TÉMA: mensiny

Kultúra a médiá 16-08-2011

Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

Centrum pre výskum etnicity a kultúry prichádza s novým číslom svojho kritického štvrťročníka menšinovej politiky na Slovensku.
Rovnosť šancí 14-08-2006

Ochrana práv homosexuálov

Podľa komisára Rady Európy pre ľudské práva udalosti, ktoré sprevádzali plánovaný pochod skupín homosexuálov v lotyšskej Rige, vážne znepokojujú všetkých, pre ktorých tolerancia a rešpektovanie ľudských práv niečo znamená.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Tradícia a zdravie Rómov

Analýza sa venuje zdravotným a stravovacím návykom Rómov v kontexte ich tradícií a existencie ako marginalizovanej časti populácie.
Rovnosť šancí 31-05-2006

Skvelé plány

Vstup do EÚ mal za cieľ zlepšiť život najmarginalizovanejšej menšiny v Českej republike. Nestalo sa. Analýza sa venuje situácii Rómov v EÚ so zameraním na Českú republiku a identifikuje hlavné problémy menšiny v krajine.
Vonkajšie vzťahy 30-05-2006

Kosovo: Status pre koho?

Ne-srbské menšiny v Kosove neboli prizvané k diskusiám o politickej budúcnosti provincie, hoci výsledok rokovaní zásadným spôsobom ovplyvní ich ďalší život.
Sociálna politika 16-01-2006

Diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie na Slovensku

Analýza vychádza z prieskumu skúseností lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti.
Sociálna politika 02-11-2005

Pracovné mýty a Rómovia

Autorka konfrontuje súčasný život Rómov na Slovensku so situáciou v minulosti. Chcú Rómovia vôbec pracovať? Majú projekty EÚ na zlepšenie kvality života Rómov význam?
Rovnosť šancí 28-07-2005

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?
Rovnosť šancí 08-04-2005

Čo je Dekáda rómskeho začleňovania

Iniciatívu pod názvom "Dekáda rómskeho začleňovania” prijali vlády deviatich európskych štátov a podporuje ju Inštitút otvorenej spoločnosti, Svetová banka, Európska komisia a ďalší partneri. Predstavuje prvú medzinárodnú kampaň za zmenu postavenia Rómov v Európe a poskytuje rámec pre vlády v strednej a východnej Európe pri ich činnostiach zameraných na integráciu Rómov.
Vonkajšie vzťahy 28-01-2005

Kosovo: Ku konečnému statusu

Čas v Kosove sa kráti. Analýza International Crisis Group tvrdí, že status quo je neudržateľný. V roku 2005 buď nastane významný pokrok v otázke konečného statusu, ktorý upevní mier a rozvoj, alebo hrozí nebezpečenstvo, že Kosovo sa vráti ku konfliktu a bude zdrojom nestability v regióne. Aké sú možnosti riešenia, chýbajúce v Rezolúcii BR OSN č. 1244?
Vonkajšie vzťahy 27-01-2005

Kosovo: príliš skoro na rozhodnutia?

Tlak na prijatie rozhodnutia o konečnom statuse Kosova je pochopiteľný, ale rozhodnutie môže počkať, kým nezačnú otvorené, bezpodmienečné rokovania.
Vonkajšie vzťahy 26-01-2005

Euro-Turci: most alebo trhlina medzi Tureckom a Európskou úniou?

Autori sa vo svojej komparatívnej štúdii, porovnávajúcej nemeckých a francúzskych Turkov, snažia vyhnúť sa stereotypnej prezentácii týchto Euro-Turkov v ich domovine a krajinách, v ktorých žijú. Štúdia vychádza z rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, uskutočneného v Nemecku a Francúzsku Centrom pre výskum migrácie koncom roka 2003 a začiatkom roka 2004.
Rovnosť šancí 25-01-2005

Slovenskí Rómovia: mýty odhalené

Nová štúdia ukazuje, že rómska komunita na Slovensku je menšia a integrovanejšia, než by sa čakalo.
Rovnosť šancí 21-09-2004

Rómovia na ceste do Európskej únie

Analýza sa zaoberá príčinami migrácie Rómov zo Slovenska a postojmi rómskej komunity k Slovensku, integrácii a k Európskej únii.
Rovnosť šancí 20-09-2004

Správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania

Analýza sa zaoberá prístupom k vzdelávaniu menšín, a najmä rómskej menšiny na Slovensku a Sprievodnou správou o národnej stratégii menšinového vzdelávania, vypracovanej Európskym monitorovacím centrom pre rasizmus a xenofóbiu v rámci projektu RAXEN.