TÉMA: hodnotitelia

Zdravotníctvo 29-07-2010

MZ SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo zdravotníctva SR chce do rozhodovania o pridelení nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Sociálna politika 21-10-2008

SIA hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Sociálna implementačná agentúra chce do rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti a súčasne eliminovať možné konflikty záujmov. Preto hľadá odborníkov, ktorí budú nestranne posudzovať žiadosti a pridelenie grantov pre projekty, ktoré sú zamerané na podporu začínajúcich mikro, malých a stredných podnikateľov.

OP ŽP: Hľadajú sa externí odborní posudzovatelia

Rezort životného prostredia hľadá externých odborných hodnotiteľov pre europrojekty. Niekoľkoročná prax a patričné vzdelanie sú samozrejmou podmienkou. Termín pre adeptov končí 29. februára 2008.