TÉMA: ENEF

Energetika 07-06-2018

Sen jadrového priemyslu, malé modulárne reaktory, nenadchýna všetkých

Malé modulárne reaktory sa môžu uplatniť vo vykurovaní miest, zásobovaní priemyselných parkov, či odsoľovaní morskej vody. Aj experti z odvetvia však vyjadrujú pochybnosti o ich nákladovej efektívnosti a prevádzkovej bezpečnosti.
Energetika 06-06-2018

Nemecká europoslankyňa: Jadro je príliš drahé a rizikové, aby pomohlo klíme

Tvrdenie, že nové obnoviteľné zdroje sú drahšie ako nové jadrové reaktory, je klamstvo, hovorí REBECCA HARMSOVÁ.
Energetika 05-06-2018

Český minister o novej atómke: V porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi sú náklady zanedbateľné

ŠPECIÁL / Rozhodnutie českej vlády o financovaní nového jadrového zdroja sa posunulo o štyri mesiace, pretože som jej nechcel predložiť variant, ktorý je science fiction hovorí pre euractiv.sk TOMÁŠ HÜNER.
Energetika 04-06-2018

Európske jadrové fórum 2018

PDF na stiahnutie  

ŠPECIÁL / V Bratislave sa 4. a 5. júna 2018 koná 13. Európske jadrové fórum, na ktorom sa schádzajú podporovatelia aj kritici jadrovej energie. 
európske jadrové fórum, benedek jávor
Energetika 06-10-2016

Maďarský europoslanec: Ak jadru stopneme dotácie, zanikne. Na trhu neobstojí

Na Európskom jadrovom fóre (ENEF) v Bratislave vystúpil aj maďarský zelený europoslanec a člen mimovládky Nuclear Transparency Watch BENEDEK JÁVOR. Dostavba elektrárne Páks je založená na klamstvách, hovorí pre EurActiv.sk.
Fosílne palivá 27-08-2014

Varšava oponuje vláde v otázke klimatických cieľov 2030

Klimaticko-energetické ciele 2030, o ktorých sa poľská vláda domnieva, že sú príliš radikálne, sú podľa starostky Varšavy v skutočnosti málo ambiciózne. Poľská spoločnosť je v otázke energetickej budúcnosti krajiny postavenej na využívaní uhlia nejednotná.

Nová kohézna politika sa zameria aj na energetickú efektívnosť

Politika súdržnosti EÚ sa v novom programovacom období zameria na energetickú efektívnosť, zamestnanosť a malé a stredné podniky. Politika súdržnosti EÚ tvorbou pracovných miest a znižovaním rozdielov v celej Európe prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.

Prijímaný aj odmietaný 30% cieľ v oblasti úspor energie

Európska komisia navrhla zníženie spotreby energie bloku o 30% do roku 2030. Cieľ na úrovni 30% má svojich zástancov aj odporcov. O tom, či bude nakoniec schválený rozhodnú na nadchádzajúcom summite v októbri hlavy štátov EÚ.
Budúcnosť EÚ 30-06-2014

Lídri EÚ volajú po opatreniach na zvýšenie energetickej bezpečnosti

Európska únia chce v období nasledujúcich piatich rokov urobiť z bezpečnosti dodávok energie, zníženia nákladov a boja proti zmenám klímy svoju prioritu. Urýchliť by sa malo vytvorenie spoločného trhu s energiou. Do konca roku 2015 by nemal byť žiadny členský štát izolovaný od európskych plynárenských sietí a elektrizačných sústav.

Európa potrebuje smernicu o obnove budov

Smernica o obnove budov by mohla zvrátiť trend v plytvaní energiami v sektore stavebníctva. Dozor nad energetickou efektívnosťou by mohlo prebrať nové generálne riaditeľstvo pre efektívne využívanie zdrojov. V oblasti energetickej efektívnosti by sa mala väčšia pozornosť venovať vykurovaniu.
Energetika 26-06-2014

Plynová kríza tlačí do popredia otázku energetickej efektívnosti

Otázka energetickej bezpečnosti sa dostáva na vrchol politickej agendy EÚ. Kríza na Ukrajine zvýrazňuje význam opatrení na úsporu energie. Európa sa pripravuje na dlho trvajúci energetický prechod.
Budúcnosť EÚ 24-06-2014

Energetická efektívnosť je na pokraji záujmu

Slovensko zatiaľ neprebralo smernicu o energetickej efektívnosti. Na rokovanie vlády by sa mala dostať budúci mesiac.
Fosílne palivá 20-05-2014

„Deň energetickej závislosti“ je každým rokom skôr

Zvýšenie energetickej efektívnosti o 40 % by posunulo „deň energetickej závislosti“ z júna na október a znížilo nutnosť dovozu energie o 80 %, presviedčal riaditeľ EuroAce, ministrov EÚ pre energetiku.
Energetika 06-05-2014

Teplo a chlad pútajú pozornosť pri úsporách energie

Pri revízii smernice o energetickej efektívnosti, ktorá je naplánovaná na leto, sa do popredia záujmu dostanú hlavne opatrenia v oblasti vykurovania. Pripravovaný zákon o energetickej efektívnosti onedlho prinesie zmeny v oblasti zásobovania teplom a chladom na Slovensku.

Štátna pomoc: Nové pravidlá o skupinových výnimkách vraj prinesú zmätok

Revízia nariadenia o skupinových výnimkách by mala objasniť v akých prípadoch členské štáty nemusia notifikovať Komisiu o poskytnutí pomoci podnikom. Odborníci ale upozorňujú, že spôsobia „obrovský zmätok“, najmä pokiaľ ide o vplyv na pravidlá pomoci EÚ v energetike.
Energetika 24-04-2014

Národná implementácia úspor energie kríva

Plány členských štátov pre ročné znižovanie spotreby energie u koncových odberateľov o 1,5 % sú podľa analýzy nedôveryhodné. Krajiny riskujú infringementy a pokuty. Slovensko chce kombinovať povinnú schému s politickými opatreniami a maximálne využiť dostupné výnimky.
Energetika 09-04-2014

Investície do energetickej efektívnosti: buď – alebo

Pri investíciách do energetickej efektívnosti budov dosiahla Európa bod, kedy buď dôjde k ich významnému navýšeniu alebo sa záujemcovia stiahnu. Analýza skupiny finančných inštitúcií varuje pred pokračovaním aktuálneho nedostatku verejných i súkromných prostriedkov v tejto oblasti.
Energetika 18-03-2014

Slovenské domácnosti majú najvyššie výdavky na energie v Únii

Slovenské domácnosti vynakladajú až 16 % výdavkov na energie. Svoju rolu v tom zohrávajú jednotkové ceny energií, objem spotreby a príjmy obyvateľstva. Priestor na zlepšenie existuje predovšetkým pokiaľ ide o zníženie spotreby pri vykurovaní a ohreve teplej vody.

Štúdia: Redukcia emisií do roku 2030 by mohla byť až 54 %

Ak by sa pri realizácii klimaticko-energetickej politiky do roku 2030 postupovalo podľa uznesenia Európskeho parlamentu s trojicou záväzných cieľov, emisie by sa mohli znížiť až o 54 %.
Energetika 07-02-2014

Režim pre označovanie spotreby energie spotrebičmi sa má sprísniť

V rámci revízie pravidiel EÚ pre energetické označovanie výrobkov a ekodizajn by sa mali zásadne zmeniť triedy v označovaní, zaistiť prísnejší dohľad a stanoviť vyššie pokuty za klamanie spotrebiteľov.

Návrh sme spravili vyvážene, mali sme kritiku z oboch strán

Eurokomisárka pre klimatické opatrenia zdôraznila potrebu dôslednej diskusie o podobe politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. V rozhovore poukázala na argumenty, prečo je pre Európu dobré osvojiť si ambiciózne klimatické politiky.

Parlament trvá na záväznej trojici cieľov do roku 2030

Európsky parlament podporuje záväznú trojicu cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Návrhy Komisie z konca januára, ktoré sú menej ambiciózne, sa na pôde Parlamentu stretli s hlbokým znepokojením.

Efektívnejšie budovy znamenajú pracovné miesta

Renovácia budov má mať zásadné miesto v pripravovanej revízii politiky v oblasti energetickej efektívnosti. Eurokomisárka Connie Hedegaard zdôrazňuje potenciál pre tvorbu lokálnych pracovných miest.

Komisia analyzovala náklady na energie a vplyv na konkurencieschopnosť

Ceny elektriny pre priemysel sú v Európe dvojnásobné v porovnaní s USA, rozdiel v cenách plynu je ešte vyšší. Vo väčšine štátov Únie sú však dodávky elektriny spoľahlivejšie než v iných regiónoch. Hlavným faktorom pre zvyšovanie cien nie je podpora OZE, ale závislosť na dovoze fosílnych palív.