TÉMA: envipak

Festival Pohoda bol opäť „zelený“

Aj po troch dňoch festivalu pri niekoľko desaťtisíc návštevníkoch vyzerá areál trenčianskeho letiska tak, ako pred festivalom - bez odpadkov.
Obehová ekonomika 11-04-2014

MŽP: Nový zákon o odpadoch prinesie revolúciu

Minister Peter Žiga predstavil návrh nového zákona o odpadoch. Opiera sa o rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov, zavádza prísne podmienky výkupu kovov, mení spôsob odstraňovania čiernych skládok, prinesie nový informačný systém financovaný z eurofondov a ďalšie zmeny.
Jadrová energia 24-10-2013

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý sa úspešne uplatňuje naprieč Európou, sa má aj na Slovensku zaviesť na všetky komodity odpadu. Dôjde tiež k prísnejšej regulácii oprávnených organizácií a kolektívnych systémov formou ich autorizácie.
Obehová ekonomika 22-10-2013

Zákon o odpadoch pôjde cestou pozitívnej motivácie k separovaniu

Nový zákon o odpadoch, ktorý by mohol začať platiť od roku 2015, naberá kontúry. Zástupcovia obcí i ďalší odborníci v oblasti odpadového hospodárstva sa zoznámili s jeho pracovnou štruktúrou a podstatnými zmenami, ktoré prinesie.
Regionálny rozvoj 21-10-2013

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

Financovanie odpadových aktivít z eurofondov bolo jednou z tém na konferencii Samospráva a separovaný zber 2013. Podľa návrhu budúceho OP Kvalita životného prostredia by sa suma prostriedkov určená na environmentálne projekty mala oproti súčasnosti zvýšiť.
Obehová ekonomika 19-03-2013

Slováci produkujú stále viac komunálneho odpadu

Európska environmentálna agentúra zaznamenala v období 2001-2010 najrýchlejší nárast produkcie komunálneho odpadu na Slovensku. Rovnako ako iné krajiny riskujeme nesplnenie záväzných cieľov pre recykláciu.
Obehová ekonomika 01-02-2013

Audit financií EÚ na komunálny odpad potvrdil nedostatky

Audítori EÚ zistili, že účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo štrukturálnych opatrení EÚ bola obmedzená. Členským štátom odporučili, aby sa zameriavali na infraštruktúry, ktoré upravujú odpad roztriedený ešte pri zdroji.
Podnikanie 13-11-2012

Na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia v oblasti odpadov

Technická novela odpadovej legislatívy znamená pre podnikateľov nové definície, úpravu platnosti súhlasov na jednotlivé činnosti a ďalšie zmeny.
Obehová ekonomika 13-11-2012

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

Predstavitelia samospráv i firiem potvrdili, že medzi hlavné podmienky kvalitného systému separovaného zberu odpadov od občanov patrí zohľadnenie lokálnych špecifík, dôkladná analýza, kvalitné predpisy, osveta a motivácia občanov a tiež finančná podpora pre ďalší rozvoj systému.
Obehová ekonomika 12-11-2012

Novela zákona o odpadoch prináša samosprávam nové povinnosti

Od 1. januára pribudnú obciam a mestách viaceré povinnosti vyplývajúce z novely zákona o odpadoch. Okrem iného budú musieť zohľadňovať novú hierarchiu odpadového hospodárstva a mať prehľad o celom materiálovom toku až po konečné zhodnotenie odpadu.
Európa 2020 16-01-2012

Odpad je cestou k pracovným miestam a nižším nákladom

Pri plnom vykonávaní platnej legislatívy EÚ by sa ročne mohlo usporiť 72 miliárd eur a vytvoriť 400 tisíc pracovných miest do roku 2020. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila Európska komisia.
Obehová ekonomika 14-10-2011

Budúci úspech separovaného zberu závisí od spolupráce a nastavenia financovania

Separovaný zber odpadu priamo od občanov z veľkej časti financujú samotné obce a mestá. Počas prípravy nového zákona o odpadoch je preto potrebné zhodnotiť doterajšie skúsenosti a budúce financovanie triedeného zberu nastaviť na ich základe. Len tak sa budú môcť aj ďalšie obce inšpirovať úspešnými príkladmi.
Vonkajšie vzťahy 11-10-2011

Kde končí vyseparovaný odpad?

Zatiaľčo sa EÚ snaží podporiť recykláciu odpadu u svojich občanov aj firiem, zostáva najväčším exportérom odpadu. K zníženiu závislosti na dovoze surovín prostredníctvom účinnejšieho opätovného použitia a recyklácie je preto dôležité vytvárať komplexné schémy separovania a zhodnocovania odpadov.
Obehová ekonomika 10-10-2011

Pripravovaný zákon o odpadoch prinesie „novú filozofiu“ a zmeny na obecnú úroveň

Európska smernica o odpadoch, ktorú transponujeme pripravovaným zákonom o odpadoch, prinesie obciam mnohé zmeny v oblasti nakladania s odpadmi. Cieľom bude zaviesť novú hierarchiu odpadového hospodárstva a znížiť stále rozšírené skládkovanie.
Podnikanie 30-06-2009

Budča a okolité obce začali separovať odpad

Obyvatelia regiónu obce Budča môžu od jari tohto roka separovať odpad. Obce sa rozhodli využiť medzinárodný model, ktorého cieľom je zaviesť dlhodobo udržateľný systém separovaného zberu odpadu v samosprávach. Podľa zákona, každá obec na Slovensku musí umožniť občanom separovať najneskôr do 1. januára 2010.
Podnikanie 23-02-2009

Aj v čase krízy môže byť recyklácia finančne udržateľná

V Prahe sa zišli odborníci na recykláciu a a odpadové hospodárstvo. Diskutovali o udržateľnosti recyklačných systémov v čase finančnej a hospodárskej krízy. Závery stretnutia sú určené pre ministrov životného prostredia krajín EÚ.
Obehová ekonomika 12-05-2008

Začína slovenská kampaň za triedenie odpadu

V máji začína kampaň, v ktorej sa obyvatelia Slovenska dozvedia, ako správne separovať odpad. Jej súčasťou je aj súťaž o predmety "ZELENÝ BOD," ktoré sú vyjadrením environmentálneho postoja k nakladaniu s odpadmi.
Obehová ekonomika 25-03-2008

Slovensko má problém s odpadom

Slovensko trpí vážnymi problémami v oblasti odpadov a nedostatkami pri ich separovanom zbere a recyklácii, tvrdí organizácia Priatelia Zeme. Chýba nám kvalitná, systémová legislatíva.