TÉMA: integrace

Budúcnosť EÚ 22-02-2008

Evropský parlament: Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii?

Posilování legislativních pravomocí Evropského parlamentu a parlamentarizace systému vládnutí v EU bylo dlouho považováno za prostředek, jak čelit nedostatku legitimity EU, který vnímají její občané.
Sociálna politika 29-09-2005

Občianstvo EÚ a imigrácia v španielskom kontexte

Autorka sa zaoberá zmenou Španielska z krajiny, tradične vysielajúcej pracovné sily, na tzv. imigračnú krajinu a vplyvom tejto zmeny na španielsku spoločnosť v súvislosti s integráciou imigrantov. Na príklade latinskoamerických pracovníkov v Španielsku vysvetľuje imigračnú politiku vlády Josého Zapatera.
Sociálna politika 08-09-2005

Hartz III a Hartz IV – přehled reforem a jejich dopady na německou společnost

Autor analyzuje sociálne reformy v Nemecku, tzv. Hartz III a Hartz IV, ktorých cieľom bolo významne znížiť nezamestnanosť v najväčšej európskej ekonomike. Ukazuje sa však, že dopad reforiem na nemeckú spoločnosť by mohol vyvolať sociálne zmeny, ktoré by mohli viesť až k veľkým posunom značnej časti voličov doľava, ale aj doprava v politickom spektre.
Sociálna politika 06-09-2005

Boj Evropské unie proti diskriminaci

Diskriminácia občanov nie je iba prekážkou ekonomického rozvoja Európskej únie, ale ohrozuje aj jej sociálnu súdržnosť. Poškodzuje tiež ciele Európskej stratégie zamestnanosti, medzi ktoré patrí rozvoj "trhu práce priaznivého pre sociálnu integráciu" a podpora "starších pracujúcich s cieľom zvýšiť ich podiel na počtu pracovných síl".
24-08-2005

15-miliónový národ v 10-miliónovej krajine

Na maďarskej politickej scéne už dlhé roky rezonuje na jednom z prvých miest záujmu otázka etnických Maďarov žijúcich v susedných štátoch. Posledným vyvrcholením v tejto oblasti sa stalo minuloročné referendum o udelení dvojitého občianstva zahraničným Maďarom.
Európa dnes 19-08-2005

Předčasné volby v Německu

Analýza sa venuje otázke ústavnosti predčasných parlamentných volieb v Nemecku, aktuálnemu rozloženiu síl na nemeckej politickej scéne, spôsobom predvolebného boja, odhaduje pravdepodobný výsledok volieb a zloženie budúcej vládnej koalície.
Budúcnosť EÚ 11-08-2005

Co znamená dánská výjimka z evropského občanství

Dánske kráľovstvo sa európskej spolupráce nezúčastňuje v plnom rozsahu. Po negatívnom výsledku referenda o Maastrichtskej zmluve v júni 1992 si vyjednalo štyri výnimky (opt-outs): zo spoločnej meny euro, spolupráce v oblasti justície a vnútra, obranných aspektov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskeho občianstva.

Občanství Evropské unie a služba v ozbrojených sborech členských států

Služba v armáde štátu bola jednou z najviditeľnejších väzieb medzi občanom a moderným národným štátom. Európska integrácia však reguluje obranné a vojenské štruktúry štátov nepomerne menej intenzívne, než iné administratívne a politické štruktúry štátov Európskej únie.
Budúcnosť EÚ 04-08-2005

Co všechno potřebujete vědět o Evropském ombudsmanovi

Autorka sa venuje analýze vývoja inštitúcie Európskeho ochrancu práv - Európskeho ombudsmana, jeho úlohe, právomociam a súčinnosti s ostatnými inštitúciami EÚ.

Evropské občanství jako faktor tvorby společné evropské obrany

Európske občianstvo ako súbor niekoľkých spoločných práv občanov členských štátov pochopiteľne nemá priamy vplyv na obranyschopnosť Európskej únie. Z pohľadu konštruktivistickej teórie sa však občianstvo môže stať cenným príspevkom na ceste k jednotnej európskej obrane.
Budúcnosť EÚ 29-07-2005

Evropská identita jako předstupeň občanství EU

Existencia európskeho občianstva si okrem iného vyžaduje tieto predpoklady: existenciu európskej identity, hrdosť, vyplývajúcu zo skutočnosti zdieľania európskeho občianstva (s ďalšími ľuďmi) a ochota pristúpiť a podradiť sa aj vybraným povinnostiam, vyplývajúcim z európskeho občianstva.
Rovnosť šancí 28-07-2005

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?
Budúcnosť EÚ 28-07-2005

Jestliže doma používáme termín zahraničí, nemyslíme tím již Evropu

Autor sa pokúša nájsť odpovede na známe a často kladené otázky - existuje vôbec euróspka identita? Ak áno, aká je? Sú politické hranice Európy totožné s geografickými? Kde Európa začína a kde končí? Má Európa dušu?
Budúcnosť EÚ 26-07-2005

Soud pro veřejnou službu – nový soudní orgán EU

Potrebuje Európska únia ďalší súdny orgán? Autor približuje zloženie a pôsobnosť Súdu pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004 pri Súde prvého stupňa, a ktorý slúži pre spory z verejnej služby (spory medzi Európskymi spoločenstvami a ich zamestnancami).
Budúcnosť EÚ 25-07-2005

Evropský občan a veřejná správa

Autor sa venuje otázke európskeho občianstva v kontexte európskej politickej integrácie a komunitárneho práva. Vykresľuje vnímanie občianstva v rôznych národných podobách a analyzuje jeho zakotvenie v návrhu Ústavnej zmluvy pre Európu.
Sociálna politika 27-06-2005

Pracovní doba v EU – svoboda nebo regulace?

Autor sa venuje novelizácii Smernice o pracovnom čase, ktorá sa v EÚ prejednáva od jari 2005. Súčasná debata predovšetkým jasne ukazuje, ako vytrvalo sa niektoré sily bránia akceptovať reformy neefektívneho, preregulovaného pracovného trhu, ktorého spružnenie je nevyhnutným predpokladom hospodárskeho ozdravenia únie.
Budúcnosť EÚ 20-06-2005

O čem je evropská ústava?

Na pozadí českej debaty o ústavnej zmluve sa auto v komentári pokúša odpovedať na otázku, načo vlastne EÚ tento dokument potrebuje.
Budúcnosť EÚ 03-06-2005

Francouzi rozhodli

Odmietnutie európskej ústavy vo francúzskom referende vyvolalo špekulácie o konci európskeho projektu. Aký dopad bude mať výsledok referenda na ďalší vývoj ústavy a Európskej únie?
Európa dnes 19-05-2005

Volební triumf portugalských socialistů

Autor skúma výsledok nedávnych parlamentných volieb v Portugalsku a príčiny nebývalého vzostupu ľavicových strán v krajine.
Ekonomika 19-05-2005

Liberalizace služeb v EU – současná diskuse

Kontroverzný návrh smernice o službách vyvolal búrlivú verejnú diskusiu v celej Európe. Tzv. „Bolkesteinova smernica“ mala byť nástrojom na odstránenie pretrvávajúcich prekážok na poli voľného pohybu služieb. Ide o sociálny dumping, ako namietajú jej odporcovia so „starých“ členských štátov EÚ?
Budúcnosť EÚ 17-05-2005

Ratifikace evropské ústavní smlouvy ve Švédsku

Analýza sa venuje procesu schvaľovania európskej ústavnej zmluvy vo Švédsku, jednom z najeuroskeptickejších členských štátov EÚ. Niektoré skupiny v krajine volajú po konaní referenda, vynára sa aj otázka kompatibility euroústavy so švédskou ústavou.
Ekonomika 17-05-2005

Slabý ekonomický růst v Německu – žádné vyhlídky na zlepšení na obzoru

Nemecká ekonomika začala koncom roka 2004 po niekoľkých rokoch stagnácie konečne vykazovať rast, vyvolaný predovšetkým nárastom exportu a investícií. Miera nezamestnanosti a deficit verejných financií však stále zostávajú na vysokej úrovni, presahujúcej hranice, stanovené Paktom stability a rastu. Akú sú kroky, ktoré na oživenie nemeckej ekonomiky navrhla spolková vláda?
Veda a inovácie 08-04-2005

Co změnil jarní summit Evropské rady na strategii sociálního začleňování?

Analýza sa venuje výsledkom Jarného summitu EÚ v súvislosti s revíziou Lisabonskej stratégie a jej dopadov na sociálnu kohéziu v EÚ.
Vonkajšie vzťahy 18-03-2005

Aktuální otázky transferu osobních dat z EU do USA

Analýza sa venuje európskemu systému ochrany osobných údajov vo svetle nutných regulácií smerom dovnútra, ale aj obmedzeniam voči tretím subjektom, ktoré sú nutné pre zachovanie jeho štandardov.