TÉMA: e-government

Veda a inovácie 28-06-2012

Najväčšou prekážkou pre rast IKT je nejednotný digitálny trh

Digitálna agenda EÚ má potenciál obrovského prínosu pre ekonomický rast. V súčasnosti najväčšie prekážky si vyžadujú skôr politické a regulačné opatrenia než fiškálne stimuly, tvrdí Michał Grajek z think tanku Bruegel v publikácii „ICT for growth: a targeted approach“.

Informatizácia v neziskovom sektore

Prípadová štúdia Informatizácia v neziskovom sektore je súčasťou rozsiahleho projektu pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control, ktorý podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Citizens Online

Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu názorov a postojov obyvateľstva Občania online je jednýmz kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku.

e-Government očami aktérov a expertov

Štúdia mapuje názory vybraných kľúčových aktérov na problematiku e-Governmentu a legislatívne aspekty jeho zavádzaniana Slovensku.

Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Zámerom je vybudovanie modernej verejnej správy, s ktorou budú občania spokojní, ktorá bude plniť svoje úlohy efektívne, bude transparentná a minimálne zaťaží občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť. Dosiahnutie týchto zámerov je východiskom pre tento strategický dokument. Verejná správa definuje svoju víziu e-Governmentu do roku 2013 a definuje jej hlavné ciele.

Občania online

Výskumná správa Občania online je jedným z kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku. Výskum identifikuje potreby a očakávania občanov v oblasti verejných online služieb či informovanosť o elektronických službách verejnej správy a preferované spôsoby komunikácie s úradmi.
Verejná správa 06-04-2006

Štúdia OECD o budovaní e-government

Štúdia OECD s názvom Imperatív elektronického vládnutia (The E-Government Imperative) poskytuje prehľad príležitostí, ale aj prekážok, ktoré musia prekonať politici pre reforme vlastného fungovania, ako aj fungovania celej verejnej správy na e-government, čiže na verejnú správu založenú na digitalizovaných službách.