TÉMA: narmsp

Regionálny rozvoj 02-07-2007

MSP: europrojekty vyhodnotené po 10 mesiacoch

Po takmer 10 mesiacoch od zverejnenej výzvy ukončila NARMSP hodnotenia europrojektov z výzvy de minimis určenej súkromnému sektoru. Najvyššie granty sú priznané vo výške viac ako 3,4 mil. korún na podnikateľský projekt.
Podnikanie 15-08-2005

Hodnotenie podnikateľského prostredia a dopadu vstupu Slovenska do EÚ malými a strednými podnikmi

Ako vnímajú zmeny podnikateľského prostredia po vstupe Slovenska do EÚ malí a strední podnikatelia? Ich názory mapuje prieskum Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, realizovaný v spolupráci s Infostatom a Ústavom pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR.
Podnikanie 28-07-2005

Prieskum identifikoval prekážky pre MSP

Malé a stredné podniky sú mimoriadne dôležitou súčasťou európskej ekonomiky. Väčšinu z nich tvoria firmy zamestnávajúce len jednu osobu. Časopis Podnikanie informoval o výskume Európskej komisie, ktorý sa pozeral na prekážky rastu takýchto malých firiem.
Podnikanie 26-07-2005

Bez prekážok voľného pohybu

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva je jednou z podmienok vytvárania spoločného trhu. Autorka podáva prehľad o situácii v tejto oblasti v EÚ.
Podnikanie 09-09-2004

Živnostníci – podnikanie v EÚ

Služby v inom členskom štáte, napr. v Nemecku môžu byť poskytované na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Poskytovanie služieb má však mať dočasný charakter.
Regionálny rozvoj 07-09-2004

Programy Európskej únie – nové výzvy

Tento prehľad sumarizuje výzvy na podávanie projektov z oblasti kultúry, médií, vzdelávania, z oblasti nových technológií a spravodlivosti, ľudských práv, ako aj výskumu a vývoja a zdravia.
Podnikanie 13-07-2004

Sprievodca podpornými programami NARMSP

Bružúra ponúka základné informácie o podporných programoch poskytovaných NARMSP, poskytuje rady pri vypracovávaní projektov a jej súčasťou je i zoznam kontaktných miest.