TÉMA: nadsme

InzerciaKomerčný obsah
Podnikanie 14-12-2011

Výzva na hľadanie mentorovaných podnikateliek

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania opäť podáva pomocnú ruku ženám, podnikateľkám. Pre všetky začínajúce podnikateľky pripravila NARMSP možnosť nechať sa viesť svetom podnikania za podpory skúsenejšieho mentora. Ten všetkým podnikateľkám bezplatne poradí ako sa vyvarovať rôznym nástrahám, ktoré podnikanie prináša, ako vyriešiť podnikateľské problémy a poskytne užitočné rady a tipy ako sa presadiť na trhu.
InzerciaKomerčný obsah
Podnikanie 13-05-2011

Zaujíma Vás vyše miliardový čínsky trh?

Slovenské spoločnosti si čoraz viac uvedomujú zmeny a výzvy, ktoré prináša súčasná globalizácia. Jednou z nich je zameranie sa na rýchlo sa rozvíjajúce trhy svetového hospodárstva, vrátane Číny. Uvedomujúc si potrebu podpory adaptácie slovenských spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP), na tieto nové podmienky, vydala Európska komisia dokument Small Business Act pre Európu. V ňom je okrem iného zakotvená zásada povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov.
Podnikanie 24-02-2011

Únia chce zlepšiť poradenstvo pre podnikateľky

Komisia vyslala podnikateľkám počas revízie Zákona o malých a stredných podnikoch ďalší pozitívny signál. Obhajovala väčšie úsilie a financovanie iniciatív na ich podporu. Súčasné programy stagnujú.
InzerciaKomerčný obsah
Podnikanie 11-10-2010

Podpora podnikania žien pokračuje

Projekt na podporu podnikania žien na Slovensku odštartoval druhé kolo praktických nadstavbových motivačných seminárov podujatím vo Zvolene. Konalo sa v gescii ambasádorky podnikateliek pre Banskobystrický kraj Silvie Martákovej. Realizátorom projektu je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove a asociovaní partneri.
Podnikanie 29-07-2010

Nominujte úspešné projekty na podporu podnikania

Európa hľadá najúspešnejšie projekty na podporu podnikateľských aktivít. Organizácie a iniciatívy verejno-súkromných partnerstiev na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni podporujúce podnikanie sa môžu uchádzať o uznanie v rámci Európskych podnikateľských ocenení.
Podnikanie 18-03-2010

Podnikanie v regiónoch pomáha rozvíjať aj dobrovoľníctvo a jazyková príprava

Naša Bratislava, nezištná pomoc firiem pri realizácií projektov zameraných na zveľaďovanie mesta a Hybridná obecná jazyková škola, ktorá sprístupňuje cudzie jazyky obyvateľom obce Košeca a okolia, to sú dvaja slovenskí zástupcovia, ktorí sa uchádzajú o Európske podnikateľské ocenenia.
Podnikanie 12-03-2010

Firemné dobrovoľníctvo a hybridná škola bojujú o Európske podnikateľské ocenenia

Projekt firemného dobrovoľníctva a hybridná obecná škola zameraná na výučbu jazykov reprezentujú Slovensko v 4. ročníku súťaže Európskej komisie – Európske podnikateľské ocenenia. Výsledky vyhlásia koncom mája v španielskom Madride.
Podnikanie 11-09-2009

Slovenské podnikateľky majú osem ambasádoriek

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spolu s asociovanými partnermi vybrali osem slovenských ambasádoriek z 38 prihlásených kandidátok. Každý slovenský kraj reprezentuje jedna podnikateľka, ktorej úlohou bude propagovať podnikanie žien na Slovensku.
Podnikanie 26-01-2009

Gemer rozvíja podnikateľské povedomie mladých, znevýhodnených a etnických skupín

Projekt Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy - Youngbusiness.net 2-3 je jedným z dvoch slovenských zástupcov na treťom ročníku súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008. Autorom je Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota, ktorá sa snaží o ekonomický a sociálny rozvoj regiónu.
Regionálny rozvoj 02-07-2007

MSP: europrojekty vyhodnotené po 10 mesiacoch

Po takmer 10 mesiacoch od zverejnenej výzvy ukončila NARMSP hodnotenia europrojektov z výzvy de minimis určenej súkromnému sektoru. Najvyššie granty sú priznané vo výške viac ako 3,4 mil. korún na podnikateľský projekt.
Podnikanie 19-04-2007

Regióny: Európske podnikateľské ocenenie 2007

Komisia v spolupráci s NADSME vyhlásila II. ročník "Európskych podnikateľských ocenení (European Enterprise Awards)" určený regiónom EÚ s najpodnikateľskejším duchom.
Ekonomika 02-10-2006

V Čechách správcom eurofondov naďalej súkromná banka

Jednotlivé úlohy v systéme riadenia programov spolufinancovaných EÚ sú rozdelené medzi konkrétne rezorty, úrad vlády a sprostredkovateľské orgány. V ČR volia cestu aj účasti komerčnej bankovej sféry.
Regionálny rozvoj 16-08-2006

Ďalšia výzva na europrojekty pre podnikateľov otvorená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania vyhlasuje dňa 16. augusta 2006 výzvu na predkladanie projektov v rámci Sektorového operačného programu PRIEMYSEL A SLUŽBY.
Podnikanie 15-08-2005

Hodnotenie podnikateľského prostredia a dopadu vstupu Slovenska do EÚ malými a strednými podnikmi

Ako vnímajú zmeny podnikateľského prostredia po vstupe Slovenska do EÚ malí a strední podnikatelia? Ich názory mapuje prieskum Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, realizovaný v spolupráci s Infostatom a Ústavom pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR.
Podnikanie 28-07-2005

Prieskum identifikoval prekážky pre MSP

Malé a stredné podniky sú mimoriadne dôležitou súčasťou európskej ekonomiky. Väčšinu z nich tvoria firmy zamestnávajúce len jednu osobu. Časopis Podnikanie informoval o výskume Európskej komisie, ktorý sa pozeral na prekážky rastu takýchto malých firiem.
Podnikanie 26-07-2005

Bez prekážok voľného pohybu

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva je jednou z podmienok vytvárania spoločného trhu. Autorka podáva prehľad o situácii v tejto oblasti v EÚ.
Podnikanie 04-07-2005

Aktíva duševného vlastníctva zvyšujú konkurencieschopnosť podniku

Efektívny manažment duševného vlastníctva je nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti podniku ale aj celej ekonomiky. Článok hodnotí, aká je v tejto oblasti pozícia Slovenska s inými krajinami EÚ i vyspelými mimoeurópskymi ekonomikami.
Ekonomika 01-07-2005

Vyváženosť priamych a nepriamych daní

Otázka daňovej politiky sa stala po jej rozšírení Európskej únie búrlivo diskutovanou. Aké sú súčasné trendy v oblasti dani z pridanej hodnoty?
Podnikanie 29-06-2005

Úloha rizikového kapitálu pri začatí a rozvoji podnikania

Lepšie využívanie rizikového kapitálu je jednou z podmienok, ktoré určila vláda pre úspešné naplnenie slovenskej Lisabonskej stratégie. Ktoré faktory tomu ešte stále bránia?
Podnikanie 28-06-2005

Dosah podnikovej sociálnej zodpovednosti na zamestnancov a spoločnosť

Článok sa venuje téme sociálnej zodpovednosti podnikov a spôsobom, akým môže pomôcť konkurencieschopnosti firmy.
Podnikanie 23-06-2005

Porovnávanie najlepších s najlepšími

Autor analyzuje metódu benchmarkingu ako spôsob zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov slovenského priemyslu v prostredí Európskej únie.
Podnikanie 19-06-2005

Podnikanie živnostníkov v štátoch EÚ

Vstupom Slovenska do Európskej únie sa živnostníkom otvorila možnosť podnikať na spoločnom trhu. Pre úspech však potrebujú poznať regulačné podmienky pôsobenia v jednotlivých krajinách.
Veda a inovácie 18-06-2005

Slovensko a lisabonská stratégia

Článok hodnotí na pozadí niekoľkých správ medzinárodných inštitúcií východiskové postavenie Slovenska pri napĺňaní Lisabonskej stratégie.
Podnikanie 13-10-2004

Decentralizovaný systém prideľovania

Európska komisia prijala legislatívny rámec pre reformy kohéznej politiky na obdobie rokov 2007-2013. Nový rámec navrhuje cielenejší a jednoduchší prístup implementácie európskych národných a regionálnych rozvojových programov ďalšej generácie.