TÉMA: lisabonská

Budúcnosť EÚ 09-07-2010

Klauzula solidarity EÚ: Prázdne slová alebo efektívny nástroj?

Aj sedem mesiacov po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti zostáva "klauzula solidarity" otvorená rôznym interpretáciám.
Budúcnosť EÚ 05-02-2010

EÚ 2010: Ako po Lisabone

Únia bude musieť využiť všetko, čo jej nová zmluva vyslovene nezakazuje, aby posunula integráciu a vyzbrojila blok novými nástrojmi a inovatívnymi politikami.
Vzdelávanie 15-11-2007

Ľudský kapitál Európy: výzva pre strednú a východnú Európu

Pozitívny vývoj ekonomického rastu v strednej a východnej Európe “nemožno považovať za zaručený”, tvrdí Lisabonská rada pre ekonomickú konkurencieschopnosť a sociálnu obnovu.
Veda a inovácie 08-02-2007

Rast znalostných regiónov

Štúdia skúma úlohu univerzít pri vzniku „znalostných regiónov“ a ich vzťah s podnikateľským sektorom.
Veda a inovácie 12-05-2006

Vzdelanie je kľúčom k úspešnej Európe

Ak všetci veria, že vzdelanostná ekonomika bude, či dokonca už je kľúčom k hospodárskemu úspechu každej krajiny, tak základným predpokladom jej vybudovania a dlhodobo udržateľného fungovania sú vzdelaní ľudia. Doba, dokedy budeme môcť ekonomický úspech stavať na nízkych mzdách sa radikálne skracuje.
Veda a inovácie 01-03-2006

Zamestnanosť a konkurencieschopnosť – kľúčová úloha vzdelávania

Autor sa pozerá na prepojenie medzi kvalifikáciou a zamestnanosťou v kontexte Lisabonskej agendy.
Slovensko v EP 26-10-2005

Škandinávsky model – model pre Lisabon?

Dánski, fínski a švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente v príspevku diskutujú o tom, ako nakoľko je možné použiť škandinávsky model pre naplnenie Lisabonských cieľov.
Veda a inovácie 27-06-2005

Lisabonská stratégia zamestnanosti: Reálne ciele alebo zbožné želania?

V analýze autor porovnáva šance EÚ ako celku a Slovenska splniť ciele v oblasti zamestnanosti, ku ktorým sa únia zaviazala v Lisabonskej stratégii.
Veda a inovácie 18-06-2005

Slovensko a lisabonská stratégia

Článok hodnotí na pozadí niekoľkých správ medzinárodných inštitúcií východiskové postavenie Slovenska pri napĺňaní Lisabonskej stratégie.
Veda a inovácie 16-05-2005

Európa a Slovensko smerom k poznatkovo-orientovanej ekonomike

Autor sa v príspevku pozerá na historické a politicko-geografické korene postavenia európskej ekonomiky v globálnej konkurencii a hodnotí možnosti Európy, a Slovenska, v budúcnosti.
Veda a inovácie 12-05-2005

Od zdrojov ku kapitálu

V príspevku s podnázvom "Moderná vzdelávacia politika a jej vplyv na rozvoj ľudských zdrojov", ktorý bol prednesený na konferencii "Lisabonská stratégia pre Slovensko" (5. máj 2005, Banská Bystrica), hľadal autor spôsob, akým môže vzdelávacia politika prispieť k naplneniu lisabonských cieľov.
Veda a inovácie 23-02-2005

Jak podpořit konkurenceschopnost EU?

Autor hodnotí pokus Európskej komisie zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom revízie Lisabonskej stratégie.
Veda a inovácie 22-02-2005

Lisabonská stratégia a noví členovia Únie

Bývalý český eurokomisár Pavel Telička v analýze hodnotí, ako nové členské krajiny EÚ pristupujú k výzvam cieľov Lisabonskej stratégie. Tvrdí, že zatiaľ čo východné členské štáty sa do Lisabonského procesu zapojili v neskoršej fáze, ich skúsenosti s implementáciu zložitých reforiem by mohli byť prínosom pre celú úniu pri dosahovaní jej ašpirácií do roku 2010.
Veda a inovácie 17-02-2005

Lisabonská stratégia pre Slovensko – Podnikateľské prostredie

Ivan Štefanec, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, sa sústredil na charakterizovanie pozitívnych a negatívnych znakov podnikateľského prostredia na Slovensku, špeciálnu pozornosť venoval tiež malým a stredným podnikom.
Ekonomika 17-02-2005

Možnosti rozvoja hi-tech priemyselných odvetví na Slovensku

Peter Weber, generálny riaditeľ Hewlett Packard Slovensko, poukázal na možnosti, ktoré rozvoj hi-tech sektora na Slovensku prináša a tiež na spôsoby, ako jeho rast ďalej podporiť.
Ekonomika 16-02-2005

Veda, výskum a inovácie

Jozef Uhrík, riaditeľ spoločnosti Volkswagen Slovensko, na príklade úspešnej spolupráce medzi firmou Volkswagen a niektorými strednými školami i univerzitami dokazoval dôležitosť prepojenia podnikateľskej sféry a vzdelávania.
Ekonomika 15-02-2005

Stratégia konkurencieschopnosti pre Slovensko: Podpora inovácií

Jean-Eric Aubert, ekonóm Svetovej banky, sa vo svojej prezentácii zameral na predstavenie spôsobov, ktorými je možné realizovať inovačný potenciál v ekonomike.
Ekonomika 15-02-2005

Veda, výskum, inovácie, vysoké školy a regionálny inovačný rozvoj

Milan Dado, prorektor Žilinskej univerzity, hovoril o možnostiach prepojenia činnosti vysokých škôl a záujmov firiem pre podporu regionálneho inovačného rozvoja.
Ekonomika 14-02-2005

Previazanosť investícií do ICT a hospodárskeho rastu

Robert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, vo svojom príspevku porovnával úlohu a postavenia sektora informačných a komunikačných technológií s inými sektormi hospodárstva.
Ekonomika 14-02-2005

Potenciál pre frog leap v informatizácii na Slovensku

Peter Prónay, generálny riaditeľ Siemens Business Services Slovakia, sa zamýšľal nad tým, aký imidž má Slovensko v oblasti informatizácie a akými nástrojmi by mohlo existujúci potenciál premeniť vo výrazný krok vpred.
Ekonomika 11-02-2005

Informatizácia spoločnosti

Miroslav Kukučka, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, hľadal vo svojom príspevku odpoveď na to, ktoré faktory bránia rýchlejšej informatizácii slovenskej spoločnosti.
Ekonomika 11-02-2005

Informačná gramotnosť a jej význam v kontexte budovania znalostnej ekonomiky

Milan Ištván, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, sa vo svojom príspevku pýtal na úroveň informačnej gramotnosti na Slovensku a spôsob, ako by mohla byť zvýšená.
Veda a inovácie 10-02-2005

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – ľudské zdroje

Profesor Juraj Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, vo svojom príspevku na konferencii Minerva hovoril o strategických oblastiach rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku.
Ekonomika 10-02-2005

Od zdrojov ku kapitálu

Martin Krekáč, vedúci partner Amrop Jenewein Group Slovensko, si za hlavnú tému svojho príspevku na konferencii Minerva zvolil hľadanie spôsobu „premeny zdrojov na kapitál“.