TÉMA: kahr

Sociálna politika 09-03-2009

Aktuálny stav spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI

Koncom februára 2009 zasadala výberová komisia, ktorá je poradným orgánom riadiacich orgánov počas hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci spoločnej výzvy (DOP2008-SIP001) operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).
Podnikanie 10-02-2009

Eurofondy budú dostupnejšie

Prostriedky na financovanie projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast budú dostupnejšie. Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská banková asociácia podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorá by mala zjednodušiť čerpanie štrukturálnych zdrojov.
18-09-2008

OP KaHR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR–22VS-0801)

Obce a mestá Košického, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského, Trenčianskeho, NItrianskeho a Trnavského kraja sa môžu, v rámci výzvy OP KaHR zameranej na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, do 13. februára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 250 tisíc EUR.
18-09-2008

OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP – 0802)

Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím je predmetom výzvy OP KaHR, v rámci ktorej sa môžu fyzické a právnické osoby do 16. januára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
17-08-2008

OP KaHR 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (KaHR – 21SP – 0801)

Dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie sú predmetom výzvy OP KaHR, v rámci, ktorej sa môžu malí, strední a veľkí podnikatelia do 19. 12. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.
15-07-2008

OP KaHR 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (KaHR – 111DM – 0801) de minimis

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prijíma do 17. 10. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieshopnosť a hospodársky rast, zameraných na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov. V rámci výzvy, vyhlásenej 14. 7. 2008 sa môžu žiadatelia uchádzať o 1 000 mil. SKK.
Regionálny rozvoj 22-05-2008

OP KaHR: Podpora budovania hnedých priemyselných parkov (KaHR-12VS-0801)

Obce, mestá a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o eurofondy určené na zlepšovanie služieb podnikateľov v oblasti revitalizácie starých priemyselných zón.
Veda a inovácie 13-05-2008

OP KaHR a OP ZaSI: Ministerstvá spolupracujú

Dve slovenské ministerstvá sa rozhodli spoločne riadiť dva operačné programy. Cieľom je rozšíriť možnosti žiadateľov o finančný príspevok. Takýto prístup víta aj Európska komisia.
Podnikanie 18-04-2008

OP KaHR: Eurofondy súkromníkom na projekty cestovného ruchu (KaHR – 31SP – 0801)

2,5 mld. korún z eurofondov ide na schému štátnej pomoci pre podnikateľov v cestovnom ruchu, určenej najmä pre ucelené produkty turizmu s celoročným využitím. Projekty príjma SACR do 18. júla 2008.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: 250 mil. pre medzinárodnú podnikateľskú spoluprácu (KaHR – 113DM – 0801)

SARIO zbiera od 12. marca do 13. júna 2008 projekty slovenských firiem, ktoré im umožnia prvú účasť na výstavách a veľtrhoch v SR v zahraničí a na zahraničných obchodných misiách. Dôraz sa kladie na inovačné technológie.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty podnikateľského sektora zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Termín na podporu co schémy de minimis (príspevok do 200 000 eur) končí 13. júna 2008.
18-02-2008

OP KaHR 2008: 13 mld. korún z eurofondov v tomto roku

Takmer polovicu všetkých "svojich" eurofondov plánuje pre tohtoročné výzvy ministerstvo hospodárstva. Medzi prvými, už v marci, čakajte energetiku, inovácie a technologické transfery. V predošlom období bol v priemysle a službách o eurofondy enormný záujem.