TÉMA: dohovor o právach osôb s postihnutím

Rovnosť šancí 04-03-2021

Únia má novú stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím

Cieľom stratégie je v najbližších desiatich rokoch nastaviť pravidlá tak, aby mali osoby so zdravotným postihnutím možnosť rovnocenne sa zúčastňovať na všetkých oblastiach života.
Vonkajšie vzťahy 05-04-2007

Ako EÚ chráni práva postihnutých?

Po prvý raz podpísali Európske spoločenstvá chartu ľudských práv – Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím. V poslednej chvíli sa však Komisia zdržala podpisu dodatkového protokolu, ktorý zriaďuje procedúru na podávanie sťažností. Niektoré členské štáty ju totiž považovali za príliš ďalekosiahlu.