TÉMA: envipak

Obehová ekonomika 06-11-2013

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

Potreba nového moderného zákona o odpadoch je zrejmá takmer všetkým subjektom zainteresovaným v odpadovom hospodárstve. Nutnosť zmeny, nutnosť nového impulzu v oblasti triedeného zberu dokazujú aj výsledky triedeného zberu v 1638 mestách a obciach zapojených do systému ENVI-PAK v roku 2012.
Obehová ekonomika 14-11-2012

Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového hospodárstva v Slovenskej republike už od svojho vzniku, t.j. od roku 2003. Hlavnou motiváciou bola nutnosť poznania reálneho stavu nakladania s komunálnymi odpadmi. Aby bolo možné rozvíjať systém separovaného zberu na úrovni samospráv, je nevyhnutné mať k dispozícii relevantné informácie.
Obehová ekonomika 23-01-2012

Ak nepríde k zásadnej zmene Slovensko nedokáže splniť ciele stanovené v Rámcovej smernici o odpadoch

Na základe zozbieraných údajov v roku 2011 Roman Vandák z organizácie ENVI-PAK upozornil, že ani jeden kraj by nesplnil záväzky, ktoré do roku 2020 predpisuje smernica o odpade.
Obehová ekonomika 12-10-2011

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zberu vyprodukovali v roku 2010 menej odpadu na obyvateľa ako je štatistický priemer v rámci SR a zároveň z neho vytriedili viac odpadu než bol priemer na obyvateľa.