TÉMA: liberalizacia

Energetika 05-05-2014

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2)

Regulácia v sektore energetiky na Slovensku sa značne líši od iných krajín EÚ vrátane Českej republiky. Pri jej výkone EÚ uprednostňuje motivačné metódy, najčastejšie ide o price-cap, ktorá sa aplikuje aj u nás.
Energetika 28-04-2014

Skúmanie regionálneho prístupu k energetickým politikám EÚ

Pri hľadaní energetických riešení v celej EÚ, ktoré vyhovujú potrebám všetkých 28 členských štátov rovnako, sú regionálne riešenia zhotovené podľa špecifických preferencií určitých častí Európy sľubnou a komplementárnou alternatívou.
Energetika 13-02-2014

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2)

Pri porovnaní českého a slovenského trhu s energiami sa potvrdzuje viacero podobností, ale aj rozdielov vrátane zásadných. Porovnanie finančných ukazovateľov napríklad spochybňuje opodstatnenosť cenovej regulácie na Slovensku.
Energetika 14-02-2008

Liberalizácia trhu s elektrinou v Európe

Dosiahne európska energetická politika v nadchádzajúcom desaťročí liberalizovaný trh s elektrickou energiou?
Ekonomika 14-02-2008

Liberalizácia vnútorného energetického trhu v EÚ

Európska komisia predstavila v septembri 2007 tretí balík legislatívnych návrhov zameriavajúcich sa na vnútorný energetický trh EÚ a jeho ďalšiu liberalizáciu. V návrhoch Komisie sa pozornosť sústreďuje hlavne na väčšiu možnosť výberu dodávateľa pre spotrebiteľa, spravodlivejšie ceny, ekologickejšiu výrobu energie a bezpečnosť zásobovania. Dôvodom predstavenia nových návrhov je konštatovanie Komisie, že neexistencia vnútorného trhu je spôsobená trhovou fragmentáciou pozdĺž národných hraníc, vysokým stupňom vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.
Energetika 29-10-2007

Európska energetická politika: ruská dimenzia

Analýza pojednáva o vonkajších výzvach EÚ vyplývajúcich z ruskej energetickej politiky. Tá si vyžaduje, aby Spoločenstvo re-orientovalo svoju energetickú stratégiu a hľadalo dostatočne robustný prístup pre zabezpečenie vlastnej energetickej bezpečnosti.
Energetika 19-10-2007

Vzťahy EÚ – Rusko po septembri 2007

V septembri 2007 predstavila Európska komisia ďalší balíček liberalizácie energetického sektora. Jeho súčasťou je aj tzv. recipročná klauzula. Rusko neskrývalo prekvapenie z takéhoto návrhu. Rastúca „kríza dôvery“ ohrozuje vzťahy oboch partnerov v oblasti obchodu so zemným plynom, čo však neznamená, že problémy musia nevyhnutne zájsť až do stavu, ktorý možno označiť za „krízu.“ Tvrdí to vo svojej štúdii CERA.
Ekonomika 19-05-2005

Liberalizace služeb v EU – současná diskuse

Kontroverzný návrh smernice o službách vyvolal búrlivú verejnú diskusiu v celej Európe. Tzv. „Bolkesteinova smernica“ mala byť nástrojom na odstránenie pretrvávajúcich prekážok na poli voľného pohybu služieb. Ide o sociálny dumping, ako namietajú jej odporcovia so „starých“ členských štátov EÚ?