TÉMA: OP

Veda a inovácie 22-01-2015

Operačný program Výskum a inovácie má priniesť pracovné miesta

Z Európskeho fondu regionálneho pôjde na podporu vedy a výskumu viac ako 2,2 miliardy eur. Do roku 2020 sa vďaka tomu vytvorí vraj až 4000 nových pracovných miest.
Sociálna politika 11-12-2014

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.
Regionálny rozvoj 31-10-2014

Slovensko má schválené prvé operačné programy

Operačný program Kvalita životného prostredia a operačný program Integrovaná infraštruktúra sú dva z celkového počtu desať OP a ich finalizovanie prichádza 10 mesiacov po začitaku nového programového obdobia 2014-2020.
Regionálny rozvoj 18-09-2014

Gestorom eurofondov má byť Úrad vlády

Národná rada poslala do druhého čítania nastavenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020. Opozičné návrhy neprešli.
Veda a inovácie 16-05-2014

Aj zvyšné operačné programy sú už na ceste do Bruselu

Vláda už schválila všetky hlavné operačné programy. Z celkovej predpokladanej sumy okolo 14 miliárd eur, ktorá k nám pritečie z eurofondov, by malo byť na šesť hlavných operačných programov vyčlenených viac než 12 miliárd eur.
Veda a inovácie 12-05-2014

Nedostatky pri nastavení fondov ešte možno korigovať

Dokumenty pre čerpanie eurofondov v období 2014 až 2020 majú nedostatky, ktoré je podľa poslanca Miroslava Beblavého možné ešte odstrániť. Týkajú sa stanovených cieľov, využívania národných projektov i verejnej kontroly.
Regionálny rozvoj 08-04-2014

Komisia už analyzuje prvé návrhy operačných programov

Partnerské dohody zatiaľ schválilo 15 členských krajín. Deväť z nich už Komisii zaslalo aj návrhy operačných programov.
Regionálny rozvoj 19-12-2012

Slovensko bude mať šesť operačných programov

Tzv. Vianočná dohoda počíta pre budúce programové obdobie 2014-2020 so šiestimi operačnými programami. Na vládu teraz čakajú rokovania s Komisiou a definitívnu dohodu by sme mali poznať v polovici budúceho roka.
Podnikanie 26-06-2012

Eurofondy podporia namiesto vzdelania pracovné príležitosti

Rezort školstva chce presunúť 70 miliónov eur z OP Vzdelávanie na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá u nás dosahuje podiel takmer 34 %.
Doprava 01-06-2012

Z OP Doprava sa presunie 55 mil. eur

Monitorovací výbor operačného programu Doprava schválil včera (31.5.) realokáciu 55 mil. eur v prospech projektov zamestnávania mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov. O finančné prostriedky príde prioritná os 4, ktorej však hrozilo nevyčerpanie.
Regionálny rozvoj 21-03-2012

Časť z eurofondov pravdepodobne nevyčerpáme

Miera čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu dosiahla k 29. februáru podiel 27,19 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2007 – 2013. To predstavuje sumu 3,126 mld. eur. Tvrdí to materiál, o ktorom v stredu rokovala vláda.
Regionálny rozvoj 09-11-2011

Komisia Slovensku pozastavila časť eurofondov

Audit pre Európsku komisiu odhalil nedostatky pri piatich z 11 operačných programov. Pre závažné chyby pri čerpaní eurofondov v prípade OP Životné prostredie a OP Informatizácia spoločnosti už dokonca Komisia pristúpila k pozastaveniu priebežných platieb.
Európa 2020 11-10-2011

Brusel pozastavil platby pre OP Informatizácia spoločnosti

Európska komisia dočasne pozastavila eurofondy pre operačný program Informatizácia spoločnosti. Dôvodom je vládny audit, ktorý odhalil chyby v projektoch za približne 20 miliónov eur.
Regionálny rozvoj 24-03-2011

Politika súdržnosti: Reporting má slabiny

Výbor pre regionálny rozvoj prijal správu slovenského europoslanca Miroslava Mikolášika o správe hodnotiacej implementáciu programov politiky súdržnosti.
Doprava 02-02-2011

Vláda schválila presun eurofondov v prospech dopravy

Slovenská vláda dnes schválila presun 350 miliónov eur z operačných programov Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia do operačného programu Doprava za cieľom získať dodatočné prostriedky na financovanie diaľnic.
Doprava 10-12-2010

Poputuje 200 miliónov z eurofondov z informatizácie na dopravu?

Slovensko na výročnom stretnutí so zástupcami Komisie pravdepodobne navrhlo, aby z Operačného programu informatizácia spoločnosti presunulo 200 miliónov eur do Operačného programu doprava, uviedol pre EurActiv dobre informovaný zdroj.
Podnikanie 06-08-2010

MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR hľadá nových externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov, pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Regionálny rozvoj 15-04-2010

Eurofondy čerpáme pomaly

Na začiatku apríla vydala Európska komisia správu, ktorá hodnotí využívanie regionálnych fondov v EÚ. Ta preukázala, že medzi jednotlivými členskými štátmi sú podstatné rozdiely. Slovensko je pritom podľa dokumentu s 18,6 percentami čerpania tretie najhoršie po Grécku a Rumunsku.

Ištvánffy: V informatizácii sa dosiahol „hmatateľný pokrok“

Realizovanie cieľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) napreduje dobre a stále existuje šanca, že Slovensko vyčerpá všetky prostriedky. Pred novinármi to dnes v rámci Národnej konferencie OPIS vyhlásili predstavitelia inštitúcií, ktoré OPIS zastrešujú.
Podnikanie 10-02-2009

Eurofondy budú dostupnejšie

Prostriedky na financovanie projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast budú dostupnejšie. Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská banková asociácia podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorá by mala zjednodušiť čerpanie štrukturálnych zdrojov.
Vzdelávanie 01-10-2008

SKITU 2008 o eurofondoch pre univerzity

O dva týždne sa bude na pôde Technickej univerzity v Košiciach diskutovať o možnostiach univerzít a vedeckých pracovísk čerpať prostriedky z európskych fondov. Reč bude najmä o aktuálnych a budúcich výzvach v rámci Operačného programu Výskum a vývoj so zameraním na informačné a komunikačné technológie (IKT).
18-09-2008

OP KaHR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR–22VS-0801)

Obce a mestá Košického, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského, Trenčianskeho, NItrianskeho a Trnavského kraja sa môžu, v rámci výzvy OP KaHR zameranej na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, do 13. februára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 250 tisíc EUR.
18-09-2008

OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP – 0802)

Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím je predmetom výzvy OP KaHR, v rámci ktorej sa môžu fyzické a právnické osoby do 16. januára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.
04-09-2008

OP ŽP 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami (OPŽP-PO5-08-3)

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa možu do 2. decembra 2008 uchádazť až o 21 536 306 EUR v rámci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti.