Slovenskej republike

Vstupom do Európskej únie Slovenská republika prijala záväzky, ktoré z členstva v únii vyplývajú pre všetkých doterajších aj nových členov. Jedným z týchto záväzkov je povinnosť rešpektovať právny poriadok EÚ a konať na jeho základe a v súlade s ním. Jeho súčasťou je aj antidiskriminačná legislatíva.