TÉMA: integrace Archives

 • Boloňský proces: vyhlídky do budoucna

  Názor | Mobilita 07-03-2005

  Cieľom Bolonského procesu je do roku 2010 zriadiť Európsku oblasť vyššieho vzdelávania, ktorá by mala prostredníctvom Európskeho systému transferu kreditov odstrániť prekážky mobility študentov a uľahčiť vzájomné uznávanie kvalifikácií medzi európskymi krajinami.

 • Ukrajina v Evropě nebo v Evropské Unii?

  Názor 07-03-2005

  Autor analýzy tvrdí, že hoci Ukrajina z geografického, historického i kultúrneho hľadiska do Európy určite patrí, jej členstvo v Európskej únii je zatiaľ nereálne.

 • Evropsko-čínské vztahy: stále méně konfliktní partnerství

  Názor | Vonkajšie vzťahy 07-03-2005

  Na začiatku roka 2005 sú vzťahy medzi Čínskou ľudovou republikou (ČĽR) a Európskou úniou najlepšie za posledných pätnásť rokov, možno dokonca v celej histórii EÚ (ES), či v celej histórii európsko-čínskych kontaktov.Nie je to len tým, že odovzdaním Hongkongu v roku 1997 a Macaa v roku 1999 došlo k úspešnému vyriešeniu koloniálnej záťaže vzájomných vzťahov. Dôvody pro obojstranné priblíženie, ktoré v krátkej dobe pravdepodobne povedú k zrušeniu zbrojného embarga EÚ voči ČĽR, sú skôr geopolitického charakteru.

 • Korektní, ale ne bezkonfliktní. Aktuální stav slovensko-maďarských vztahů

  Názor 25-02-2005

  Analýza hodnotí stav slovensko-maďarských vzťahov od pádu komunizmu v súvislosti s rozpadom Československa a vznikom samostatného slovenského štátu. Autor považuje tieto vzťahy sa pomerne bezproblémové, hoci v poslednej dobe zaznamenáva dva znepokojujúce trendy na oboch stranách Dunaja.

 • Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

  Názor | Budúcnosť EÚ 23-02-2005

  Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.

 • Jak podpořit konkurenceschopnost EU?

  Názor | Veda a inovácie 23-02-2005

  Autor hodnotí pokus Európskej komisie zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom revízie Lisabonskej stratégie.

 • Evropské hodnoty a jejich zdroje

  Názor | Budúcnosť EÚ 22-02-2005

  Autorka skúma, či existujú spoločné európske hodnoty, a dospieva k presvedčeniu, že priestor zdieľaných spoločných hodnôt, ktorý si Európa budovala od dôb antiky, má svoj význam ešte aj dnes.

 • Nový španielsky imigračný zákon vyvolal vlnu nevôle doma i v zahraničí

  Názor | Sociálna politika 17-02-2005

  Rozhodnutie španielskej socialistickej vlády zlegalizovať pobyt státisícom imigrantov žijúcich a pracujúcich v Španielsku už niekoľko rokov, sa stretlo s negatívnou odozvou na domácej i zahraničnej politickej scéne. Komu je imigračný zákon určený?

 • Evropská unie a Rusko: klopýtavě kupředu?

  Názor | Zahraničie a bezpečnosť 11-02-2005

  Analýza vznikla v rámci projektu The EU-Russian Relationship after the Enlargement: Prospects for Progress s podporou nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung. Snaží sa nájsť odpoveď na otázku, aký dopad mali politické zmeny minulého roka v rámci EÚ i Ruska na vzájomné vzťahy a spoluprácu oboch aktérov.

 • Pakt flexibility

  Názor | Ekonomika 18-01-2005

  Má Pakt stability a rastu po škandáloch s Nemeckom, Francúzskom a naposledy s Gréckom budúcnosť? Podľa autora Komisia bude musieť uvoľniť tlak pravidiel na verejné financie, súčasne by však mala vyžadovať, aby bolo rozhodovanie o sankciách menej závislé od politickej vôle ministrov - aby bol Pakt vynútiteľnejší.

 • Bude eurokampaň v Španielsku úspešná?

  Názor | Budúcnosť EÚ 17-01-2005

  V Španielsku sa začala oficiálna kampaň za prijatie európskej ústavnej zmluvy v referende, ktoré sa uskutoční už 20. februára. Podľa autorky prieskumy naznačujú, že bude úspešné, aj keď je to skôr „vyjadrením celkového súhlasu Španielov s členstvom v EÚ, než explicitným súhlasom s textom európskej ústavy“.

 • Proč se nedaří Lisabonské strategii: na okraj Wim Kokovy zprávy

  Názor | Veda a inovácie 14-01-2005

  Na základe správy vypracovanej skupinou Wima Koka sa autor pozerá na možné príčiny neúspešnej implementácie Lisabonskej stratégie. V závere, v zhode so správou, konštatuje, že napriek problémom s plnením deklarovaných cieľov, „Európa nemá príliš na výber, musí urobiť všetko pre to, aby vytvorila podmienky pre vysoký rast a zamestnanosť".